Home > Studia I Stopnia > Europeistyka > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Kultura Europejska - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Kultura Europejska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Kultura Europejska - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności DZIEDZICTWO KULTUROWE A TURYSTYKA na kierunku „kulturoznawstwo” jest przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem zawodowych do pracy w instytucjach kultury, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, organizacjach pozarządowych oraz w branży turystycznej. W trakcie sześciu semestrów nauki student zdobywa teoretyczną wiedzę ogólnohumanistyczną oraz praktyczną na temat promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego. Program studiów uzupełniony jest o studenckie praktyki zawodowe w instytucjach kultury oraz w firmach i przedsiębiorstwach turystycznych. Uzupełnieniem studiów na specjalności DZIEDZICTWO KULTUROWE A TURYSTYKA jest zdobycie uprawnień i certyfikatów: organizacja ruchu turystycznego, certyfikat przewodnika turystycznego (krajowego i zagranicznego), pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.
 • Praktyki
  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „kulturoznawstwo” zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze trzech tygodni odbywanych w instytucjach kultury takich jak domy kultury i inne placówki jak galerie i biura wystaw artystycznych, muzea, firmy impresaryjne, administracja państwowa, organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe związane z kulturą itp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku KULTUROZNAWSTWO specjalność: Dziedzictwo kulturowe a turystyka - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie, - język obcy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Kultura Europejska


  Charakterystyka


  Misja:

  Umożliwienie uzyskania nowoczesnego wykształcenia w zakresie dziedzictwa kulturowego polskiego , europejskiego i światowego w połączeniu z elementarnymi umiejętnościami w dziedzinie turystyki. Absolwent specjalności powinien uzyskać wiedzę i umiejętności pozwalające podjęć pracę tak w instytucjach kulturalnych, jak i turystycznych.
  Kompetencje:
  Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy
  Absolwent specjalności powinien posiadać wiedzę ogólną w zakresie turyzmu, dziedzictwa narodowego zarówno polskiego, jak i w podstawowym zakresie dziedzictwa narodów UE sąsiadujących z Polską. Wiedzę z zakresu dziedzictwa kulturowego polskiego i europejskiego, regionalizmu (w zakresie krajowym i europejskim). Wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z rozwojem turystyki w Polsce, rolą  i kompetencjami przewodników turystycznych (krajowych i zagranicznych).
  W zakresie wiedzy ogólnej, o charakterze teoretycznym poszerzonym przez umiejętności praktyczne, powinien on opanować wiedzę z następujących zakresów:
  1. Wiedzy z zakresu podstaw turyzmu
  2. Wiedzy na temat dziedzictwa narodowego w programach Unii Europejskiej
  3. Wiedzy na temat dziedzictwa narodowego w programach rozwoju turystyki w Polsce
  4. Wiedzy z zakresu regionalistyki ( w tym podstaw krajoznawstwa) i jej roli w turystyce 
  kwalifikowanej
  5. Wiedzy o roli przewodnika turystycznego w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie
  narodowym, jego kompetencjach i umiejętnościach
  Formy kształcenia: wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty, seminaria, konwersatoria.
  Umiejętności zawodowe:  umożliwiające płynne przejście od studiów do pracy lub od studiów pierwszego stopnia do studiów drugiego stopnia oraz podjecie pracy w placówkach kulturalnych i turystycznych.
  Przygotowanie praktyczne
  Rodzaje i formy kształcenia praktycznego : warsztaty artystyczne, praktyki zawodowe w różnych placówkach i instytucjach kulturalnych
  W zakresie wiedzy o charakterze praktycznym, podbudowanej wiedzą teoretyczną, absolwent powinien posiadać przygotowanie z:
  1. Wiedzy o organizacji turystyki w zakresie regionalnym i globalnym (szczególnie europejskim)
  Absolwent powinien posiadać  wiedzę na temat dziedzictwa narodowego i dziedzictwa kulturowego, o obiektach historyczno-wojskowych, zabytkach architektury i budownictwa w Polsce, o zabytkach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, o muzeach biograficznych i działalności gospodarczej, o miejskich (historycznych) układach architektonicznych, o rodzajach turystycznych walorów antropogenicznych (muzeach i rezerwatach archeologicznych, muzeach etnograficznych, muzeach sztuki i zbiorów artystycznych, miejscach i muzeach martyrologii, miejscach ruchu pielgrzymkowego), wiedzę o całokształcie spraw i zagadnień związanych z ruchem turystycznym jego antropogenicznymi uwarunkowaniami i rolą dziedzictwa narodowego w ruchu turystycznym. Wiedzę na temat turystyki kwalifikowanej i rolę w niej dziedzictwa kulturowego. Turysta kwalifikowanym jest osoba trwale zainteresowana turystyką, a więc łączącą turystyczną aktywność fizyczną z wszechstronnym poznaniem własnego regionu i kraju, jego dziedzictwa narodowego i kulturowego.
  Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty : organizacja ruchu turystycznego, certyfikat przewodnika turystycznego (krajowego i zagranicznego), pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

  Perspektywy zatrudnienia
  Absolwent powinien zdobyć następujące uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika kultury i w sferze turystyki kwalifikowanej: uprawnienia do  funkcjonowania w różnych środowiskach i tworzenia, animowania, rozwijania kultury w różnych obszarach społecznych a także zakresach działania. Jego zawodowe przygotowanie nastawione jest na wprowadzenie go w dotychczasową kulturę elitarną i masową  oraz uczynienie z niego świadomego, kreatywnego uczestnika kultury tworzącej się w warunkach społeczeństwa demokratycznego i wolnorynkowego, nastawionego na kultywowanie wartości regionalnych a zarazem otwartego na myślenie globalne.

  Możliwości zatrudnienia

  Szerokie spektrum wiedzy o kulturze podbudowane wiedzą ogólnohumanistyczną pozwoli absolwentowi na umiejętne reagowanie w różnych sytuacjach społecznych. Wiedza o dziedzictwie narodowym, dziedzictwie kulturowym, turystyce w tym kwalifikowanej, a także różne umiejętności praktyczne z nimi związane pozwolą mu na kompetentny kontakt z przedstawicielami środowisk kultury jak i turystyki. Wiedza o organizacji życia kulturalnego w zakresie regionalnym i globalnym pozwoli mu na funkcjonowanie  w różnych instytucjach i placówkach kulturalnych i turystycznych takich jak galerie, muzea, skanseny, instytucje i organizacje turystyczne, wydawnictwa o tematyce krajoznawczej i turystycznej. Poza tym zdolny będzie funkcjonować w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania kulturalne i turystyczne zarazem, w firmach turystycznych i hotelach nastawionych na organizację ruchu turystycznego i programów kulturalnych.. Ta ogólna wiedza dopełniona szczegółową, uzyskaną w ramach specjalności powinna owocować pomysłowością, inwencją, kreatywnością w realizowaniu także własnych przedsięwzięć organizacyjnych  w sferze kultury i turystyki.  
  Przewidywane miejsca pracy absolwenta kulturoznawstwa stanowią:

  • placówki kulturalno-oświatowe o szerokim zakresie działania (jak domy kultury), przedsiębiorstwa turystyczne,
  • placówki o określonym zakresie działania kulturalnego, muzea, skanseny,
  • wydawnictwa, media zajmujące się tematyka krajoznawczą , turystyczną
  • ośrodki naukowo-badawcze
  • administracja państwowa i samorządowa realizująca zadania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego i turystyki
  • firmy turystyczne i przedsiębiorstwa wycieczkowe
  • organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia realizujące zadania zarówno kulturalne, krajoznawcze i turystyczne
  • instytucje międzynarodowe, związane z integracją europejską, ruchem turystycznym i dziedzictwem narodowym

  Uzupełnienie wykształcenia
  Absolwent studiów licencjackich kulturoznawstwa ma pełną możliwość podjęcia studiów II stopnia , magisterskich, na wszystkich polskich uczelniach prowadzących tego typu studia kulturoznawcze. Może też podjąć studia zagraniczne np. Na kierunku zarządzanie kulturą w Hohschule w Helbronn w Niemczech, z którą to uczelnia WSG ma podpisana umowę o współpracy.

  Specjalizacje

    Proponowane profile dyplomowania: polskie i europejskie dziedzictwo kulturowe w turystyce; regionalistyka w przewodnictwie turystycznym.  Przedmioty podstawowe:
  Historia filozofii
  Logika i metodologia nauk humanistycznych
  Semiotyka kultury
  Historia kultury
  Socjologia kultury
  Wprowadzenie do antropologii kulturowej
  Komunikacja społeczna i kulturowa
  Społeczeństwo informacyjne
  Wiedza o sztuce
  Historia literatury
  Wiedza o literaturze
  Wiedza o sztukach plastycznych
  Wiedza o muzyce
  Wiedza o filmie
  Wiedza o teatrze
  Komparatystyka
  Warsztaty artystyczne
  Przedmioty kierunkowe:
  Teorie kultury
  Kultury współczesnego świata
  Kultura audiowizualna
  Wprowadzenie do organizacji instytucji kultury
  Wprowadzenie do animacji kultury
  Diagnozowanie potrzeb społecznych
  Kultura języka
  Warsztaty dziennikarskie
  Dziedzictwo kulturowe regionu
  Wykłady do wyboru

  Przedmioty specjalnościowe:
  Dziedzictwo narodowe w programach rozwoju turystyki w Polsce
  Regiony kulturowe Europy
  Podstawy turyzmu
  Dziedzictwo kulturowe w turystyce kwalifikowanej
  Podstawy muzealnictwa
  Regionalizm a turystyka
  Rola przewodnika turystycznego w popularyzacji dziedzictwa narodowego

Inne informacje związane z Europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |