Studia I Stopnia - Gospodarka i Administracja Publiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka i Administracja Publiczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na kierunku "ekonomia" specjalność gospodarka i administracja publiczna są najbardziej wszechstronnymi i uniwersalnymi studiami w zakresie ekonomii. Propozycja programu studiów przygotowana w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy jest unikalna. Skierowana jest do kandydatów, zamierzających zdobyć wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych, znajdujących zastosowanie w działalności gospodarczej i publicznej. Propozycja kształcenia w ramach specjalności gospodarka i administracja publiczna nastawiona jest na ludzi otwartych, szukających rozwiązań w zakresie kształcenia, pozwalających osiągnąć wiedzę przydatna w przyszłej karierze na stanowiskach zarządzających. Studia na kierunku „ekonomia” specjalność gospodarka i administracja publiczna mają na celu przygotowanie kandydatów do wykonywania przede wszystkim zawodu ekonomisty, jako zawodu powszechnego i niezbędnego w procesach funkcjonowania przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych w szeroko pojmowanej administracji publicznej i samorządowej, także w strukturach międzynarodowych.
 • Praktyki
  Studenci kierunku "ekonomia" są zobowiązani do odbycia w całym cyklu kształcenia trzech tygodni praktyk. Odbywać je będą w bankach, urzędach administracji państwowej i samorządowej, oddziałach ZUS, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i innych instytucjach finansowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku EKONOMIA specjalność: Gospodarka i Administracja Publiczna - język obcy, - geografia lub biologia, - wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Sylwetka absolwenta

  Misja

  1. Cele kształcenia.

  Celem kształcenia na specjalności "gospodarka i administracja publiczna" jest przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty - w zakresie gospodarki i administracji publicznej

  Kompetencje

  • Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy.

   

  Absolwent studiów I stopnia powinien opanować umiejętności samodzielnego
  zdobywania wiedzy i być przygotowanym do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia, na
  kierunku "Ekonomia" zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  • Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych.

   

  Program studiów obejmuje kilka grup przedmiotów:

  • wykształcenia ogólnego,

  • przedmioty kierunkowe,

  • przedmioty specjalnościowe.

  Przedmioty te są realizowane w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, lektoratów, e-learningu, seminariów dyplomowych oraz konsultacji. Ponadto studenci mogą rozszerzać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w działaniach wielu kół naukowych, funkcjonujących w ramach Uczelni (nie tylko ekonomicznych).
  Ponieważ sprawne posługiwanie się językiem obcym jest wysoce cenione przez pracodawców, na koniec studiów student powinien swobodnie posługiwać się ekonomicznym językiem angielskim.

  • Umiejętności zawodowe.

   

  Absolwent jest wyspecjalizowany w gospodarce i administracji publicznej. Posiada umiejętność analizy informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji z zakresu gospodarki i administracji publicznej.

  Przygotowanie praktyczne

  • Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.

  Praktyki zawodowe w organach samorządowych i przedsiębiorstwach komunalnych.

  Absolwent opanuje umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą w zakresie nauk społecznych, zwłaszcza ekonomicznych i prawa administracyjnego.
  Absolwent opanuje umiejętność wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe z zakresu zarządzania gospodarką komunalną i środkami budżetów lokalnych.
  Absolwent będzie potrafił samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością  prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

  • Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.

   

  Z uwagi na znaczenie języka angielskiego w ekonomii, sugerowane jest uzyskanie certyfikatów potwierdzających poziom znajomości tego języka. Sugerowane jest uzyskanie następujących certyfikatów:

  • Preliminary English Test (PET),

  • Business English Certificate (BEC Preliminary, Vantage, Higher), który jest uznawany zarówno w Polsce, jak i na całym świecie przez instytucje państwowe, edukacyjne oraz firmy komercyjne. BEC Vantage i BEC Higher są uznawane jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także od pracowników polskiej służby cywilnej. Egzaminy BEC ważne są bezterminowo.

  Perspektywy zatrudnienia

  • Uprawnienia do wykonywania zawodu:

  • uzyskane w efekcie ukończenia studiów,

  • możliwe do uzyskania po odbyciu szkoleń uzupełniających.

   

  Ukończenie specjalności "gospodarka i administracja publiczna" otwiera drogę do uzyskania następujących uprawnień i certyfikatów (po spełnieniu pozostałych, wymaganych przepisami prawa warunków):

  • uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  • uprawnień doradcy podatkowego,

  • konsultant zamówień publicznych,

  • rzeczoznawca zamówień publicznych.

  • Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy.

   

  Ukończenie specjalności "Gospodarka i administracja publiczna" ułatwia podjęcie pracy w charakterze:

  • dyrektora wydziałowych jednostek samorządowych i przedsiębiorstw komunalnych,

  • analityka ds. ekonomicznych,

  • analityka ds. finansowych,

  • analityka ds. kontroli kosztów,

  • managera controllingu

  • specjalisty kontroli administracyjnych


  Program studiow

  A. Przedmioty podstawowe
  Język angielski
  Język obcy II
  Technologia Informacyjna - Nowoczesne technologie informatyczne - b-larning
  Warsztaty informatyczne
  Problemy współczesnego świata
  Wprowadzenie do filozofii
  Ochrona własności intelektualnej
  Wychowanie fizyczne.

  B. Przedmioty ogólnouczelniane - obligatoryjne dla wszystkich kierunków
  Podstawy prawa - b-learning
  Wiedza o integracji europejskiej
  Podstawy sprawnego studiowania/BHP
  fakultet II

  C. Przedmioty podstawowe 360 h 48 pkt.
  Matematyka
  Statystyka opisowa
  Ekonometria
  Mikroekonomia
  Podstawy makroekonomii
  Zarządzanie
  Rachunkowość
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  Prawo

  D. Przedmioty kierunkowe 180 h 24 pkt
  Polityka społeczna
  Polityka gospodarcza
  Analiza ekonomiczna
  Finanse publiczne
  Rrynek finansowy
  Ekonomia integracji europejskiej
  Gospodarka regionalna

  E. Profil dyplomowania
  Proseminarium
  Seminarium dyplomowe
  Konwersatorium dyplomowe
  Wykłady do wyboru (4 x 15 h):

  F. Przedmioty specjalizacyjne GAP
  Metody wyceny projektów gospodarczych
  Rachunkowość finansowa
  Biznes plan
  Ubezpieczenia
  Negocjacje w biznesie
  Rachunkowość podatkowa
  Metody komputerowe w zarządzaniu
  Podstawy logistyki
  Księgowość komputerowa
  Procedury zamówień publicznych
  Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  Kontrola administracji
  Prawo administracyjne
  Podstawy prawa pracy
  Historia administracji
  Podstawy prawa międzynarodowego
  Status prawny urzędnika
  Ekonomia sektora publicznego
  Prawo i postępowanie podatkowe

   


Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |