Home > Studia I Stopnia > Kierowanie Projektami > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Administrowanie Projektami i Funduszami Europejskimi - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Administrowanie Projektami i Funduszami Europejskimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administrowanie Projektami i Funduszami Europejskimi - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Absolwent specjalności administrowanie projektami i funduszami europejskimi posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu procedur pomocowych i możliwości finansowania projektów o znaczeniu lokalnym i regionalnym ze środków europejskich. Będzie przygotowany do samodzielnego wypełniania wniosków aplikacyjnych o fundusze strukturalne, opracowania projektów i administrowania nimi, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i technologiami niezbędnymi dla efektywnej współpracy z instytucjami europejskimi. Studia w zakresie tej specjalności dostarczą praktycznej wiedzy oraz pomogą przygotować wysokiej jakości projekty (zarówno "twarde" - inwestycyjne, jak i "miękkie", np. szkoleniowe, usługi doradcze, itp.), a także wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami. Ponadto przygotowują absolwentów do skutecznego administrowania projektami, w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi w projekcie, jak również rozliczania projektu oraz monitoringu i sprawozdawczości. Specjalność przygotuje do administrowania projektem we wszystkich fazach jego realizacji. Nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i administrowania funduszami i projektami absolwent wykorzysta w podnoszeniu konkurencyjności instytucji, przedsiębiorstw i regionu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskiePDF zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta

  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  język obcy, technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy z ergonomią, wstęp do filozofii, wstęp do psychologii, socjologia i metody badań socjologicznych, logika prawnicza, etyka zawodowa, Public Relations, wstęp do politologii, metody badań naukowych, metodyka pisania pracy dyplomowej, wychowanie fizyczne.

  Przedmioty podstawowe: podstawy prawoznawstwa, historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, prawo administracyjne, makro- i mikroekonomia, publiczne prawo gospodarcze, organizacja i zarządzanie w administracji.

  Przedmioty kierunkowe: prawo cywilne z umowami w administracji, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo pracy i prawo urzędnicze, socjologia pracy i organizacji, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, organizacja i techniki pracy biurowej, organizacja ochrony środowiska, kontrola administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, protokół dyplomatyczny i etykieta w administracji.


  Przedmioty specjalnościowe


     1. Polityka regionalna UE, Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

     2. Uwarunkowania prawne i system finansowania projektów europejskich

     3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

     4. Zasady i procedury sporządzania wniosków

     5. Przygotowywanie projektów do Unii Europejskiej i administrowanie projektem unijnym w                Polsce

     6. Finansowanie projektów - identyfikacja źródeł i montaż finansowy

     7. Biznes plan, budżet projektu i elementy analizy ekonomicznej

     8. Promocja, weryfikacja, monitoring i ewaluacja projektów europejskich

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |