Home > Studia I Stopnia > Ekonomia > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Ekonomia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Ekonomia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Ekonomiści są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku posiądą wiedzę na temat funkcjonowania i rozwoju gospodarki jako całości oraz pojedynczych podmiotów gospodarczych. Dowiedzą się wszystkiego o procesach ekonomicznych zachodzących w różnych gałęziach gospodarki. Program studiów został opracowany w oparciu o trzy bloki tematyczne. Blok pierwszy – ogólny zawiera przedmioty takie, jak historia gospodarki czy matematyka. Do drugiego należą tzw. przedmioty podstawowe, typu mikroekonomia, makroekonomia, ekonometria. Natomiast trzeci blok to przedmioty kierunkowe, do których należą między innymi metody wyceny projektów gospodarczych. W oparciu o te trzy bloki studenci poznają zjawiska charakterystyczne dla gospodarki rynkowej w kraju i za granicą. Wszechstronna i dogłębna wiedza, jaką zdobędą podczas studiów, gwarantuje, że będą oni przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich gałęziach gospodarki.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  SPECJALNOŚCI

  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - wiedza przekazywana na tej specjalności obejmuje wiadomości z zakresu ekonomii, a także z dziedziny organizacji i zarządzania. Studenci posiądą szeroką wiedzę na temat działalności przedsiębiorstwa. Poznają podstawowe pojęcia z tej dziedziny, nauczą się metod i technik przeprowadzania analiz ekonomicznych oraz dowiedzą się jak dobrze zarządzać finansami firmy. Profil kształcenia został opracowany w taki sposób, aby wyrobić u studentów zdolności do pełnienia funkcji wykonawczych oraz kierowniczych w przedsiębiorstwach różnej branży. Wiedza zdobyta w czasie studiów uczyni z nich specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i niematerialnymi. Program specjalizacji zawiera również elementy kształcenia w zakresie public relations, marketingu, komunikacji i logistyki. Warto podkreślić, iż przedmioty te są obecnie bardzo popularne i przydają się w wielu dziedzinach życia.

  Jako profesjonalnie przygotowani eksperci, absolwenci tej specjalności mogą liczyć na zatrudnienie w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach publicznych oraz niepublicznych w kraju i zagranicą. Absolwenci zostaną również wyposażeni w wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umiejętnego kontynuowania rodzinnego biznesu.

  Specjalizacje dyplomowania:
  • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlu wewnętrznego i zagranicznego
  • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
  • logistyka
  • rynki finansowe i towarowe
  • polityka społeczno-gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
  • komunikacja w biznesie i public relations
  • język angielski/rosyjski w biznesie


  Ekonomika pracy i zarządzanie kadrami - ludzie to najcenniejszy kapitał każdej firmy, dlatego potrzebni są specjaliści, którzy będą potrafili wydobyć z nich to, co najlepsze. Takimi ekspertami są właśnie absolwenci tej specjalizacji. Oprócz wykształcenia ogólnego oraz wszechstronnej edukacji ekonomicznej, studenci zdobędą dodatkowe przygotowanie zawodowe z zakresu prawa, psychologii, stosunków międzyludzkich i socjologii. Dzięki temu staną się doskonale przygotowaną kadrą, która posiada całkowicie profesjonalną wiedzę, niezbędną do gospodarowania zasobami ludzkimi.
  W trakcie studiów studenci poznają zagadnienia dotyczące rynku pracy, zatrudnienia i polityki społecznej. Zgłębią wiedzę z zakresu polityki personalnej, na którą składa się między innymi proces przeprowadzania rekrutacji, selekcji, właściwego motywowania, oceniania i nagradzania pracowników. Zapoznają się też ze sposobami tworzenia sprawnego systemu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w firmie. Ponadto nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów, pojawiających się w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
  Specjalność ta przygotowuje do pracy w firmach i instytucjach, prowadzących szeroko pojmowaną działalność gospodarczą. Absolwenci sprawdzą się jako pracownicy organizacji i przedsiębiorstw małego, średniego i dużego biznesu, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Mogą liczyć na zatrudnienie w administracji, w działach personalnych i kadrowych oraz w firmach doradztwa personalnego. Absolwenci prezentowanej specjalności mają też duże szanse na zatrudnienie w publicznej administracji rynku pracy, czyli w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

  Specjalizacje dyplomowania:
  • systemy kadrowe i zarządzanie kadrami
  • systemy płac i nagradzania
  • zasady rekrutowania i motywowania pracowników
  • szkolenia pracownicze i techniki rozwiązywania konfliktów
  • zatrudnienie i rynek pracy, aktywna polityka ograniczania bezrobocia


  Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse - specjalność ta przygotowuje studentów do pracy w różnego typu przedsiębiorstwach, na stanowiskach związanych z rachunkowością i finansami. Łączy ona wiadomości ogólnoekonomiczne z wyspecjalizowaną wiedzą z zakresu finansów. Niezbędne do tego jest zgłębienie tajników księgowości, systemów podatkowych oraz rachunkowości bankowej, budżetowej, finansowej, ubezpieczeniowej.
  W ramach specjalności studenci zdobędą umiejętność podejmowania decyzji w sferze zarządzania operacyjnego i strategicznego. Zaznajomią się z czynnością obserwowania i analizowania wydarzeń mających miejsce na rynku gospodarczym, a także zjawisk zachodzących wewnątrz firmy. Nauczą się między innymi sporządzania sprawozdań finansowych, dokonywania rozliczeń, efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz podejmowania bieżących i perspektywicznych decyzji finansowych. Problematyka zajęć skoncentrowana jest zarówno na polskim prawie, jak i na dyrektywach unijnych oraz standardach międzynarodowych.
  Ukończenie tej specjalności otwiera przed absolwentami perspektywę znalezienia pracy w każdej firmie i instytucji. Mają szansę zatrudnić się w działach finansowych jako księgowi, analitycy finansowi czy rewidenci księgowi. Mogą też pełnić funkcję kontrolera finansowego, specjalisty do spraw kosztów i rachunkowości zarządczej, a także doradców inwestycyjnych. Zdobyte wiadomości mogą też wykorzystać do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Specjalizacje dyplomowania:
  • finanse publiczne
  • finanse przedsiębiorstw
  • rynek kapitałowy
  • finansowanie rozwoju przedsiębiorstw i innych podmiotów (w tym poprzez pozyskiwanie funduszy z UE)
  • bankowość
  • giełdy i operacje na rynku giełdowym
  • ubezpieczenia
  • doradztwo inwestycyjne
  • rachunkowość finansowa, zarządcza, budżetowa
  • podatki i system podatkowy
  • programy komputerowe w rachunkowości

  Studenci w ramach kierunku ekonomia realizują m.in. następujące przedmioty:
  1. Mikroekonomia
  2. Makroekonomia
  3. Języki obce (do wyboru)
  4. Matematyka
  5. Statystyka
  6. Ekonometria
  7. Informatyka
  8. Podstawy zarządzania
  9. Prawo
  10. Finanse i bankowość
  11. Rachunkowość
  12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  13. Wychowanie fizyczne
  14. Przedmioty ogólnospołeczne i geograficzne do wyboru
  15. Polityka społeczna
  16. Metody wyceny projektów gospodarczych
  17. Polityka gospodarcza
  18. Historia myśli ekonomicznej
  19. Ekonomia matematyczna
  20. Prognozowanie i symulacje
  21. Finanse publiczne
  22. Etyka zawodowa
  23. Wykład monograficzny
  24. Seminarium dyplomowe
  25. Praktyki zawodowe - 4 tyg. w kraju lub za granicą

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |