Studia I Stopnia - Animacja i Zarządzanie w Kulturze - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Animacja i Zarządzanie w Kulturze - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Celem kształcenia na specjalności ANIMACJA I ZARZĄDZANIE W KULTURZE na kierunku "Kulturoznawstwo" jest przygotowanie przyszłych animatorów i menedżerów kultury do pracy placówkach wychowawczo-oświatowych, instytucjach kultury, galeriach, muzeach, prasie branżowej, jednostkach organizacji samorządowej i państwowej działających na rzecz kultury. W trakcie trzech lat nauki studenci zdobywają ogólnohumanistyczną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną m. in. z zakresu metod animacji kultury, ekonomii, zarządzania, marketingu i public relations, podstaw prawa z prawem prasowym i autorskim, polityki kulturalnej państwa i samorządu terytorialnego oraz finansowania kultury w warunkach integracji europejskiej. Wiedza praktyczna rozszerzona zostaje w trakcie praktyk zawodowych, które studenci odbywają w instytucjach kultury, wydawnictwach, prasie, radiu, telewizji itp.
 • Praktyki
  Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku "kulturoznawstwo" zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze trzech tygodni odbywanych w instytucjach kultury takich jak domy kultury i inne placówki jak galerie i biura wystaw artystycznych , muzea, firmy impresaryjne, administracja państwowa, organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe związane z kulturą itp.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku KULTUROZNAWSTWO specjalność: Animacja i zarządzanie kulturą - język polski, - historia lub wiedza o społeczeństwie, - język obcy
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Animacja i Zarządzanie Kulturą

  Sylwetka absolwenta

  Misja

  Wykształcenie strategicznej świadomości przyszłych animatorów i menedżerów kultury, wyrażającej się w posiadanej wiedzy i umiejętnościach, kompetentnej analizie sytuacji i podejmowaniu świadomych decyzji. Absolwent powinien zdobyć umiejętności funkcjonowania w różnych środowiskach oraz tworzenia, animowania, rozwijania kultury w różnych obszarach społecznych i zakresach działania. Jego przygotowanie nastawione jest na wprowadzenie go w dotychczasową kulturę elitarną i masową  oraz uczynienie z niego świadomego, kreatywnego uczestnika kultury tworzącej się w warunkach społeczeństwa demokratycznego i wolnorynkowego, nastawionego na kultywowanie wartości regionalnych a zarazem otwartego na myślenie globalne.
  Kompetencje

  Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy

  Absolwent powinien opanować wiedzę z zakresu:
  1. Wiedzy o kulturze podbudowanej wiedzą ogólnohumanistyczną.
  2. Wiedzy o sztuce i jej dziedzinach.
  3. Wiedzę z zakresu metod animacji kultury, ekonomii, zarządzania, marketingu i public relations, podstaw prawa z prawem prasowym i autorskim, polityki kulturalnej państwa i samorządu terytorialnego oraz finansowania kultury w warunkach integracji europejskiej.

  Poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Nauka języka angielskiego (możliwość także dodatkowej nauki języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego) zgodnie z ustaleniami Studium Języków Obcych dla studiów kulturoznawczych - z uwzględnieniem słownictwa branżowego.
  Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów

      * techniki negocjacji
      * rekrutacja i selekcja kadr
      * rozwiązywanie konfliktów w zespołach
      * szkolenie językowe na poziomie first certificate  

  Przygotowanie praktyczne

  Rodzaje i formy kształcenia praktycznego
  Praktyka w różnych instytucjach i placówkach kulturalnych takich jak galerie, muzea, kina, teatry, instytucje życia muzycznego, wydawnictwa, media publiczne i niepubliczne; także: administracja samorządowa i organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia realizujące zadania kulturalne, w firmy impresaryjne i grupach producenckie oraz instytucje międzynarodowe związane z kulturą.
  W toku studiów przewidziano również cykliczne spotkania z menedżerami i animatorami życia kulturalnego.

  Perspektywy zatrudnienia
  Przewidywane miejsca pracy absolwenta stanowią:
  - placówki kulturalno-oświatowe o szerokim zakresie działania (jak domy kultury)
  - placówki o określonym zakresie działania, jak galerie, biura wystaw artystycznych, muzea, skanseny, kina, teatry
  - wydawnictwa, media
  - ośrodki naukowo-badawcze
  - administracja państwowa i samorządowa realizująca zadania z zakresu kultury i sztuki
  - firmy impresaryjne, grupy producentów
  - organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia realizujące zadania kulturalne

      *    instytucje międzynarodowe, związane z integracją europejską, w szczególności w zakresie           kultury

  Uzupełnienie wykształcenia


      Absolwent studiów licencjackich kulturoznawstwa ma pełną możliwość podjęcia studiów II stopnia, magisterskich, na wszystkich polskich uczelniach prowadzących tego typu studia kulturoznawcze. Może też podjąć studia zagraniczne np. Na kierunku zarządzanie kulturą w Hohschule w Helbronn w Niemczech, z którą to uczelnia WSG ma podpisana umowę o współpracy.

  Program studiów


  Przedmioty podstawowe:
  Historia filozofii
  Logika i metodologia nauk humanistycznych
  Semiotyka kultury
  Historia kultury
  Socjologia kultury
  Wprowadzenie do antropologii kulturowej
  Komunikacja społeczna i kulturowa
  Społeczeństwo informacyjne
  Wiedza o sztuce
  Historia literatury
  Wiedza o literaturze
  Wiedza o sztukach plastycznych
  Wiedza o muzyce
  Wiedza o filmie
  Wiedza o teatrze
  Komparatystyka
  Warsztaty artystyczne
  Przedmioty kierunkowe:
  Teorie kultury
  Kultury współczesnego świata
  Kultura audiowizualna
  Wprowadzenie do organizacji instytucji kultury
  Wprowadzenie do animacji kultury
  Diagnozowanie potrzeb społecznych
  Kultura języka
  Warsztaty dziennikarskie
  Dziedzictwo kulturowe regionu
  Wykłady do wyboru

  Przedmioty specjalnościowe:
  Zarządzanie i marketing w kulturze
  Organizacja i animacja kultury w praktyce
  Organizacje pozarządowe w kulturze – warsztaty
  Projekty Unii Europejskiej w zakresie kultury – warsztaty
  Polityka kulturalna państwa i samorządu kulturalnego
  Finansowanie kultury w warunkach Unii Europejskiej
  Metody animacji kultury


Inne informacje związane z Kulturoznawstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |