Studia I Stopnia - Zarządzanie Transportem i Logistyką - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Transportem i Logistyką - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Specjalność "zarządzanie transportem i logistyka" zapewnia wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania różnych działów i rodzajów transportu w nowoczesnej gospodarce. Studenci zdobywając uniwersalne wiadomości nt. organizacji i zarządzania oraz marketingu, będą przygotowani do stosowania nowoczesnych metod organizacji. Poznają narzędzia menedżerskie i statystyczne oraz modele ekonomiczne we wszystkich segmentach branży transportowej i spedycyjnej. Zostaną zaznajomieni z aspektami transportu międzynarodowego i spedycji, m.in. regulacjami na poziomie ONZ i Unii Europejskiej, systemami komunikacyjnymi i logistycznymi innych krajów oraz najnowszymi trendami rozwoju branży w Europie i na świecie. Zdobędą szczegółową wiedzę obejmującą nowoczesne rozwiązania logistyczne w przemyśle i usługach. Istotnym elementem kształcenia będą dodatkowe umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii stosowanych w transporcie i logistyce. Ważnym elementem kształcenia jest przekazanie umiejętności samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich działach transportu, spedycji i logistyki (TSL) oraz możliwość uzyskania uprawnień do jej prowadzenia (Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w międzynarodowym i krajowym transporcie osób lub rzeczy - CPC, Certyfikatu Doradcy do Spraw Materiałów Niebezpiecznych - DGSA, itd.). W trakcie nauki studenci mogą zdobyć certyfikaty z procedur celnych (agent celny), negocjacji biznesowych, technik sprzedaży. Absolwenci specjalności "zarządzanie transportem i logistyka" znajdą zatrudnienie w tej dynamicznie rozwijającej się branży, zarówno w kraju jak i za granicą. W zależności od wybranego profilu dyplomowania, będą przygotowani do podjęcia pracy jako menedżerowie różnych działów, specjaliści ds. marketingu i sprzedaży, analitycy rynkowi, kierownicy działów promocji, w takich instytucjach jak: - międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne, - firmy transportowe realizujące regularne lub okazjonalne przewozy osób na rynku międzynarodowym i krajowym, - centra logistyczne, - działy transportu i spedycji dużych zakładów przemysłowych, - duże przedsiębiorstwa produkcyjne - operatorzy logistyczni, - firmy produkujące środki transportu i urządzenia logistyczne oraz ich przedstawicielstwa handlowe, - instytucje publiczne odpowiedzialne za komunikację i transport publiczny.
 • Praktyki
  Studenci specjalności Zarządzanie transportem i logistyką odbywają praktyki w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich oraz innych przedsiębiorstwach branżowych. Dodatkowe możliwości zdobywania doświadczeń praktycznych stanowią formy aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z logistyką i transportem, np. Międzynarodowa Wystawa Transportu i logistyki "TRUCK & BUS SHOW POLAND", konferencje i sympozja. Studenci zobowiązani są do odbycia dwóch praktyk trzytygodniowych praktyk zawodowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły*
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  ZARZĄDZANIE

  Zarządzanie Transportem i Logistyką


  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do twórczego
  i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym w dobie społeczeństwa wiedzy i przygotowanie go do wykonywania zawodu menedżera w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych i niepublicznych. W kształtowaniu charakteru i osobowości studenta kładzie się nacisk na: otwartość i dociekliwość poznawczą, dążenie do doskonałości zawodowej, kreatywność i postawę etyczną.
  Studenci zarządzania zdobywają wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, w szczególności z dyscypliny: nauki o zarządzaniu. Jednocześnie przyswajają wiedzę z zakresu dyscyplin komplementarnych, takich jak: nauki prawne, socjologia i geografia (ekonomiczna), a także nauk filozoficznych (logika). Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji - przedsiębiorstw, instytucji publicznych, a także częściowo z zakresu bezpieczeństwa państwa.

  WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
  Absolwent dysponuje umiejętnościami uniwersalnymi, począwszy od tych związanych z kulturą intelektualną (analiza, synteza, argumentacja) poprzez zdolności komunikacyjne (kompetencje językowe, znajomość współczesnych środków komunikowania, metod i technik negocjacji) do zawodowych (tworzenie biznes planu, programu operacyjnego, prowadzenia badań rynkowych i marketingowych). Posiada umiejętności niezbędne dla aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym menedżera, takie jak:

  • analiza otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego,

  • analiza zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa i planowanie strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa,

  • opracowanie, wdrażanie i kontrola programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa,

  • rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

  • realizacja podstawowych funkcji zarządzania przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego,

  • sprawne komunikowanie się, rzeczowe argumentowanie, w tym perswazja i negocjowanie,

  • współdziałanie z innymi i praca w zespole,

  • posługiwanie się językiem angielskim, w tym również specjalistycznym (branżowym) oraz jednym z wybranych spośród trzech innych języków kongresowych,

  • samodzielne zdobywanie wiedzy z literatury naukowej i fachowej. 

  MIEJSCA PRACY

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku "zarządzanie" na Wydziale Zamiejscowym w Inowrocławiu będzie przygotowany do podjęcia pracy na następujących stanowiskach średniego szczebla zarządzania przedsiębiorstwem:
  menedżer zarządzania, menedżer systemów zarządzania jakością, menedżer sprzedaży, analityk finansowy, konsultant wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania, pełnomocnik controllera /asystent/ ds. systemów zarządzania jakością, controller, specjalista ds. organizacji i zarządzania, asystent prezesa/dyrektora, ekspert-doradca w firmach consultingowych.
  Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłowych, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych, w instytucjach publicznych (urzędy pocztowe, służba zdrowia, firmy ubezpieczeniowe) oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w tym w jednostkach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Będzie również przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

  DODATKOWE KOMPETENCJE
  We właściwym ukształtowaniu absolwenta ważną rolę pełnią także instytucje, w których odbywać się będą praktyki zawodowe oraz koła naukowe i koła zainteresowań. Centrum Szkoleń i Certyfikacji przygotowuje ofertę kursów i szkoleń adresowanych do studenta planowanego kierunku, zwłaszcza informatycznych i językowych kończących się międzynarodowymi certyfikatami takimi, jak: certyfikat ECDL i CISCO, certyfikaty językowe Preliminary English Test (PET), Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher).

  DALSZY ROZWÓJ
  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien aspirować i być przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku "zarządzanie" lub na kierunkach pokrewnych, takich jak: "zarządzanie i inżynieria produkcji", "ekonomia", "logistyka", "informatyka i ekonometria", itd.

   Program studiów
  Przedmioty kształcenia ogólnego
  Nowoczesne technologie informatyczne
  Przedmioty humanistyczne (psychologia, socjologia, filozofia)
  Wiedza o integracji europejskiej
  Problemy współczesnego świata
  Rynek pracy
  Język obcy


  Przedmioty podstawowe
  Podstawy zarządzania
  Nauka o organizacji
  Mikroekonomia
  Finanse
  Prawo
  Matematyka
  Statystyka opisowa


  Przedmioty kierunkowe
  Podstawy marketingu
  Badania marketingowe
  Zarządzanie marketingowe
  Zachowania organizacyjne
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Rachunkowość finansowa
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  Analiza ekonomiczna
  Zarządzanie jakością
  Informatyka w zarządzaniu
  Konkurencyjność przedsiębiorstw
  Metody i techniki zarządzania
  Przedsiębiorstwo międzynarodowe
  Zarządzanie projektami
  Zarządzanie procesami innowacyjnymi
  Zarządzanie wiedzą


  Przedmioty specjalnościowe
  Podstawy spedycji krajowej i zagranicznej
  Podstawy logistyki
  Polityka transportowa
  Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
  Eksploatacja pojazdów
  Multimodalne systemy transportowe
  Systemy informatyczne TSL
  Procedury zamówień publicznych
  Ubezpieczenia w transporcie

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |