Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Geodezja i Kartografia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Pozwala ona na swobodne operowanie technikami współczesnej elektroniki w celu pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji o zjawiskach i obiektach w otaczającym nas środowisku geograficznym. Opracowania geodezyjno-kartograficzne, takie jak mapy i pliki informacji geoprzestrzennych, stanowią niezbędny materiał w planowaniu przestrzennym, inwestycjach budowlanych i gospodarce nieruchomościami. Ten zakres kształcenia, bazujący na wiedzy z przedmiotów podstawowych takich jak informatyka, matematyka czy fizyka, daje absolwentom tego kierunku zarówno solidną podstawę teoretyczną, jak i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji o sposobach rozwiązywania zagadnień praktycznych, z którymi spotkają się w swoim życiu zawodowym. Nabycie tych umiejętności gwarantuje doskonała kadra dydaktyczna, zapewniająca wysoki poziom nauczania. Absolwenci tego kierunku są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają im na wykonywanie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej. Mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w organach administracji państwowej, jak i samorządowej. Ukończenie tego kierunku daje również szansę na prowadzenie własnej działalności gospodarczej przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz dobre przygotowanie do zdobycia kwalifikacji w zakresie wyceny i obrotu nieruchomościami. Absolwenci geodezji i kartografii znajdą pracę wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska. Można więc śmiało powiedzieć, że rynek pracy stoi przed nimi otworem.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studenci kierunku geodezja i kartografia realizują m.in. następujące przedmioty:
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru: Socjologia, Psychologia
  • Podstawy ekonomii
  • Wstęp do prawoznawstwa
  • Integracja europejska i prawo wspólnotowe
  • Wychowanie fizyczne
  • Matematyka i elementy statystyki
  • Fizyka
  • Informatyka (podstawy)
  • Informatyka (zastosowania w geodezji)
  • Geomatyka
  • Geodezja I
  • Geodezja II
  • Kartografia
  • Geometria wykreślna
  • Grafika inżynierska z rys. geodezyjnym
  • Geodezja wyższa z astronomią geodezyjną
  • Geodezja inżynieryjna
  • Podstawy budownictwa
  • Geodezja satelitarna
  • Rachunek wyrównawczy
  • Fotogrametria i teledetekcja
  • Geodezyjne pomiary przemieszczeń
  • Elektroniczna technika pomiarowa
  • Podstawy planowania przestrzennego
  • Systemy informacji przestrzennej
  • Ochrona środowiska i BHP
  • Podstawy nauk o Ziemi i gleboznawstwa
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Prawo geodezyjne i budowlane
  • Mapa zasadnicza
  • Kataster nieruchomości
  • Ćwiczenia terenowe z geodezji I
  • Ćwiczenia terenowe z geodezji II
  • Ćwiczenia terenowe z geodezji wyższej i satelitarnej
  • Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynierskiej
  • Ćwiczenia terenowe z teledetekcji i pomiarów katastralnych
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Ekonomika nieruchomości
  • Wycena nieruchomości
  • Prawo administracyjne i cywilne
  • Seminarium dyplomowe
  • Praca dyplomowa-inżynierska

Inne informacje związane z Geografia i Kartografia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |