Home > Studia I Stopnia > Stosunki Międzynarodowe > Zaoczne > Warszawa > Studia Licencjackie - Dyplomacja - Warszawa - Mazowieckie

Studia Licencjackie - Dyplomacja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PWSBiA-Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Dyplomacja - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku: "administracja", w specjalności Nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program studiów stacjonarnych obejmuje łącznie 2200 godzin zajęć dydaktycznych, z czego 700 godzin to wykłady a pozostałe 1500 godzin to inne formy dydaktyczne, takie jak: seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, gry dydaktycznej oraz praktyki zawodowe, które trwaja nie krócej niż 3 tygodnie. Program studiów niestacjonarnych obejmuje 1400 godzin zajęć. Program studiów stacjonarnych przewiduje 360 godzin języka angielskiego przy wymaganych standardami kształcenia 120 godzinach. Na specjalności nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne program studiów przewiduje naukę języka orientalnego (chińskiego lub japońskiego) w wymiarze 360 godzin. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kadrę akademicką łączącą dynamikę i entuzjazm młodych pracowników nauki z doświadczeniem i uznanym dorobkiem naukowym nestorów nauk prawnych oraz administracyjnych. Studia na kierunku prowadzi Instytut Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji. Od wielu lat przestrzegamy zasady, aby zajęcia odbywały się jedynie od poniedziałku do czwartku, oferując w ten sposób przedłużony weekend w każdym tygodniu roku akademickiego. To czas na pracę w Kołach Naukowych, bibliotekach, życie studenckie i odpoczynek. Doskonałe warunki studiowania zapewnia najpiękniejszy w Polsce campus akademicki.
 • Praktyki
  Praktykę zawodową studenci mogą odbywać w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz innych instytucjach i organizacjach, których działalność związana jest z kierunkiem studiów. Ich celem jest nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I stopnia (wszystkie kierunki studiów) odbywają obowiązkową praktykę zawodową trwającą nie krócej niż 3 tygodnie, a studenci studiów inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Pozostali studenci – mimo że nie mają takiego obowiązku – mogą uczestniczyć w praktykach z własnej inicjatywy.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat Zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów zakłada stopniową realizację programu nauczania zaczynając od przedmiotów kształcenia ogólnego na I roku, poprzez przedmioty kierunkowe i podstawowe realizowane do III roku, specjalizacyjne aż po przedmioty dodatkowe i fakultatywne oraz alternatywne, które student wybiera w większości na II i III roku studiów. Nauka języka angielskiego trwa od I do VI semestru.

  Na każdym roku studiów studenci czynnie uczestniczą w grze dydaktycznej, a po II roku studiów odbywają praktykę zawodową w wymiarze minimum 3 tygodni.

  Intensywność nauki maleje wraz z postępem w studiach tak, aby w czasie ostatnich semestrów student miał dość czasu na przygotowanie pracy dyplomowej.

  PRZEDMIOT KSZTAłCENIA OGóLNEGO
  1. Język angielski
  2. Technologie informacyjne
  3. Podstawy zastosowań informatyki
  4. Podstawy wykorzystania sieci
  5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  6. Logika
  7. Podstawowe zagadnienia filozofii. Etyka.
  8. Podstawy psychologii, teoria osobowości i percepcji
  9. Psychologia społeczna
  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

  1. Encyklopedia Prawa
  2. Historia administracji
  3. Nauka administracji
  4. Prawo konstytucyjne
  5. Prawo administracyjne
  6. Postępowaie administracyjne. Orzecznictwo NSA
  7. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  8. Podstawy ekonomii
  9. Prawo gospodarcze publiczne
  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

  1. Prawo cywilne-ogólne, zobowiązania
  2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zabezpieczenia emerytalne
  3. Prawo finansowe i finanse publiczne
  4. Socjologia i metody badań socjologicznych
  5. Zamówienia publiczne
  6. Prawo karne
  7. Instytucje centralne Unii Europejskiej
  8. Prawo Unii Europejskiej
  9. Statystyka z demografią
  10. Formalno-prawne procedury legislacyjne
  11. Postepowanie egzekucyjne w administracji
  12. Techniki negocjacji i emdiacji
  13. Ustrój samorządu terytorialnego
  14. Porównawcze prawo samorządu terytorialnego państw UE
  PRZEDMIOTY DODATKOWE I FAKULTATYWNE

  1. Organizacja ochrony środowiska
  2. Prawo własności intelektualnej
  3. Prawo międzynarodowe publiczne
  4. Prawo międzynarodowe prywatne
  5. Język polski w korespondencji urzędowej
  6. Polityka fiskalna państwa. Prawo podatkowe, dewizowe i celne.
  7. Ewidencja ludności, prawo paszportowe, status prawny cudzoziemców.
  8. Wspólpraca transgraniczna, regionalna i międzypaństwowa państw UE z państwami pozaunijnymi
  9. Służba cywilna w Polsce i UE
  PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

  1. Organizacje i instytucje międzynarodowe
  2. Funkcjonowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ i jego statutowych komitetów
  3. Rada Bezpieczeństwa ONZ: struktura, kompetencje i funkcjonowanie
  4. Historia nowoczesnej dyplomacji
  5. Prawo dyplomatyczne i konsularne
  6. Protokół dyplomatyczny w stosunkach bilateralnych i instytucjach międzynarodowych
  7. Rosja i wybrane kraje WNP
  8. Ameryka Północna
  9. Ameryka Łacińska
  10. Bliski i środkowy Wschód oraz Afryka Północna
  11. Azja Wschodnia i Południowa, Australia i Oceania
  12. Afryka Subsaharyjska i Południowa
  PRAKTYKI

  PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Proseminarium
  2. Seminarium dyplomowe
  PRZEDMIOTY ALTERNATYWNE

  1. Retoryka i erystyka
  2. Prawo spadkowe
  3. Doktryny społeczno-prawne
  4. Kryminologia i kryminalistyka
  5. Prawo bankowe
  6. Prawo fundacji i stowarzyszeń
  7. Prawo i postępowanie w sprawach wykroczeń
  8. Organizacja wymiaru sprawiedliwości
  9. Prawo podatkowe
  NAZWA PRZEDMIOTU
  1. Taktyczny i strategiczny terroryzm
  2. Zbrodnie przeciwko pokojowii przeciwko ludzkości
  3. Polityka gospodarcza UE
  4. Polityka rachunkowości
  5. Polityka rolna UE
  6. Promocja i reklama
  7. Nowoczesna koncepcja efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
  8. Podstawy marketingu
  9. Polityka pieniężna UE
  10. Teoria przedsiębiorstwa
  11. Metody i techniki kierowaniaInne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |