Home > Podyplomowe > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia Rachunkowości - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia Rachunkowości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Rachunkowości - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Oferta studiów kierowana jest do pracowników praktyków rachunkowości, pracowników działów finansowo - księgowych przedsiębiorstw i instytucji. Studia powinny także zainteresować osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego.
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Rachunkowości

  Oferta studiów kierowana jest do pracowników praktyków rachunkowości, pracowników działów finansowo - księgowych przedsiębiorstw i instytucji. Studia powinny także zainteresować osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego.

  Założenia organizacyjno - programowe:

  a. Podyplomowe Studia Rachunkowości będą realizowane jako specjalistyczne studia zaoczne w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. część materiału opracowywać będą słuchacze w ramach nauki własnej, wspomaganej konsultacjami prowadzonymi przez wyznaczonych pracowników naukowych uczelni, przy pomocy Internetu.

  b. Zakres tematyczny studiów obejmuje najnowsze zmiany prawne jak również kierunki rozwoju rachunkowości z uwzględnieniem nowych Dyrektyw UE oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Dzięki zaproponowanej formule wykładowo - warsztatowej, zawierającej także elementy informatyczne, zostanie zmaksymalizowana efektywność zajęć. Kompleksowość podejścia zakłada przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zaznajomienie ich z rachunkowością instytucji finansowej oraz rachunkowości menedżerskiej, nabycie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami majątkowymi oraz ludzkimi w organizacji, zarządzania strategicznego, umiejętność oceny przedsięwzięć gospodarczych, umiejętność analizy i prognozowania sprawozdań finansowych, wiedzy z zakresu badania sprawozdań finansowych w celu ograniczenia ryzyka.

  c. Studia podyplomowe obejmują 210 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i pracy samodzielnej dla jednej grupy.

  d. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów konsultacyjno - dydaktycznych.

  Program studiów przewiduje:

  * realizację konsultacji internetowych dla wszystkich uczestników studiów.
  * realizację indywidualnych potrzeb pracowników zgłaszanych podczas trwania projektu poprzez konsultacje, które są planowane w trakcie realizacji zajęć.
  * prowadzenie zajęć w trybie weekendowym, dzięki czemu uczestnicy studiów nie będą zmuszeni do przerywania swoich obowiązków wobec pracodawców.

  Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, oraz w formie konsultacji osobistych i przez Internet. Wykłady będą prowadzone przez profesorów uczelni, specjalizujących się w wybranych zagadnieniach, zaś ćwiczenia/warsztaty - przez wybitnych specjalistów - praktyków. Ich zakres będzie modyfikowany na bieżąco, w zależności od możliwości i oczekiwań słuchaczy.

  W ramach zajęć warsztatowych słuchacze będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy, przekazanej im w trakcie wykładów. Zaliczenie zajęć będzie przeprowadzane po każdym semestrze w formie testu sprawdzającego wiedzę z przerobionego materiału. Wszelkie wątpliwości słuchacze będą mogli wyjaśniać w trakcie konsultacji z wykładowcami. W semestrze drugim będą się odbywały seminaria dyplomowe, na których studenci będą, wraz z promotorami, przygotowywać prace dyplomowe. Zwieńczeniem studiów jest obrona pracy dyplomowej przed Komisją, powołaną przez Dziekana Wydziału.

  Ukończenie studiów jest równoważne z ukończeniem studiów ekonomicznych specjalność rachunkowość, co jest jednym z warunków uzyskania certyfikatu księgowego potwier- dzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg (Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Dz. U. Nr 120 z dnia 29 lipca 2002 roku poz. 1022).


  Ramowy program studiów:

  Warsztaty
  Nauka własna wspomagana przez internet
  Podstawy ewidencji księgowej w kontekście systemu informacyjnego podmiotu gospodarczego.
  Warunki informatycznego wspomagania systemu ewidencji księgowej.
  Prawo cywilne i gospodarcze.
  Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa w kontekście polityki bilansowej.
  Analiza sprawozdań finansowych i zarządzanie finansami.
  Fuzje i przejęcia oraz rachunkowość grup kapitałowych.
  Rachunkowość instytucji finansowych.
  Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling.
  Prawo i rachunkowość podatkowa.
  Badanie sprawozdań finansowych.
  Praca Dyplomowa    

  Założenia programowe przedmiotów:

  1. Podstawy ewidencji księgowej w kontekście systemu informacyjnego podmiotu gospodarczego

  Funkcje, zadania i części składowe rachunkowości jako elementu systemu informacyjnego podmiotu gospodarczego. Krajowe i międzynarodowe ramy prawa bilansowego. Struktura majątku i źródeł finansowania. Kategorie wynikowe i ich charakterystyka. Model klasyfikacji operacji gospodarczych. Algorytm konta i jego wykorzystanie w ewidencji operacji gospodarczych.

  2. Warunki informatycznego wspomagania systemu ewidencji księgowej

  Walory wykorzystania systemów informatycznych w rachunkowości. Warunki "dobrego systemu FK" w aspekcie ustawy o rachunkowości. Struktura modułowa i funkcjonalna informatycznego systemu rachunkowości

  3. Prawo cywilne i gospodarcze

  Elementy prawa pracy. Elementy prawa cywilnego. Elementy prawa o działalności gospodarczej.

  4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w kontekście polityki bilansowej

  Model koncepcji i zasad leżących u podstaw prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Dokumentacja operacji gospodarczych i niezbędny system kontroli dokumentów. Wielowariantowość rozbudowy ewidencyjnej kosztów i przychodów działalności operacyjnej podstawowej (zasadniczej) w aspekcie porównawczej lub wynikowej wersji sprawozdania - rachunku zysków i strat. Konstrukcja zakładowego planu kont, a polityka (zasady) rachunkowości podmiotu. Wartość godziwa i inne poziomy bieżącej i bilansowej wyceny. Szczegółowe zasady ewidencji, wyceny bieżącej i bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów: wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych (także z/w leasingu), inwestycji długoterminowych i inwestycji krótkoterminowych, zapasów, należności, środków pieniężnych, rezerw (w tym z tytułu podatku dochodowego), zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych, i innych. Szczegółowe ujęcie wynikowe wyżej wymienionych problemów: koszty i przychody operacyjne, pozostałe operacyjne, koszty i przychody finansowe, nadzwyczajne zyski i straty oraz obciążenia podatkowe. Inewntaryzacja. Szczegółowa charakterystyka pojemności informacyjnej bilansu i powiązanie jego pozycji z zakładowym planem kont. Szczegółowa charakterystyka pozycji rachunku zysków i strat i powiązanie jego pozycji i ich powiązanie z zakładowym planem kont. Szczegółowa charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych (przygotowanego metodą bezpośrednią i pośrednią). Sporządzanie sprawozdań finansowych: zamknięcie ksiąg rachunkowych i obowiązki z tym związane, warunki publikacji, badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Konstrukcja wstępu do sprawozdania finansowego i informacji dodatkowej. Zdarzenia istotne po dacie bilansu. Błędy popełnione w ubiegłych okresach sprawozdawczych, zmiany szacunków oraz zmiany polityki rachunkowości.

  5. Analiza sprawozdań finansowych i zarządzanie finansami

  Konstrukcja sprawozdań w wersji analitycznej. Uwzględnienie inflacji w analizie finansowej. Wstępna analiza sprawozdań finansowych oraz modele syntetycznej oceny kondycji przedsiębiorstwa. Wskaźniki finansowe w analizie różnych obszarów majątku, kapitałów i rentowności. Wskaźniki finansowe w analizie przepływów pieniężnych. Wykorzystanie techniki komputerowej w analizie sprawozdań finansowych. Konstruowanie raportów z analizy sprawozdań finansowych. Koncepcje zarządzania finansami.

  6. Fuzje i przejęcia oraz rachunkowość grup kapitałowych

  Prawo bilansowe w zakresie fuzji i przejęć. Dokumentacja i ujęcie w księgach rachunkowych majątku netto inkorporowanego przedsiębiorstwa. Określanie dodatniej lub ujemnej wartości firmy. Pojęcie grupy kapitałowej i określanie statusu podmiotów w grupie w prawie bilansowym. Dobór metody konsolidacji sprawozdań finansowych: metoda praw własności, metoda pełnej konsolidacji oraz metoda konsolidacji proporcjonalnej. Dokumentacja konsolidacyjna. Zarys analizy sprawozdań skonsolidowanych.

  7. Rachunkowość instytucji finansowych

  Specyfika rachunkowości bankowej. Rezerwy: ich charakterystyka, wycena, dokumentacja i ujęcie w księgach rachunkowych banku. Kategorie wynikowe w banku. Zarys analizy sprawozdań finansowych banku. Specyfika rachunkowości ubezpieczeniowej. Rezerwy: ich charakterystyka, wycena, dokumentacja i ujęcie w księgach rachunkowych ubezpieczyciela. Kategorie wynikowe w zakładzie ubezpieczeń. Zarys analizy sprawozdań finansowych ubezpieczyciela. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych.

  8. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling

  Wycena bieżąca produktów, a klasyfikacja kosztów w ewidencji księgowej. Metodyka kalkulacji kosztów. Dokumentacja i etapy rozliczeniowe kosztów jednocześnie dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej. Klasyfikacje kosztów w kontekście potrzeb informacyjnych zarządzania. Rachunek kosztów działań i zarządzanie oparte na działaniach. Budżetowanie przychodów i kosztów. Controlling i możliwość informatycznego wspomagania.

  9. Prawo i rachunkowość podatkowa

  System podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych. Podatki bezpośrednie i pośrednie, opłaty skarbowe i cła. Dokumentowanie i ewidencja zobowiązań podatkowych i innych publiczno-prawnych. Postępowanie administracyjne i prawo karne skarbowe.

  10. Badanie sprawozdań finansowych

  Czynności związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego do badania audytorskiego. Współpraca z audytorem i zakres jego praw. Zarys metodyki badania audytorskiego. Rodzaje opinii audytora i ich znaczenie. Ujęcie kosztów badania audytorskiego w księgach rachunkowych.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |