Rachunkowość od Podstaw do Samodzielnego Księgowego - Kurs Weekendowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BDO

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość od Podstaw do Samodzielnego Księgowego - Kurs Weekendowy - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami szkolenia mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.

  Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych.
  Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym na końcowych zajęciach uczestnicy sporządzają bilans oraz rachunek zysków i strat.
  W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.
  Na zakończenie przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu.

  Program

  1.    Rachunkowość jako główne źródło informacji o jednostce - pojęcie, zakres, zasady:
  • pojęcie i zakres rachunkowości
  • podstawowe zasady rachunkowości
  • podstawowe akty prawne
  2.    Sprawozdania finansowe - ogólna charakterystyka:
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • pozostałe elementy sprawozdania finansowego
  • sprawozdanie z działalności jednostki
  3.    Ewidencja operacji gospodarczych:
  • konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania
  • zasada podwójnego zapisu
  • ewidencja syntetyczna i analityczna
  • sporządzanie zestawienia obrotów i sald
  4.    Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych:
  • dokumentacja polityki rachunkowości
  • wymagania dotyczące dokumentów księgowych
  • zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym
  • terminowość dokumentowania zdarzeń gospodarczych
  • cechy jakościowe dokumentacji
  5.    Wartości niematerialne i prawne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:
  • zakres przedmiotowy i klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
  • wycena na moment nabycia
  • zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja bilansowa a podatkowa
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych
  6.    Rzeczowe aktywa trwałe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy: 
  • zakres przedmiotowy i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  • wycena na moment nabycia
  • zwiększenia wartości - remont a ulepszenie środków trwałych
  • zasady wyceny na dzień bilansowy, w tym metody amortyzacji środków trwałych - amortyzacja bilansowa a podatkowa
  • środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych
  7.    Inwestycje długoterminowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy: 
  • zakres przedmiotowy i klasyfikacja
  • wycena na moment nabycia/budowy
  • wycena na dzień bilansowy
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych
  8.    Aktywa pieniężne - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:
  • środki pieniężne w kasie - ewidencja i wycena
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych - ewidencja i wycena
  • inne aktywa pieniężne - ewidencja i wycena
  9.    Zapasy- charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:
  • charakterystyka i klasyfikacja  zapasów
  • metody wyceny zapasów
  • ewidencja zakupu materiałów i towarów
  • ewidencja rozchodów materiałów i towarów
  • ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom
  10. Rozrachunki handlowe - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena na moment pierwszego ujęcia oraz na dzień bilansowy:
  • należności i zobowiązania z tytułu dostaw, zaliczki na dostawy - charakterystyka i zasady klasyfikacji
  • wycena na moment pierwszego ujęcia
  • różnice kursowe na moment zapłaty rozrachunków oraz na dzień bilansowy
  • wycena na dzień bilansowy - dokonywanie odpisów aktualizujących
  11. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników: 
  • charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków z pracownikami
  • ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń  osobowych i bezosobowych
  • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • pozostałe rozrachunki z pracownikami
  12. Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy - charakterystyka, zasady ewidencji, wycena: 
  • czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • rezerwy
  13. Koszty podstawowej działalności operacyjnej - charakterystyka, wycena i ewidencja: 
  • pojęcie i klasyfikacja kosztów
  • układ rodzajowy kosztów
  • układu kalkulacyjny kosztów
  • kalkulacja kosztów produkcji
  • wycena i ewidencja produktów
  14. Przychody podstawowej działalności operacyjnej:
  • charakterystyka i klasyfikacja przychodów
  • wycena przychodów ze sprzedaży - rabaty, bonusy
  • współmierność kosztów i przychodów - koszt własny sprzedaży oraz zmiana stanu produktów
  • ewidencja sprzedaży
  15.  Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej - charakterystyka, klasyfikacja, wycena i ewidencja
  • przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
  • przychody i koszty finansowe
  16. Pozostałe kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:
  • zyski i straty nadzwyczajne
  • wyliczanie podatku bieżącego i odroczonego
  • inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic
  17.Sprawozdawczość finansowa:
  • terminy sporządzania sprawozdań
  • terminy zatwierdzania sprawozdań finansowych
  • badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
  18. Przykłady całościowe od bilansu do bilansu:
  • sporządzenie sprawozdania finansowego na podstawie zestawień obrotów i sald
  • sporządzanie informacji dodatkowej
    ABC ROZLICZEŃ  PODATKOWYCH 

   1.    VAT - Podatek od towarów i usług:
  • zakres przedmiotowy
  • zakres podmiotowy
  • VAT należny - podstawa opodatkowania
  • miejsce świadczenia
  • podatek naliczony i warunki jego odliczania
  • podatek należny
  • moment powstania obowiązku podatkowego
  • deklaracja VAT-7
  2.    Podatek dochodowy od osób prawnych:
  • zakres podmiotowy
  • zakres przedmiotowy -przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania
  • koszty uzyskania przychodu a wydatki nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
  • dochód oraz podstawa opodatkowania
  3.    ZUS i Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  • zakres przedmiotowy
  • zakres podmiotowy
  • przychody podlegające opodatkowaniu a przychody zwolnione przychody zwolnione z podatku dochodowego
  • koszty uzyskania przychodu
  • dochód oraz podstawa opodatkowania
  • obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  MODUŁ KOMPUTEROWY            

  14 praktycznych godzin na programie Symfonia

  Kurs liczy 134 h lekcyjnych.

Inne informacje związane z rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |