Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Warszawa > Studia Licencjakie - Administracja - Warszawa - Mazowieckie

Studia Licencjakie - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PWSBiA-Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjakie - Administracja - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku: "administracja" trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program studiów stacjonarnych obejmuje 1800 godzin zajęć dydaktycznych, z czego 700 godzin to wykłady a pozostałe 1100 godzin to inne formy dydaktyczne, takie jak: seminaria, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, gry dydaktyczne oraz praktyki zawodowe, które trwają nie krócej niż 3 tygodnie, natomiast program studiów niestacjonarnych przewiduje łącznie 1200 godzin zajęć dydaktycznych. Na naukę języka angielskiego przewiduje się: 360 godzin na studiach stacjonarnych (przy wymaganych standardami kształcenia 120 godzinach) oraz 120 godzin na studiach niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kadrę akademicką łączącą dynamikę i entuzjazm młodych pracowników nauki z doświadczeniem i uznanym dorobkiem naukowym nestorów nauk prawnych oraz administracyjnych. Studia na kierunku "administracja" prowadzi Instytut Nowoczesnej Dyplomacji i Administracji. Od wielu lat przestrzegamy zasady, aby zajęcia odbywały się jedynie od poniedziałku do czwartku, oferując w ten sposób przedłużony weekend w każdym tygodniu roku akademickiego. To czas na pracę w Kołach Naukowych prowadzonych przez Instytut, bibliotekach, życie studenckie i odpoczynek. Doskonałe warunki studiowania zapewnia najpiękniejszy w Polsce campus akademicki. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Praktyki
  Praktykę zawodową studenci mogą odbywać w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz innych instytucjach i organizacjach, których działalność związana jest z kierunkiem studiów. Ich celem jest nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia w wykonywaniu pracy na określonym stanowisku. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na studiach I stopnia (wszystkie kierunki studiów) odbywają obowiązkową praktykę zawodową trwającą nie krócej niż 3 tygodnie, a studenci studiów inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Pozostali studenci – mimo że nie mają takiego obowiązku – mogą uczestniczyć w praktykach z własnej inicjatywy.
 • Tutuł uzyskany
  Zawodowy Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Plan studiów zakłada stopniową realizację programu nauczania zaczynając od przedmiotów kształcenia ogólnego na I roku, poprzez Administracja - przedmioty kierunkowe i podstawowe realizowane do III roku, specjalizacyjne aż po przedmioty dodatkowe i fakultatywne oraz alternatywne, które student wybiera w większości na II i III roku studiów. Nauka języka angielskiego trwa od I do VI semestru.

  Na każdym roku studiów studenci mogą uczestniczyć w grze dydaktycznej, a po II roku studiów odbywają praktyki zawodowe w wymiarze minimum 3 tygodni.

  Intensywność nauki maleje wraz z postępem w studiach tak, aby w czasie ostatnich semestrów student miał dość czasu na przygotowanie pracy dyplomowej.

  PRZEDMIOT KSZTAłCENIA OGóLNEGO
  1. Język angielski
  2. Technologie informacyjne
  3. Podstawy zastosowań informatyki
  4. Podstawy wykorzystania sieci
  5. Bezpieczeństwo systemów informatycznych
  6. Logika
  7. Podstawowe zagadnienia filozofii. Etyka.
  8. Podstawy psychologii, teoria osobowości i percepcji
  9. Psychologia społeczna
  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

  1. Encyklopedia Prawa
  2. Historia administracji
  3. Nauka administracji
  4. Prawo konstytucyjne
  5. Prawo administracyjne
  6. Postępowaie administracyjne. Orzecznictwo NSA
  7. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  8. Podstawy ekonomii
  9. Prawo gospodarcze publiczne

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

  1. Prawo cywilne-ogólne, zobowiązania
  2. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Zabezpieczenia emerytalne
  3. Prawo finansowe i finanse publiczne
  4. Socjologia i metody badań socjologicznych
  5. Zamówienia publiczne
  6. Prawo karne
  7. Instytucje centralne Unii Europejskiej
  8. Prawo Unii Europejskiej
  9. Statystyka z demografią
  10. Formalno-prawne procedury legislacyjne
  11. Postepowanie egzekucyjne w administracji
  12. Techniki negocjacji i emdiacji
  13. Ustrój samorządu terytorialnego
  14. Porównawcze prawo samorządu terytorialnego państw UE
  PRZEDMIOTY DODATKOWE I FAKULTATYWNE

  1. Prawo ochrony środowiska
  2. Prawo własności intelektualnej
  3. Prawo międzynarodowe publiczne
  4. Prawo międzynarodowe prywatne
  5. Język polski w korespondencji urzędowej
  6. Polityka fiskalna państwa. Prawo podatkowe, dewizowe i celne.
  7. Ewidencja ludności, prawo paszportowe, status prawny cudzoziemców.
  8. Wspólpraca transgraniczna, regionalna i międzypaństwowa państw UE z państwami pozaunijnymi
  9. Służba cywilna w Polsce i UE
  PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

  1. Kształtowanie opinii publicznej
  2. Gospodarka przestrzenna kraju z elementami urbanistyki i prawa budowlanego
  3. Przedmiotowa odpowiedzialnośc administracji publicznej za ochrone dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i UE.
  4. Przemdiotowa odpowiedzialnośc administracji za ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego
  5. Obieg i ochrona dokumentów niejawnych, archiwizacja dokumentów
  6. Zadania administracji w sytuacjach kryzysowych
  7. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów. Arbitraż i postępowanie arbitrażowe
  8. Instytucja ksiąg wieczystych. Prawo notarialne. Urząd Stanu Cywilnego.
  PRAKTYKI

  PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

  1. Proseminarium
  2. Seminarium dyplomowe
  PRZEMDIOTY ALTERNATYWNE

  1. Retoryka i erystyka
  2. Prawo spadkowe
  3. Kryminologia i kryminalistyka
  4. Prawo fundacji i stowarzyszeń
  5. Prawo i postępowanie w sprawach wykroczeń
  6. Prawo podatkowe
  7. Prwo upadłości i naprawcze
  NAZWA PRZEDMIOTU
  1. Taktyczny i strategiczny terroryzm
  2. Zbrodnie przeciwko pokojowii przeciwko ludzkości
  3. Polityka gospodarcza UE
  4. Polityka rachunkowości
  5. Polityka rolna UE
  6. Promocja i reklama
  7. Nowoczesna koncepcja efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
  8. Podstawy marketingu
  9. Polityka pieniężna UE
  10. Teoria przedsiębiorstwa
  11. Metody i techniki kierowania

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |