Home > Podyplomowe > Administracja Publiczna - ogólne > Zaoczne > Zielona Góra > Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe - Zielona Góra - Lubuskie

Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zamówienia Publiczne - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Zielona Góra - Lubuskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia są adresowane do wszystkich osób, które już uczestniczą lub zamierzają brać udział w procesie przygotowania zamówień publicznych, opracowywania i składania ofert w imieniu wykonawców oraz zamierzają uczestniczyć po stronie zamawiającego w pracach komisji przetargowych. Studia będą prowadzone w formie: wykładów, warsztatów i innych kreatywnych technik dydaktycznych.
  Program Studiów obejmuje 100 h zajęć z następującej problematyki:
  1. Podmiotowy zakres stosowania ustawy.
  2. Określenie warunków formalnych ubiegania się o zamówienie publiczne oraz  zasady oceny złożonych wniosków.
  3. Akty wykonawcze do ustawy ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (wskazanie podstawowych różnic oraz najczęściej popełnianych błędów).
  4. Progi ustawowe po nowemu (zasady ich zmiany i związane z nimi obowiązki nałożone na zamawiającego).
  5. Szacowanie i agregowanie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakazu podziału zamówień na części.
  6. Sposób liczenia poszczególnych terminów po nowemu.
  7. Przedmiot zamówienia (określanie przedmiotu zamówienia, najczęściej popełniane błędy).
  8. Zakaz utrudnia uczciwej konkurencji oraz zasada równego traktowania wykonawców.
  9. Sposoby dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  10. Zasada jawności.
  11. Komunikowanie się po nowemu (praktyczne problemy związane z wyborem właściwej formy porozumiewania się na potrzeby prowadzonych postępowań).
  12. E - podpis (podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów, zrównanie z formą pisemną, koszty utrzymania e - podpisu).
  13. Uregulowania dotyczące ratowania najtańszej, źle formalnie złożonej oferty (obowiązek uzupełniania brakujących dokumentów).
  14. Modyfikacja podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (złożenie oświadczeń w niewłaściwej formie, jak weryfikować informacje w tym zakresie).
  15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (publikowanie na stronach internetowych, zasady modyfikowania, protest na specyfikację).
  16. Umowy w sprawach zamówień publicznych (modyfikowanie umów przed zawarciem, zmiany umów, klauzule waloryzacyjne).
  17. Publikowanie ogłoszeń (z uwzględnieniem problemów związanych z ich wypełnianiem oraz przesyłaniem do publikacji).
  Wykładowcami studiów będą nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy zajmujący się problematyką zamówień publicznych, reprezentujący Urząd Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

  Tryb naboru
  Studia podyplomowe adresowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych   magisterskich lub licencjackich.

  Rekrutacja kandydatów na   studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Złożenie  w sekretariacie studiów wymaganych dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty za studia jest równoznaczne z przyjęciem.

  Organizacja studiów
  Studia trwają   jeden semestr. Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, z tym, że nie wyklucza się zorganizowania zjazdów sobotnio – niedzielnych. Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2010 r. Przewidywany termin zakończenia zajęć: luty 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Warunki ukończenia studiów:
  ·    uzyskanie zaliczenia z przedmiotów
  ·    zdanie pisemnego egzaminu końcowego (test z przedmiotów wykładowych, obejmujący całość zrealizowanego programu).

  Po ukończeniu studiów student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |