Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Radom > Studia I Stopnia- Stosunki Międzynarodowe - Radom - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Stosunki Międzynarodowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Stosunki Międzynarodowe - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Stosunki międzynarodowe są dyscypliną wiedzy o organizacjach międzynarodowych oraz związkach zachodzących między państwami we współczesnym świecie w sferze polityki, gospodarki, biznesu, mediów i kultury. Studia na tym kierunku stanowią ofertę dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności samodzielnego analizowania zjawisk rozgrywających się w obszarze postępującej integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej w skali globalnej i regionalnej. Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych, umożliwiającą mu analizę gospodarki światowej. Zdobyta wiedza pozwala poznać oraz zrozumieć charakter i ewolucję międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych, a także dokonywać identyfikacji oraz oceny zdarzeń i problemów w perspektywie międzynarodowej.
 • Praktyki
  Studenci muszą mieć możliwość sprawdzania swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się ewentualnym pracodawcom. W związku z tym studenci w czasie trwania studiów odbywają 15 tygodni praktyk zawodowych. Praktyki zawodowe w naszej uczelni stanowią integralną część programu studiów, a ich odbycie jest warunkiem uzyskania dyplomu. Miejscami praktyk są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej zawarto 500 porozumień dotyczących współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z różnymi podmiotami w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu nasi studenci zdobywają już podczas studiów ważne na dzisiejszym rynku pracy doświadczenie zawodowe. Wielu z nich zostaje zatrudnionych w firmach, w których odbywają praktyki zawodowe. Organizacją praktyk studenckich zajmuje się Biuro Kariery WSH w Radomiu
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Propozycja podjęcia studiów licencjackich i inżynierskich w WSH kierowana jest do absolwentów wszelkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, a także do pracowników firm i instytucji pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wyższego wykształcenia.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia licencjackie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

  Studia licencjackie obejmują:
  - wykłady
  - ćwiczenia
  - konwersatoria
  - laboratoria komputerowe
  - warsztaty menedżerskie
  - gry decyzyjne i symulacyjne
  - lektoraty języków obcych
  - seminaria podzielone w toku studiów na trzy części:
  I grupa - przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego
  II grupa - przedmioty kierunkowe
  III grupa - przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe.

  Studia prowadzone są w trybach:

  - dziennym (zajęcia od poniedziałku do piątku),
  - zaocznym (zajęcia w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych).

  Nauka języków obcych

  Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
  umożliwia studentom naukę sześciu języków obcych:
  - języka angielskiego,
  - języka francuskiego,
  - języka niemieckiego,
  - języka hiszpańskiego,
  - języka włoskiego,
  - języka rosyjskiego.

  W trakcie studiów studenci realizują ok. 600 godzin nauki języków obcych w wymiarze od czterech do sześciu godzin tygodniowo przez sześć semestrów. Studenci studiów dziennych wybierają jeden z oferowanych języków obcych jako język prowadzący i drugi - j język uzupełniający. Studenci studiów niestacjonarnych wybierają jeden język obcy.
  Program nauki języków został tak skonstruowany, aby po jego całkowitym zrealizowaniu student był dobrze przygotowany do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu językowego z co najmniej jednego języka.
  Doświadczeni lektorzy umożliwiają każdemu studentowi osiąganie bardzo dobrych wyników, przykładając szczególną wagę do umiejętności porozumiewania się i znajomości specjalistycznego słownictwa. Dla zainteresowanych studentów organizowane są ponadobowiązkowe zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatu również z drugiego języka obcego.

  Informatyka


  Program nauczania informatyki w semestrach I, II, III w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu został opracowany w oparciu o wymogi egzaminacyjne European Computer Driving Licence (Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy) oraz wymagania stawiane absolwentom wyższych uczelni ekonomicznych w zakresie zastosowań informatyki w zarządzaniu.
  Nazwy i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów są zgodne z nazwami i programem poszczególnych modułów ECDL.
  Całkowita przewidywana liczba godzin przeznaczonych na naukę przedmiotów informatycznych w WSH w semestrach I - III wynosi 135 godzin.

  Realizacja programu nauczania informatyki ma za zadanie:
  - wyposażyć studenta w podstawową wiedzę z zakresu informatyki, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
  - przygotować studenta do nauki specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w dziedzinach życia zgodnych z jego specjalnością kształcenia,
  - przygotować studenta do zdania wymaganych egzaminów i uzyskania Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.

  W semestrach IV, V i VI studenci zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w informatycznym wspomaganiu zarządzania instytucji prowadzących działalność zgodną z ich profilem kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dysponuje nowoczesnymi pracowniami informatycznymi, w których komputery połączone są w sieć lokalną obsługiwaną przez wysokowydajny system Windows 2000. Każde stanowisko ma dostęp do sieci Internet za pośrednictwem szybkiego łącza dostępowego.
  Studenci poza godzinami zajęć mają możliwość bezpłatnego korzystania z pracowni komputerowych i sieci Internet.
  Uczelnia zapewnia także możliwość aktywnego wypoczynku. Studenci pod opieką instruktorów mogą korzystać z obiektów sportowych pływalni i siłowni, a także brać udział w innych zajęciach sportowych.

  Program studiów na kierunku stosunki międzynarodowe obejmuje zagadnienia z zakresu:

      * teorii i historii stosunków międzynarodowych
      * międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych
      * prawa międzynarodowego i wspólnotowego
      * procesów integracji europejskiej
      * funkcjonowania organizacji międzynarodowych
      * polityki zagranicznej Polski
      * gospodarki światowej

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent stosunków międzynarodowych będzie w pełni przygotowany do podjęcia pracy jako specjalista ze znajomością problematyki gospodarczej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. Zdobędzie zatrudnienie jako menadżer międzynarodowej korporacji, konsultant biznesowy, ekspert ds. rynków międzynarodowych czy dyplomata. Absolwent tego kierunku, w zależności od wybranej specjalności, podejmie pracę w organach administracji państwowej i samorządowej, kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych lub rozwijających współpracę zagraniczną. Ponadto będzie mógł rozpocząć karierę w placówkach naukowo-badawczych i kulturalnych, wydawnictwach, środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi. Dynamiczny rozwój współpracy zagranicznej i wzrastający w niej udział naszego kraju rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących firmy kooperujące z zagranicznymi partnerami.

  Specjalności:
  Handel zagraniczny

  Koncepcja studiów

  Specjalność handel zagraniczny przygotowuje studentów do prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych oraz przeprowadzania  różnorodnych transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym. Przybliża zasady światowego systemu handlowego. Pozwala zrozumieć zjawiska finansowe, szczególnie w skali międzynarodowej oraz kierunki rozwoju rynków w następstwie szybkiego wzrostu ich znaczenia we współczesnej gospodarce światowej. W ramach tej specjalności student poznaje makroekonomiczne warunki współpracy międzynarodowej, jak i funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno na globalnym, unijnym, jak i krajowym rynku. Zdobywa wiedzę dotyczącą przygotowania, formułowania, zawierania i realizacji umów w obrocie międzynarodowym, a także na temat wzajemnych relacji pomiędzy prawem krajowym i międzynarodowym regulującym ten obszar.

  Studia na specjalności handel zagraniczny koncentrują się na zagadnieniach dotyczących:

      *
        technik i organizacji handlu zagranicznego
      *
        międzynarodowego prawa handlowego
      *
        prowadzenia rozliczeń i negocjacji w handlu zagranicznym
      *
        procedur celnych i polityki celnej w obrocie międzynarodowym
      *
        form obrotu międzynarodowego
      *
        marketingu międzynarodowego

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent specjalności handel zagraniczny będzie merytorycznie i praktycznie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach handlowych i usługowych różnej skali działających na rynku krajowym i międzynarodowym, jak również w instytucjach i organach administracji państwowej, których zakres działań wchodzi w obszar międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zdobyte wykształcenie stwarza szerokie możliwości zatrudnienia jako kadra menedżerska przedsiębiorstw prowadzących działalność importowo-eksportową, urzędów celnych, firm konsultingowych, biur maklerskich, departamentów rozliczeń zagranicznych banków oraz zagranicznej sieci polskiego handlu zagranicznego (biura radców handlowych przy ambasadach czy wydziały ekonomiczne konsulatów). Absolwent będzie także przygotowany do  prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Turystyka międzynarodowa

  Koncepcja studiów

  Specjalność turystyka międzynarodowa powstała z myślą o nowych wymaganiach, jakie stanęły przed polską turystyką w warunkach swobodnego przekraczania granic oraz zwiększonych kontaktów gospodarczych. Celem studiów na tej specjalności jest wykształcenie specjalistów w zakresie organizacji i obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi zajmującymi się obsługą turystyki międzynarodowej. Student zapoznaje się z nowoczesnymi metodami organizacji i zarządzania sferą gospodarki turystycznej oraz mechanizmami oddziaływania instrumentów polityki na gospodarkę turystyczną. Zdobywa umiejętności planowania, kierowania i realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi turystyki zagranicznej, jak również praktycznego programowania, przygotowania i realizowania zagranicznych imprez turystycznych. Podczas zajęć warsztatowych studenci pracują nad własnymi strategiami rozwoju na zagranicznych rynkach turystycznych.

  Specjalność obejmuje zagadnienia z zakresu:

      *
        gospodarki turystycznej
      *
        zasad funkcjonowania oraz technik obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego
      *
        międzynarodowej polityki turystycznej
      *
        funkcjonowania zagranicznych rynków turystycznych
      *
        międzynarodowego prawa w turystyce
      *
        marketingu w turystyce międzynarodowej

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent będzie merytorycznie oraz praktycznie przygotowany do pracy w zakresie obsługi międzynarodowego przyjazdowego i wyjazdowego ruchu turystycznego, kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie turystyki międzynarodowej. Znajdzie zatrudnienie jako specjalista do spraw turystyki w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za rozwój turystyki, jak również w polskich i zagranicznych instytucjach obsługi ruchu turystycznego i rekreacji, jednostkach turoperatorskich, biurach i agencjach turystycznych. Będzie przygotowany do zarządzania ośrodkami turystycznymi oraz prowadzenia własnej firmy w branży turystycznej. Będzie także posiadał przygotowanie do pracy w międzynarodowych organizacjach turystycznych.

  Logistyka międzynarodowa

  Koncepcja studiów:

  Logistyka międzynarodowa to całokształt procesów transferu surowców, materiałów i produktów przez granice państwowe. Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie sprawnego zarządzania przepływem towarów i związanym z tym przekazywaniem informacji w obrębie przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy partnerami w ramach tzw. łańcucha dostaw. Celem nauki na specjalności Logistyka Międzynarodowa jest rzetelne przygotowanie do zarządzania procesami logistycznymi zachodzącymi w skali krajowej i międzynarodowej. Student dowiaduje się jak efektywnie zarządzać procesami magazynowania i transportu, aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt po jak najniższych kosztach, w odpowiednim miejscu i czasie.

  Studia w zakresie logistyki międzynarodowej koncentrują się na:

      *
        kształtowaniu sieci logistycznych oraz zintegrowanych systemów dostaw
      *
        regułach handlowych w logistyce międzynarodowej
      *
        zarządzaniu centrami logistycznymi
      *
        procedurach celnych
      *
        organizowaniu i wdrażaniu systemów i strategii logistycznych
      *
        projektowaniu oraz organizowaniu zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji wyrobów
      *
        negocjacjach w logistyce międzynarodowej

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych i przemysłowych różnych branż, administracji rządowej i samorządowej, portach, lotniskach, itp. Będzie mógł pracować w dużych sieciach handlowych jako specjalista ds. zamówień, magazynowania, transportu, gospodarowania zapasami, opakowaniami oraz odpadami. Będzie merytorycznie przygotowany do pracy w firmach spedycyjno-transportowych, centrach usług logistycznych, logistycznych centrach dystrybucji czy firmach doradczych. Logistyk znajdzie także pracę w sądownictwie, policji, wojsku czy służbie zdrowia. Absolwent tej specjalności będzie mógł zajmować różnorodne stanowiska, począwszy od operatorów logistycznych, projektantów infrastruktury logistycznej, a skończywszy na kierownikach oraz menadżerach ds. logistyki.

  Studia europejskie


  Koncepcja studiów:

  Specjalność studia europejskie przekazuje studentom wiedzę z zakresu procesów politycznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i kulturowych zachodzących w integrującej się Europie. Jest to specjalność dla osób, które chcą poznać i zrozumieć europejskie procesy integracyjne oraz funkcjonowanie Wspólnoty i państw do niej należących. Program studiów na tej specjalności kładzie nacisk zarówno na genezę, jak i obecny etap procesu integracji europejskiej, zwraca uwagę na gospodarcze, społeczne i kulturowe uwarunkowania współpracy między państwami, eksponuje ewolucję celów i obszarów integracji europejskiej. Specjalność ta umożliwia poznanie i zrozumienie wpływu procesów integracji i globalizacji na społeczeństwa europejskie.

  Program specjalności studia europejskie dotyczy przede wszystkim:

      *
        systemu prawnego Unii Europejskiej
      *
        polityki regionalnej i strukturalnej UE
      *
        integracji europejskiej
      *
        prawa wspólnotowego
      *
        działalności przedsiębiorstw europejskich
      *
        dostosowania polskiego systemu prawnego i finansowego do systemu Wspólnoty Europejskiej

  Perspektywy zawodowe:

  Absolwent studiów europejskich będzie merytorycznie przygotowany do roli specjalisty ds. europejskich w różnego rodzaju instytucjach, organizacjach międzynarodowych oraz ich agendach. Znajdzie również zatrudnienie w organach administracji państwowej (szczebla centralnego i lokalnego), ośrodkach informacyjnych, wydawnictwach, mediach, placówkach badawczych, przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego w zakresie współpracy z Unią Europejską. Zasób posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych pozwoli absolwentowi Studiów Europejskich na podejmowanie także samodzielnej pracy zawodowej. Jako osoba doskonale znająca zasady funkcjonowania UE będzie miał otwartą furtkę od pracy i kariery za granicą. Pojawi się przed nim możliwość zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej na stanowiskach urzędnika służby cywilnej i analityka, odpowiedzialnego za współtworzenie polityki wspólnotowej. Będzie mógł także pracować w przedstawicielstwach Polski i samorządów lokalnych w Brukseli.

  Fundusze i projekty unijne

  Koncepcja studiów:

  Specjalność ta jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych, które pojawiły się przed Polską z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej. Fundusze unijne stanowią obecnie nieocenione źródło wsparcia finansowego przedsiębiorstw. Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną przy ubieganiu się o środki unijne. Podczas nauki zdobywa on umiejętności w zakresie nie tylko wypełniania aplikacji, ale również kompleksowego, strategicznego myślenia: identyfikacji celów krótko- i długoterminowych przedsiębiorstwa, identyfikacji odpowiednich źródeł wsparcia. Dowiaduje się także jak w ramach uzyskanych środków z funduszy strukturalnych umiejętnie zarządzać projektem, by zapewnić możliwie stabilny rozwój firmy. Student pozna także zasady rozliczania środków unijnych przed instytucjami wdrażającymi.

  Studia w zakresie funduszy i projektów unijnych koncentrują się na:

      *
        programach Unii Europejskiej
      *
        polityce finansowej Unii Europejskiej
      *
        funduszach strukturalnych i kierunkach ich wykorzystania
      *
        procedurach aplikacyjnych
      *
        procedurach, metodach oraz technikach planowania i zarządzania projektami

  Perspektywy zawodowe:

  Po ukończeniu studiów na tej specjalności absolwent będzie miał szerokie możliwości zatrudnienia praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie zaangażowanym w przygotowanie i wdrażanie projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej. Znajdzie pracę w organizacjach unijnych, instytucjach non-profit, organach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych każdej branży. Może zajmować różnorodne stanowiska – od specjalisty i menadżera w zakresie planowania i realizacji projektów po specjalistę w zakresie monitoringu i oceny projektów unijnych, od konsultanta po doradcę i eksperta w zakresie planowania i wdrażania projektów. Specjalista taki jest obecnie zawodem poszukiwanym, zwłaszcza, że Polska otrzymała na lata 2007-2013 olbrzymią pulę środków na realizację różnorodnych projektów unijnych.
  Rachunkowość i finanse międzynarodowe

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |