Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Instrumenty Finansowe w UoR, MSR 32, 39 I MSSF 7 i prawie podatkowym - Warszawa - Mazowieckie

Instrumenty Finansowe w UoR, MSR 32, 39 I MSSF 7 i prawie podatkowym - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Instrumenty Finansowe w UoR, MSR 32, 39 I MSSF 7 i prawie podatkowym - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Dzień 1
  Rachunkowość instrumentów finansowych zgodnie z Ustawa o Rachunkowości, MSR 32, 39 i MSSF 7


  Warsztaty szkoleniowe „Rachunkowość instrumentów finansowych” porusza zarówno tematy dotyczące Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jaki i zagadnienia związanie z zarządzaniem ryzykiem finansowym. Dobór zagadnień powoduje, że jest ono w równym stopniu polecane dla pracowników działów rachunkowości jak również dla pracowników działu zarządzania ryzykiem finansowym oraz działów treasury zajmujących się zawieraniem transakcji, dla których zrozumienie wymagań standardów rachunkowości może być znaczącym ułatwieniem w codziennej pracy jak również w komunikacji z działami odpowiedzialnym za sporządzenie sprawozdań finansowych.
  Część teoretyczna wzbogacona będzie licznymi przykładami praktycznymi a także zadaniami do samodzielnego rozwiązania przez uczestników warsztatów szkoleniowych. Tematyka szkolenia obejmuje najnowsze zagadnienia związane z rachunkowością instrumentów finansowych tj. opcja wyceny w wartości godziwej, zabezpieczenie wartości godziwej portfela instrumentów finansowych przed ryzykiem stopy procentowej, zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych dotyczący instrumentów finansowych obowiązujący od 1 stycznia 2007 roku.

  1. Wstęp:
  a) specyfika rachunkowości instrumentów finansowych,
  b) standardy rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych.
  2. Klasyfikacja instrumentów finansowych:
  a) definicje,
  b) zobowiązania finansowe a instrumenty kapitałowe,
  c) przykład rozdzielania instrumentów złożonych,
  d) rozliczenia we własnych instrumentach kapitałowych,
  e) klasyfikacja instrumentów finansowych,
  f) opcja wyceny w wartości godziwej.
  3. Wycena instrumentów finansowych:
  a) zasady wyceny poszczególnych kategorii instrumentów finansowych,
  b) omówienie wyceny według wartości godziwej,
  c) przykłady wyceny według wartości godziwej,
  d) modele wyceny opcji (model Blacka-Scholesa, dwumianowy, symulacja MonteCarlo),
  e) ćwiczenia praktyczne – wycena przykładowego instrumentu pochodnego,
  f) omówienie wyceny według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej,
  g) rozliczenia różnych rodzajów prowizji,
  h) ćwiczenia praktyczne – wycena przykładowego instrumentu dłużnego.
  4. Ujęcie instrumentów finansowych w księgach rachunkowych:
  a) początkowe ujęcie,
  b) standaryzowane transakcje nabycia i sprzedaży aktywów finansowych,
  c) przykład ujęcia transakcji na dzień zawarcia i rozliczenia transakcji,
  d) ujęcie w późniejszych okresach,
  e) trwała utrata wartości aktywów finansowych,
  f) ćwiczenia praktyczne – ustalenie trwałej utraty wartości,
  g) wyłączenie składnika aktywów finansowych z bilansu.
  5. Wbudowane instrumenty pochodne:
  a) pojęcie wbudowanych instrumentów pochodnych,
  b) zasady wydzielania instrumentów pochodnych,
  c) przykłady wydzielania wydzielenia instrumentu walutowego z umowy handlowej,
  d) przykład wydzielania opcji z instrumentu finansowego.
  Dzień 2
  1. Rachunkowość zabezpieczeń:
  a) zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń,
  b) metody pomiaru efektywności zabezpieczenia,
  c) przykłady – pomiaru efektywności zabezpieczenia,
  d) modele zabezpieczeń (zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej),
  e) przykłady – ujęcie księgowe zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej,
  f) ćwiczenia praktyczne – ujęcie księgowe zabezpieczenia przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej,
  g) nowy model zabezpieczenia wartości godziwej portfela instrumentów finansowych przed ryzykiem stopy procentowej.
  2. MSSF 2 ”Płatności w formie akcji własnych”:
  a) transakcje płatności w formie akcji rozliczane w instrumentach kapitałowych
  b) wycena planów motywacyjnych rozliczanych wartości akcjach
  c) przykłady praktyczne – problemy z wyceną planów motywacyjnych
  d) modyfikacja terminów i warunków planów motywacyjnych
  e) transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych
  f) transakcje płatności w formie akcji z alternatywą rozliczenia w środkach pieniężnych
  3. Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych.

  Dzień 3
  Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej - konsekwencje podatkowe
  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera jedynie cząstkowe regulacje w zakresie opodatkowania instrumentów pochodnych.
  Prowadzący przygotowali seminarium, którego głównym celem jest przedstawienie i omówienie obszarów, co do których trudno znaleźć klarowną odpowiedź w przepisach podatkowych lub które mogą sprawiać podatnikom trudności interpretacyjne. Wybór tematów został oparty na najczęściej zadawanych pytaniach organom podatkowym oraz doradcom podatkowym.
  Celem prowadzących jest pomoc osobom odpowiedzialnym za kwestie podatkowe w zrozumieniu poszczególnych problemów, przedstawienie zagrożeń oraz możliwych rozwiązań. Elementem seminarium jest także analiza i omówienie tematów bezpośrednio zgłaszanych przez uczestników.

  1. Definicja instrumentów pochodnych:
  a) podział instrumentów pochodnych w prawie podatkowym,
  b) definicja instrumentów pochodnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  2. Definicja instrumentów pochodnych:
  a) ogólne zasady rozpoznawania przychodów i kosztów z instrumentów pochodnych,
  b) kwalifikacja kosztów związanych z nabyciem instrumentów pochodnych,
  c) sposób rozliczenia instrumentów pochodnych – konsekwencje podatkowe,
  d) instrumenty pochodne a różnice kursowe,
  e) instrumenty pochodne a regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  3. Przykłady praktyczne:
  a) zabezpieczenie ryzyka kursowego z tytułu eksportu towarów,
  b) zabezpieczenie ryzyka kursowego z tytułu importu towarów,
  c) zabezpieczenie rat kredytu inwestycyjnego.
  4. Instrumenty pochodne a podatek VAT:
  a) klasyfikacja instrumentów pochodnych w świetle ustawy o podatku od towarów i usług,
  b) wpływ transakcji na instrumentach pochodnych na rozliczenie podatku naliczonego.
  5. Instrumenty pochodne w interpretacjach organów skarbowych.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |