Nowe Zasady Zatrudniania i Rozliczania Na liście Płac Pracowników Oraz Zleceniobiorców od 2011 - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowe Zasady Zatrudniania i Rozliczania Na liście Płac Pracowników Oraz Zleceniobiorców od 2011 - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Zmiany przepisów spowodowały modyfikacje sposobu rozliczeń składkowo-podatkowych wynagrodzeń i świadczeń przekazywanych pracownikom oraz zleceniobiorcom.
  Chodzi o znowelizowane od 1.1.2011 r. ustawy podatkową i zdrowotną, obowiązującą od tej daty tzw. ustawę równościową oraz o znowelizowane od 1.8.2010 r. rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek.
  Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie na temat nowych zasad zatrudniania i rozliczania na liście płac pracowników oraz zleceniobiorców. Pierwszy dzień jest poświęcony pracownikowi, a drugi zleceniobiorcy. Szkolenie będzie prowadzone w sposób praktyczny. Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, przedstawiając najnowsze orzecznictwo i urzędowe interpretacje na ten temat. Każdego dnia - 1 godzina szkolenia to wyłącznie praktycznie ćwiczenia na liście płac konkretnych przykładów.
 • Szczegółowe informacje
  I DZIEŃ - ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW
  1. Definicja pracownika w rozumienia prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowego.
  • według kodeksu pracy,
  • według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • według ustawy podatkowej;
  2. Składki emerytalna i rentowe za pracownika 
  • definicja przychodów ze stosunku pracy,
  • górna roczna granica podstawy wymiaru składek,
  • minimalna podstawa wymiaru składek,
  • pracownik zatrudniony dodatkowo na zlecenie lub umowę o dzieło u własnego pracodawcy;
  3. Składki chorobowa i wypadkowa za pracownika
  • wysokości składek,
  • podstawa wymiaru;
  4. Składki na FP i FGŚP za pracowników
  • przeliczanie podstawy wymiary składki na FP na okres miesiąca,
  • podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty w/w składek,
  • zwolnienia z obowiązku zapłaty składek za niektórych pracowników (po niektórych urlopach i ze względu na wiek);
  5. Składka zdrowotna za pracownika
  • podstawa wymiaru,
  • wliczanie wynagrodzenia chorobowego,
  • obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej;
  6. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek, np. 
  • nagrody jubileuszowe,
  • odszkodowania i odprawy.
  • świadczenia BHP,
  • dofinansowanie dojazdów do pracy i kosztów używania przez pracownika własnego auta,
  • należności z tytułu podróży służbowej,
  • składniki wypłacane dobrowolnie przez pracodawcę uzupełniające wynagrodzenie chorobowe i zasiłki,
  • świadczenia z zfśs,
  • bony do supermarketu,
  • prezenty i bonusy na święta,
  • abonament medyczny itd.;
  7. Zasady opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
  • definicja przychodu ze stosunku pracy,
  • stawki podatkowe;
  8. Zryczałtowane i faktyczne koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy
  • kwotowe koszty ze stosunku pracy,
  • koszty 50%;
  9. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy
  • jakie stawki podatkowe stosujemy do pracowników i zleceniobiorców,
  • kiedy zatrudniony składa PIT-2,
  • zasady zaokrąglania,
  • odejmowanie składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy;
  10. Wyłączenia z podstawy opodatkowania pracowników, w tym np.
  • odszkodowania i odprawy,
  • dofinansowanie dojazdów do pracy i kosztów używania przez pracownika własnego auta,
  • należności z tytułu podróży służbowej,
  • świadczenia z zfśs,
  • prezenty i bonusy na święta,
  • dofinansowanie nauki pracownika,
  • abonament medyczny,
  • porównanie wyłączeń składkowych i podatkowych;
  11. Omówienie szczególnej formy wykazania na liście płac niektórych wypłat
  • zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze dla pracowników,
  • świadczenia dla byłych pracowników,
  • świadczenia dla członków rodziny zmarłego pracownika,
  • pożyczki udzielone pracownikowi i ich umorzenie;
  12. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
  • ustalanie podstawy dokonywania potrąceń,
  • granice dokonywania potrąceń: maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i kwoty wolne od potrąceń,
  • potrącenia w szczególnych sytuacjach;
  13. Dokumenty składkowe i podatkowe sporządzane za i dla pracowników

  14. Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń na liście płac - konkretne przykłady

  II DZIEŃ - ROZLICZANIE ZLECENIOBIORCÓW
  1. Zmiany w rozliczaniu zleceniobiorców na liście płac obowiązujące od 1.1.2011 r.
  • drobne zlecenie,
  • zakaz dyskryminacji,
  • przeliczanie przychodów w walutach obcych,
  • obniżanie składki zdrowotnej;
  2. Kogo, w jakim celu i kiedy można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia
  • definicja umowy zlecenia,
  • jak ustalać wynagrodzenie dla zleceniobiorcy,
  • kiedy istnieje zagrożenie zakwalifikowania umowy zlecenia jako stosunku pracy;
  3. Zakaz dyskryminacji zleceniobiorców
  • w zakresie szkoleń, działalności gospodarczej i zawodowej, działalności związkowej, dostępu do
   instrumentów rynku pracy,
  • zabronione kryteria różnicowania,
  • organy odpowiedzialne za dyskryminację zleceniobiorców.
  • przykładowe przejawy dyskryminacji zleceniobiorców,
  • środki ochrony przed nierównym traktowaniem;
  4. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z racji ,,samodzielnego'' zlecenia
  • czy wszyscy zleceniobiorcy są objęci obligatoryjnymi ubezpieczeniami
  • student do 26 lat na zleceniu, emeryt na zleceniu i rencista na zleceniu,
  • wykonujący zlecenie w ramach działalności gospodarczej;
  5. Podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowych za zleceniobiorcę
  • W jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami są wolne od składek wypłacone bądź przekazane zleceniobiorcom:
   - świadczenia bhp i ekwiwalenty,
   - świadczenia socjalne,
   - zwroty kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych,
   - należności z tytułu podróży służbowych,
   - ekwiwalenty za narzędzia pracy,
   - zapomogi losowe,
   - świadczenia z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   - odprawy i odszkodowania z racji wygaśnięcia lub rozwiązania zlecenia,
   - odprawy z tytułu zakazu konkurencji,
   - część wynagrodzenia zatrudnionych za granicą,
   - inne świadczenia,
  • Które z wymienionych świadczeń można przyznać zleceniobiorcom bez groźby zakwalifikowania umowy zlecenia jako stosunku pracy;
  6. Składka wypadkowa za zleceniobiorcę
  • Kiedy jest obowiązkowa,
  • Jak ustalamy podstawę jej wymiaru,
  • Czy stosujemy ograniczenie do limitu 30-krotności;
  7. Składka chorobowa z zleceniobiorcę
  • Kiedy można ją odprowadzać za zleceniobiorcę i w jakich terminach,
  • Jaka obowiązuje podstawa wymiaru;
  8. Składka zdrowotna za zleceniobiorcę
  • Jak ustalamy podstawę jej wymiaru,
  • Ile odliczamy z zaliczki podatkowej,
  • Czy ujmujemy ją z każdego podatku pobieranego od zleceniobiorcy;
  9. Składka na FP za zlceniobiorcę
  • Którzy zleceniodawcy muszą je odprowadzać, a którzy nie,
  • Co ze zleceniodawcą o statusie osoby fizycznej,
  • Jak przeliczać przychody zleceniobiorcy na okres miesiąca,
  • Za jakich zleceniobiorców nie przekazujemy składek;
  10. Składka na FGŚP za zleceniobiorcę
  • Czy obciąża wszystkich zleceniodawców,
  • Czy ma znaczenie wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy
  • Podstawa wymiaru,
  • Czy muszą ją odprowadzać jednostki z sektora finansów publicznych;
  11. Podstawowereguły opodatkowania zleceniobiorcy
  • Kiedy zaliczka podatkowa 18%, a kiedy 32%, a kiedy podatek zryczałtowany
  • Czy zleceniobiorca może złożyć PIT-2,
  • Jakie świadczenia przekazane zleceniobiorcom są nieoksładkowane i nieopodatkowane, a jakie
   oskładkowane i opodatkowane,
  • Przykłady rozliczeń składkowo-podatkowych zlecenia z własnym pracownikiem, czy zlecenia przy różnych kosztach uzyskania przychodu itd.;
  12. Koszty uzyskana przychodu
  • Kiedy 20%, a kiedy 50%,
  • Od czego je naliczamy;
  13. Drobne zlecenia
  • Definicja w świetle indywidualnych interpretacji podatkowych,
  • Czy stosujemy koszty uzyskania przychodu,
  • Czy zryczałtowany podatek zmniejszamy o część składki zdrowotnej 7,75%,
  • Jak ustalamy składki,
  • Przykłady rozliczeń składkowo-podatkowych;
  14. Status składkowo-podatkowy dorabiającego zleceniobiorcy
  • zlecenie plus umowa o pracę,
  • zlecenie z własnym pracownikiem,
  • zlecenie plus chałupnictwo;
  15. Dokumenty składkowe i podatkowe składane za zleceniobiorcę

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |