Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Akcja Bilans: Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok - Warszawa - Mazowieckie

Akcja Bilans: Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Akcja Bilans: Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Dzień I – Aspekty rachunkowe

  1. Wprowadzenie.
  2. Zmiany w ustawie o rachunkowości:
  a) istotne transakcje z jednostkami powiązanymi,
  b) istotne umowy pozabilansowe,
  c) wynagrodzenie biegłego rewidenta,
  d) konsolidacja i łączenie się spółek,
  e) zasady wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  f) przeliczanie kosztów i przychodów wyrażonych w walucie obcej,
  g) nieruchomości inwestycyjne,
  h) zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  i) sporządzanie i publikacja sprawozdań finansowych.
  3. Inwentaryzacja:
  a) obowiązki kierownictwa,
  b) metody, terminy i częstotliwość przeprowadzania.
  4. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego – wybrane aspekty:
  a) bilans,
  b) rachunek zysków i strat,
  c) rachunek przepływów pieniężnych,
  d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
  e) informacja dodatkowa.
  5. Analiza wybranych Krajowych Standardów Rachunkowości:
  a) KSR nr 2 „Podatek dochodowy”,
  b) KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”,
  c) KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rmk, zobowiązania warunkowe”.
  6. Szczegółowe zasady rozliczania różnic kursowych po zmianach w ustawie o rachunkowości:
  a) wycena na dzień bilansowy,
  b) wycena na dzień przeprowadzania operacji gospodarczych.
  7. Badanie, zatwierdzenie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
  8. Dyskusja i zakończenie.

  Dzień II – Aspekty podatkowe

  Podatek od towarów i usług
  1. Miesięczny lub kwartalny charakter VAT a obowiązki związane z końcem roku.
  2. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – czy koniec roku w CIT może powodować powstanie obowiązku podatkowego w VAT.
  3. „Opodatkowanie zaliczek” – czy uzgodnienie sald skutkuje powstanie obowiązku podatkowego w VAT?
  4. Usługi doradcze – termin i zasady opodatkowania.
  5. Czynności nie odpłatne a VAT – najnowsze regulacje i interpretacje.
  6. Fakturowanie – nie tylko na potrzeby VAT.
  7. Rozliczanie podatku naliczonego:
  a) ogólne zasady rozliczania podatku naliczonego,
  b) koszty a prawo do odliczania.
  8. Częściowe odliczanie podatku naliczonego w trakcie roku.
  9. Czynności z prawem odliczenia podatku i bez takiego prawa.
  10. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
  11. Korekta roczna VAT.
  12. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
  13. Inne ważne obowiązki „roczne” w VAT.

  Podatek dochodowy od osób prawnych
  1. CIT jako podatek roczna.
  2. Rok podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
  3. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
  4. Przychód w CIT:
  a) co jest przychodem podatkowym,
  b) przychód w walucie obcej – zasady przeliczania na złote polskie,
  c) brak możliwości zastosowania przy eksporcie i WDT stawki VAT 0% a wysokość przychodu,
  d) kwota należna jako przychód podatkowy,
  e) usługi ciągłe i powtarzalne a moment uzyskania przychodu,
  f) usługi doradcze – przychód i moment jego uzyskania,
  g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa.
  5. Koszt uzyskania przychodu:
  a) wydatek a koszt,
  b) koszty stanowiące i koszty niestanowiące – związek wydatku z przychodem,
  c) zasady rozliczania kosztów w czasie:
   koszty pośrednie,
   koszty bezpośrednie,
   moment poniesienia kosztu,
   wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
   koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy,
   zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości.
  d) koszty wyrażone w walucie obcej,
  e) odpisy aktualizujące,
  f) reklama i reprezentacja,
  g) VAT a koszty podatkowe.
  6. Przychody i dochody zwolnione od CIT – wybrane zagadnienia.
  7. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia.
  8. Uproszczona metoda opłacania zaliczek – dla czego warto ją wybrać.
  9. Odliczenia od dochodu.
  10. Obliczanie podatku – dochody osiągane za granicą Polski.
  11. Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika (podatek u źródła).
  12. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych
  1. Przychody pracowników – nie tylko świadczenia pieniężne m.in.:
  a) udział w szkoleniach,
  b) świadczenia medyczne,
  c) samochody służbowe na potrzeby prywatne.
  2. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
  3. Świadczenia niepieniężne a obowiązki płatnicze i informacyjne.
  4. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
  a) moment uzyskania,
  b) źródło,
  c) koszty.
  5. Inne „roczne” obowiązki płatnika.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |