Home > Podyplomowe > Praca w Sektorze Publicznym > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe: Dla pracowników Urzędów Pracy - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe: Dla pracowników Urzędów Pracy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe: Dla pracowników Urzędów Pracy - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Publiczne Służby Zatrudnienia w systemie wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego - studia podyplomowe dla pracowników urzędów pracy

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju gospodarki na szczeblu regionalnym i lokalnym, a co za tym idzie również ma wpływ na powstawanie nowych miejsc pracy. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią znaczą siłę napędową w dążeniu do uzyskania równowagi rynkowej, kształtowania korzystnych tendencji popytu i zatrudnienia, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie dla kluczowych zagadnień gospodarki, takich jak:

      - udział w tworzeniu PKB,
      - kreowanie nowych miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia,
      - źródło dochodów dla budżetu państwa i budżetów gminnych;
      - rozwój nowych technologii i produktów wynikający z innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
      - racjonalizacja alokacji zasobów poprzez proces elastycznego dostosowywania się małych i średnich przedsiębiorstw do zmieniającej się koniunktury rynkowej,
      - ożywienie gospodarcze w małych miejscowościach i regionach wiejskich.

        Małe firmy pobudzają lokalną przedsiębiorczość. Stanowią źródło kreowania nowych miejsc pracy, w takich dziedzinach jak: handel, usługi i drobna wytwórczość. Jest to szczególnie istotne dla regionów o dużym bezrobociu, gdzie poprzednio działały wielkie zakłady przemysłowe oraz dla regionów słabo rozwiniętych gospodarczo, mało atrakcyjnych dla przyciągania kapitału zewnętrznego.
        Skuteczne wykorzystywanie już istniejących ustawowych instrumentów wsparcia dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą oraz przygotowanie instytucji regionalnych i lokalnych do opracowywania programów w ramach możliwości jakie tworzyć będzie Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wymaga dobrze przygotowanej kadry instytucji rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie organizuje studia podyplomowe w tym zakresie.

        Celem studiów jest nabycie umiejętności świadczenia indywidualnych usług doradczych w zakresie przedsiębiorczości, analizy otoczenia, opracowywania biznes planów przedsięwzięcia oraz źródeł sfinansowania rozwoju przedsiębiorczości w ramach funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Bycie przedsiębiorcą jest niejednokrotnie jedyną i najlepszą szansą na zmianę sytuacji życiowej. Małe przedsiębiorstwa i firmy jednoosobowe tworzą bowiem nowe miejsca pracy, mogą stanowić stosunkowo łatwe źródło zatrudnienia i wejścia na rynek pracy, szczególnie dla młodzieży.
        Studia podyplomowe 2-semestralne przeznaczone dla minimum 30 pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, absolwentów studiów wyższych i zawodowych posiadających tytuł magistra, inżyniera lub licencjata. Słuchaczy obowiązuje napisanie pracy dyplomowej.
        
  W programie studiów:
      - definiowanie potrzeb i uwarunkowań rozwoju społeczności lokalnych
      - stosowanie skutecznych metod analizy i prognozowania zmian na lokalnych rynkach pracy
      - określanie możliwości, jakie stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej i sposobów ich uwzględnienia w regionalnej polityce zatrudnienia
      - opracowywanie strategii rozwoju lokalnych społeczności aktywizujących lokalną przedsiębiorczość
      - kreowanie i efektywne kierowanie małymi przedsiębiorstwami oraz podnoszenie efektywności procesów samozatrudnienia
      - metody opracowywania odpowiednich projektów lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć oraz pozyskiwania dla nich wsparcia (w tym – finansowego)
      - skuteczne metody komunikowania się w społecznościach lokalnych oraz posługiwanie się współczesnymi technikami informacyjnymi w projektowaniu i organizowaniu przedsięwzięć lokalnych
      - budowa partnerstwa na poziomie lokalnym i regionalnym z pracodawcami z sektora MSP.


        Program studiów, oprócz szeroko rozumianych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii, opiera się na ustawie z dnia z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.) oraz na rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnych, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy. Uczestnicy studiów szczegółowo poznają regulacje prawne dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych, instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Ponadto zapoznają się z: Krajową Strategia Zatrudnienia 2007-2013, Krajowym Programem Reform 2005-2008, Krajowym Planem Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 r. i Regionalnymi Planami Działań. Tematem wykładów i ćwiczeń będzie również prezentacja praktycznych możliwości wykorzystania środków w ramach POKL.
         
        Program studiów będzie realizowany w formie wykładów i konwersatoriów a ta jego część , która np. dotyczy projektowania przedsięwzięć, przygotowywania odpowiednich wniosków, komunikowania się i posługiwania elektronicznymi nośnikami informacji – w formie warsztatów dla grup 15-osobowych. W małych zespołach seminaryjnych będą też omawiane projekty prac przejściowych oraz projekty prac końcowych słuchaczy.

Inne informacje związane z Praca w Sektorze Publicznym

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |