Idź do home > Szkoły - Polska > PWSBiA-Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Informacje

Misją PWSBiA jest kształcenie specjalistów różnych dziedzin życia
gospodarczego, społecznego i politycznego, zwłaszcza w obszarach biznesu,
administracji, prawa, dyplomacji i nowoczesnych technologii. Uczelnia pełni swoją
misją, prowadząc studia stacjonarne i niestacjonarne, podyplomowe, kursy
doszkalające (specjalistyczne) i inne formy kształcenia.
W uczelni prowadzone są studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite
studia magisterskie.
Dotychczasowe osiągnięcia związane z realizacją swojej misji, uczelnia
zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia. Wykształcenie uzyskane w uczelni ma
dopomóc absolwentom w zrozumieniu procesów społecznych i cywilizacyjnych,
wyposażyć ich w aktualną wiedzę. Jednocześnie rynek pracy poszukuje specjalistów
z dziedzin, w których liczą się konkretne umiejętności. Dlatego też PWSBiA jest
szkołą zastosowań, uznając, że misją uczelni jest przygotowanie studentów do
samodzielnego działania na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, zwłaszcza
w tych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, które związane są z
prowadzonymi w uczelni kierunkami studiów. PWSBiA dba o to, by specjalności na
tych kierunkach wiązały się z przeobrażeniami współczesnej gospodarki i
zmianami związanymi z przynależnością Polski do Unii Europejskiej.
Uzyskana wiedza i praktyczne umiejętności umożliwią absolwentom karierę
zawodową w ośrodkach decyzyjnych biznesu oraz w cywilnej służbie państwowej
i zagranicznej, a także w organach władzy samorządowej. Zrozumienie przebiegów
procesów społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie, przygotowanie do
samodzielnego przeprowadzania analiz społeczno-gospodarczych i podejmowania
na ich podstawie racjonalnych decyzji to także cechy charakteryzujące sylwetkę
absolwenta.
W procesie dydaktycznym szczególną uwagę poświęca się nie tylko
przedmiotom kierunkowym i specjalistycznym, ale również językom obcym,
praktycznemu zastosowaniu technik komputerowych (wykorzystywanie możliwości,
jakie daje Internet, użytkowe aplikacje księgowo-biznesowe, etc.) oraz powiązaniu
treści wszystkich wykładanych przedmiotów z praktyką społeczno-gospodarczą.
Uczelnia, jako instytucja wyższej użyteczności publicznej, musi dbać o tworzenie
atmosfery sprzyjającej podnoszeniu ogólnego poziomu kulturowego poprzez
humanizację studiów i wymaganie od jej absolwentów, m.in. troski o czystość
języka ojczystego.
Profil kształcenia studentów jest ukształtowany w taki sposób, by
umożliwić im pracę w zawodach, które jeszcze nie istnieją, ale mogą się pojawić w
wyniku istniejących procesów cywilizacyjnych. Dlatego też misją uczelni jest
rozwijanie umiejętności samokształcenia się studentów oraz wyrobienia w nich
nawyku ustawicznego uczenia się, z wykorzystaniem technologii informacyjnych.
Swoją misję uczelnia realizuje także współpracując z wyższymi
uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi krajowymi i zagranicznymi
ośrodkami naukowymi i gospodarczymi. PWSBiA uczestniczy w tzw. procesie
bolońskim, dostosowując swój system kształcenia do potrzeb rynku pracy, propagując
problematykę europejską w kształceniu, stosuje punktowy system rozliczania
osiągnięć studentów (ECTS). Mając świadomość, że wszechstronne wykształcenie jej
absolwentów nie jest możliwe bez współpracy między uczelniami w kraju i za
granicą, uczelnia dąży do tworzenia warunków, by studenci mogli w trakcie studiów
kształcić się w innej uczelni zagranicznej.
PWSBiA wyposaża studentów nie tylko w wiedzę specjalistyczną
umożliwiającą sprawne i elastyczne działanie w nowoczesnej gospodarce i
administracji, ale także rozwija u nich wrażliwość na społeczne aspekty
gospodarki rynkowej, wskazuje na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy
skutecznością a wartościami ogólnoludzkimi. Absolwent naszej uczelni powinien
być wrażliwy na trudne i skomplikowane problemy współczesnego świata,
otwarty i tolerancyjny, wspomagający swą wiedzą i doświadczeniem wszystkich tych,
którzy mogą być jego partnerami. Do podstawowych zadań PWSBiA należy m.in.:
wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za
umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka. Student powinien także
okazywać szacunek dla wartości ogólnoludzkich i motywację do bezinteresownych
działań społecznych, być zdolnym do działania zarówno na rzecz dobra, jak i
przeciwdziałania złu, wykazywać tolerancję wobec przekonań, wierzeń, idei innych
ludzi.
Istotnym elementem misji uczelni jest więc stosowanie różnych form
działalności wychowawczej, rozwijanie osobowości studentów, ich samodzielności,
kreatywności, formowanie ich charakterów, aktywnych postaw twórczych, a także
przedsiębiorczości. Kształtowaniu wartości i postaw służy działalność studentów w
ich samorządnych organizacjach, ruchu naukowym, kulturalnym i sportowym.
Pracownicy i studenci tworzący wspólnotę akademicką ponoszą
odpowiedzialność za wizerunek i dobre imię uczelni teraz i w przyszłości.
Przedmiotem naszej troski jest, aby relacje między kadrą dydaktyczną, pracownikami
administracyjnymi uczelni oraz studentami oparte były na otwartości, wzajemnym
szacunku i zrozumieniu.
Pragniemy, aby dyplom PWSBiA stanowił nieprzemijającą wartość, był
powodem do dumy i satysfakcji nie tylko w dniu ukończenia studiów, ale i w
przyszłości. Misją uczelni jest więc również podtrzymywanie więzi ze swoimi
absolwentami. PWSBiA liczy na ich aktywność zawodową i społeczną, jak również
udział w umacnianiu autorytetu uczelni.
Senat PWSBiA podejmując uchwałę w sprawie misji uczelni oczekuje od całej
naszej społeczności rzetelnej pracy, przestrzegania zasad etosu akademickiego i etyki
ogólnej, przepisów prawa i Statutu Uczelni. Od nauczycieli akademickich Senat
oczekuje rzetelnego prowadzenia badań i kształcenia, formowania twórczych i
dociekliwych umysłów, wskazywania wzorców postępowania zawodowego i
obywatelskiego, kształtowania postaw patriotycznych i pro-społecznych. Od
studentów Senat oczekuje rzetelności w spełnianiu ich obowiązków i aktywności
społecznej.

Oferta Edukacyjna

Zobacz historia kursy
Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |