Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych - Kurs Przygotowujący do Egzaminu Państwowego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BDO

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych - Kurs Przygotowujący do Egzaminu Państwowego - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program kursu jest ściśle dostosowany do wymogów Ministerstwa Finansów określonych w rozporządzeniu z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  Poszczególne zagadnienia z zakresu rachunkowości, wybranych zagadnień z niektórych dziedzin prawa, zobowiązań podatkowych, opłat oraz zobowiązań o charakterze podatkowym są omawiane w formie licznych pytań testowych podobnych do pytań egzaminacyjnych.
  Ponadto z rachunkowości i podatków rozwiązywane są zadania sytuacyjne.
  Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym.
  Uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały, w tym przepisy prawne, materiały autorskie, pytania testowe i zadania. Na zakończenie  każdy z uczestników otrzyma  Certyfikat ukończenia kursu .

  Program
  I RACHUNKOWOŚĆ
  1. Teoria rachunkowości, jej koncepcje, zasady i normy:
  • teoretyczne podstawy rachunkowości
  • podstawowe pojęcia rachunkowości
  • podstawowe cechy jakościowe rachunkowości
  • podstawowe zasady rachunkowości
  • zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości oraz prezentacji danych w  sprawozdaniu finansowym i ich interpretacji
  • normy prowadzenia rachunkowości
  • zagadnienia organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej
  2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
  • zasady ogólne
  • dowody księgowe
  • księgi rachunkowe
  • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
  • inwentaryzacja
  • dokumentacja w zakresie stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości
  • ochrona i przechowywanie dokumentacji
  • stosowanie techniki komputerowej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  3. Zasady ewidencji w księgach rachunkowych:
  • ujęcie w rachunkowości składników aktywów obrotowych
  • ujęcie w rachunkowości rzeczowych aktywów trwałych
  • ujęcie w rachunkowości niematerialnych aktywów trwałych
  • finansowe aktywa trwałe
  • kryteria klasyfikacji papierów wartościowych do długoterminowych bądź krótkoterminowych aktywów finansowych
  • ujęcia w rachunkowości operacji papierami wartościowymi, obrotu nieruchomościami, obrotu wierzytelnościami
  • kapitały podstawowe w jednostkach różnego typu, kapitały zapasowe i rezerwowe, kapitały z aktualizacji wyceny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, inne fundusze specjalne
  • krótkoterminowe i długoterminowe należności i zobowiązania
  • rezerwy na zobowiązania
  • ujęcie przychodów i kosztów
  • szczególne problemy w rachunkowości, zdarzenia warunkowe, zdarzenia występujące po dacie bilansu
  • długoterminowe umowy o usługi, w tym o roboty budowlane
  • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • szczególne zasady rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, uproszczenia
  4.  Sprawozdania finansowe:
  • ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki
  • sprawozdanie z działalności jednostki
  • tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań finansowych
  5.  Rachunek kosztów:
  • istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów
  • koszty i ich klasyfikacja z punktu widzenia składników majątkowych i pomiaru zysku
  • klasyfikacja kosztów dla potrzeb podejmowania decyzji i planowania
  • zasady ewidencji kosztów
  II MODUŁ PRAWNY
  1. Elementy prawa pracy.

  2. Elementy prawa cywilnego, o swobodzie działalności gospodarczej:
  • przepisy ogólne prawa cywilnego
  • własność i inne prawa rzeczowe
  • zobowiązania
  3. Elementy postępowania podatkowego

  4. Elementy prawa działalności gospodarczej:
  • podstawowe pojęcia prawa handlowego
  • powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja
  • prawo układowe i upadłościowe
  • prawo działalności gospodarczej
  5. Instrumenty finansowe:
  • papiery wartościowe
  • instrumenty pochodne
  6. Współpraca jednostki z bankiem:
  • rachunki bankowe
  • operacje rozliczeniowe przeprowadzane za pośrednictwem banku
  • lokaty terminowe
  • kredytowanie działalności podmiotu
  • usługi leasingowi
  • gwarancje bankowe
  III MODUŁ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
  1. System podatkowy i wykonanie zobowiązań podatkowych.

  2. Podatki pośrednie:
  • podatek od towarów i usług
  • akcyza
  3. Podatki bezpośrednie:
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych.
  4. Podatki stanowiące dochód budżetów gminy i opłaty skarbowe:
  • przedmiot opodatkowania podatkami lokalnymi i przedmiot opłaty skarbowej
  • zakres stosowania opłaty skarbowej
  • zasady ustalania podstawy wymiarów podatków lokalnych i opłaty skarbowej
  • pobór i rozliczenia podatków lokalnych i opłaty skarbowej
  5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

  6. Organizacja organów podatkowych.

  7. Postępowanie egzekucyjne.

  8. Prawo karne skarbowe:
  • materialne prawo karne skarbowe
  • postępowanie karne skarbowe

  9. System ubezpieczeń społecznych:
  • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstaw ich wymiaru
  • zasady, tryb i terminy
  • zasady prowadzenia kont ubezpieczeniowych oraz kont płatników składek
  • zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

  10. Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |