Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń - Warszawa - Mazowieckie

Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Warsztaty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Sesja I

  DZIEŃ I: 8 grudnia 2009 r.

  Zagadnienia ogólne

  1. Charakterystyka głównych procesów w zakładzie ubezpieczeń i ich odzwierciedlenie w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej:
  a) proces tworzenia produktów,
  b) proces zawierania umów ubezpieczenia,
  c) proces obsługi bieżącej umów ubezpieczenia,
  d) proces likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań,
  e) proces lokowania środków finansowych,
  f) proces reasekuracji.

  Ewidencja składek ubezpieczeniowych
  2. Ewidencja przychodów z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, rozliczeń składek oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym:
  a) ewidencja zawartych umów ubezpieczenia działu II,
  b) ewidencja zawartych umów ubezpieczenia działu I,
  c) ewidencja rozliczenia składek,
  d) analiza rozrachunków z tytułu zawartych umów ubezpieczenia,
  e) ewidencja w rejestrach zawartych umów ubezpieczenia.
  3. Ewidencja rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi:
  a) analiza głównych warunków umów z pośrednikami,
  b) ewidencja kosztów zawarcia umów przez pośredników ubezpieczeniowych,
  c) rozliczanie w czasie kosztów zawarcia umów przez pośredników ubezpieczeniowych.
  Koszty akwizycji i inne koszty techniczne – ewidencja i rozliczanie

  Ewidencja likwidacji szkód i wypłat odszkodowań
  4. Charakterystyka procesu likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań:
  a) w dziale I,
  b) w dziale II.
  5. Ewidencja w księgach rachunkowych poszczególnych etapów procesu likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań w dziale II:
  a) zajście zdarzenia losowego,
  b) zgłoszenie szkody,
  c) ocena stanu szkody,
  d) naprawa szkody lub wypłata odszkodowania,
  e) ewidencja odzysków z tytułu szkody.
  wykład i ćwiczenia praktyczne

  DZIEŃ II: 9 grudnia 2009 r.

  Cd likwidacji szkód i wypłat odszkodowań

  1. Ewidencja okresowych wypłat odszkodowań.
  2. Ewidencja zdarzeń dotyczących procesu likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań w rejestrze szkód.
  3. Ewidencja w księgach rachunkowych świadczeń z tytułu ubezpieczeń działu I (ubezpieczenia na życie).
  4. Ewidencja rozliczeń z pośrednikami ubezpieczeniowymi w zakresie likwidacji szkód i wypłaty świadczeń.
  5. Ewidencja regresów.

  Ewidencja i rozliczanie kosztów
  6. Ewidencja i klasyfikacja kosztów w zakładzie ubezpieczeń, oraz ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym:
  a) koszty likwidacji szkód,
  b) koszty administracyjne,
  c) koszty działalności lokacyjnej,
  d) inne koszty techniczne,
  e) pozostałe koszty operacyjne,
  f) koszty finansowe.
  7. Układ rodzajowy kosztów a układ funkcjonalny kosztów.
  8. Rozliczanie kosztów w czasie.
  9. Analityka kosztów w zakładzie ubezpieczeń dla celów sprawozdawczości finansowej oraz rachunkowości zarządczej.
  10. ABC w zakładzie ubezpieczeń.

  Sesja II

  DZIEŃ III: 15 grudnia 2009 r.


  1. Zasady tworzenia i ewidencji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:
  a) rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale I,
  b) rodzaje rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w dziale II,
  c) wycena rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  d) zasady ewidencji rezerw,
  e) sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
  wykład i ćwiczenia praktyczne

  2. Zasady ewidencji umów reasekuracji:
  a) strony umowy reasekuracji,
  b) podstawowe rodzaje umów reasekuracji,
  c) ewidencja przychodów i kosztów z tytułu umów reasekuracji biernej,
  d) ewidencja przychodów i kosztów z tytułu umów reasekuracji czynnej,
  e) rozliczenia z reasekuratorami,
  f) rozliczenia z brokerami reasekuracyjnymi,
  g) prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
  wykład i ćwiczenia praktyczne


  DZIEŃ IV: 16 grudnia 2009 r.

  1. Działalność lokacyjna – ewidencja i wycena lokat zakładu ubezpieczeń oraz przychodów i kosztów działalności lokacyjnej:
  a) polityka lokacyjna w zakładach ubezpieczeń działu I oraz działu II,
  b) rodzaje lokat zakładów ubezpieczeń,
  c) klasyfikacja lokat oraz wpływ klasyfikacji na prezentację w bilansie i w rachunku wyników,
  d) wycena poszczególnych rodzajów lokat: akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości, lokaty terminowe w bankach, instrumenty pochodne,
  e) zasady ewidencji przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej,
  f) ograniczenia w sposobie lokowania określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i aktach do niej wykonawczych,
  g) prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
  wykład i ćwiczenia praktyczne
  2. MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia”.
  3. Margines wypłacalności, środki własne oraz sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń:
  a) zakres sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń wg ustawy o rachunkowości,
  b) zakres sprawozdawczości na potrzeby organu nadzoru,
  c) margines wypłacalności oraz kalkulacja środków własnych zakładu,
  d) pokrycie rezerw aktywami.
  wykład, ćwiczenia praktyczne wraz z kalkulacją głównych wskaźników

  Zakończenie
  Testy końcowe sprawdzające wiedzę uczestników.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |