Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PWSBiA-Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Nasza oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich lub równoważnych).
 • Szczegółowe informacje
  Tematyka wykładów – grupy tematyczne; L. godz.

      Podstawy wiedzy z zakresu prawa     60
  1.     Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości     6
  2.     Stosunki cywilno-prawne     10
  3.     Własności i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomości     6
  4.     Gospodarka nieruchomościami     10
  5.     Gospodarka mieszkaniowa     4
  6.     Prawo spółdzielcze     4
  7.     Podstawy prawa i postępowania administracyjnego     4
  8.     Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne     4
  9.     Podstawy prawa spółek     4
  10.     Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych     2
  11.     Zamówienia publiczne     2
  12.     Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców     4

      Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów     34
  1.     Podstawy finansów publicznych     4
  2.     Rynek nieruchomości     16
  3.     Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji     6
  4.     Podstawy marketingu i psychologii     8

      Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa     10

      Obrót nieruchomościami     68
  1.     Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa     8
  2.     Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami     16
  3.     Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami     6
  4.     Źródła informacji o nieruchomościach     10
  5.     Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami     6
  6.     Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami     4
  7.     Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi bankami     6
  8.     Notariusz w obrocie nieruchomościami     6
  9.     Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami     6

      Zagadnienia uzupełniające     12
  1.     Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii                         Europejskiej     8
  2.     Doradztwo na rynku nieruchomości     4

      Umiejętności interdyscyplinarne     14
  1.     Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia     6
  2.     Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia     4
  3.     Sztuka argumentacji     4
      Seminaria dyplomowe i egzamin     15

  TEMATYKA ZAJĘĆ:

  I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa

  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  Mienie jako kategoria prawa cywilnego; Nieruchomość jako składnik mienia: definicje nieruchomości, rodzaje nieruchomości – podział według kryterium podmiotowego i przedmiotowego

  2. Stosunki cywilno-prawne
  Osoby fizyczne – zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Osoby prawne: pojęcie osoby prawnej, rodzaje osób prawnych, rejestry osób prawnych; Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: rodzaje jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, sposoby tworzenia jednostek nieposiadających osobowości prawnej, uprawnienia jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie gospodarki nieruchomościami; Czynności prawne: zasada swobody zawierania umów, rodzaje umów, oświadczenia woli, wady oświadczenia woli, skutki nieważności oświadczeń; reprezentacja uczestników obrotu cywilno-prawnego: przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, obrót nieruchomościami przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych; Sposoby rozporządzania prawami do nieruchomości – forma i treść: sprzedaż, zamiana, najem i dzierżawa, użyczenie, darowizna, leasing nieruchomości, dziedziczenie oraz wybrane zagadnienia prawa spadkowego; wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego; zasady reprezentowania Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym

  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością
  Konstytucyjne gwarancje ochrony własności; Własność; Współwłasność; Użytkowanie wieczyste; Ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, hipoteka; Posiadanie; Najem, dzierżawa

  4. Gospodarka nieruchomościami
  Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami: zasoby nieruchomości, cele publiczne, wywłaszczanie nieruchomości, prawo pierwokupu nieruchomości, Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, opłaty adiacenckie, opłata planistyczna, scalenia i podziały nieruchomości; Zasady obrotu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego; Gospodarka nieruchomościami rolnymi i leśnymi; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Uwłaszczenie osób prawnych

  5. Gospodarka mieszkaniowa
  Polityka mieszkaniowa Państwa; Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; Nieruchomości lokalowe: odrębna własność lokali w świetle przepisów ustawy o własności lokali, wspólnoty mieszkaniowe, ustanawianie odrębnej własności lokali; Towarzystwa budownictwa społecznego; Ochrona praw lokatorów

  6. Prawo spółdzielcze
  Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich właściwość; Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze; Spółdzielcze prawa do nieruchomości; Przekształcanie spółdzielczych praw do nieruchomości

  7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  Zasady ogólne prawa administracyjnego; Struktura i kompetencje organów administracji publicznej; Postępowanie administracyjne – organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa; Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy; Decyzje i postanowienia; Odwołania; Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji; Wydawanie zaświadczeń; Postępowanie sądowo-administracyjne

  8. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne
  Postępowanie upadłościowe: warunki ogłoszenia upadłości, tryb postępowania upadłościowego, organy w postępowaniu upadłościowym, zgłaszanie wierzytelności, sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym; Postępowanie egzekucyjne: egzekucja z nieruchomości według przepisów kpc, postępowanie egzekucyjne w administracji

  9. Podstawy prawa spółek
  Spółki kapitałowe; Spółki osobowe; Nabywanie i zbywanie praw do nieruchomości przez spółki; Reprezentacja spółek osobowych i kapitałowych

  10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
  Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych; Organ ochrony danych osobowych: tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zadania GIODO; Zasady przetwarzania danych osobowych: przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne, obowiązki administratora danych osobowych; Prawa osoby, której dane dotycz; Rejestracja zbiorów danych osobowych

  11. Zamówienia publiczne
  Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; Zasady udzielania zamówień; Tryby udzielania zamówień; Wybór najkorzystniejszej oferty

  12. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
  Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców: podmiot wydający zezwolenie, warunki wydania zezwolenia; Przypadki nabycia nieruchomości przez cudzoziemca nie wymagające uzyskania zezwolenia

   

  II. Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów

  1. Podstawy finansów publicznych
  Pojęcie i zakres finansów publicznych; Jednostki sektora finansów publicznych, administracja finansów publicznych; Procedura budżetowa, zasady uchwalania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego; Środki finansowe na cele publiczne; Fundusze i agencje związane z gospodarką nieruchomościami

  2. Rynek nieruchomości
  Kategorie ekonomiczne nieruchomości: cechy charakterystyczne i funkcje nieruchomości, nieruchomość jako przedmiot obrotu w wymiarze ekonomicznym, uwarunkowania ekonomiczne obrotu nieruchomościami, otoczenie nieruchomości; Inwestycje w nieruchomości, rachunek opłacalności ekonomicznej; Rynek nieruchomości: pojęcie rynku nieruchomości i jego uwarunkowania, czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości, segmentacja rynku nieruchomości, uczestnicy rynku nieruchomości, cechy charakterystyczne rynku nieruchomości, kształtowanie się podały i popytu, badanie i analiza trendów rynkowych, krajowe i lokalne rynki nieruchomości; Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, źródła pochodzenia kapitału, zasady i źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych; Podstawy matematyki finansowej

  3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  Pojęcie i klasyfikacja inwestycji; Oczekiwania inwestora; Kryteria oceny ekonomicznej efektywności inwestycji: kryteria tradycyjne (statyczne), kryteria dynamiczne, kryteria oparte na wartości nieruchomości; Wybór kryteriów oceny; Przykłady

  4. Podstawy marketingu i psychologii
  Techniki sprzedaży; Wykorzystanie wiedzy o zachowaniach ludzkich w kontaktach z klientami; Techniki prowadzenia negocjacji

   

  III. Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa

  Podstawy prawne: prawo budowlane oraz przepisy prawne dot. budownictwa. Podstawowe pojęcia budowlane; Proces inwestycyjny w budownictwie: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu, pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie; Książka obiektu budowlanego; Ocena stanu technicznego budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej, określanie rodzajów konstrukcji i wykończenia budynku; Zasady obliczania powierzchni i kubatury; Zużycie techniczne, funkcjonalne i środowiskowe budynków i budowli; Polska klasyfikacja obiektów budowlanych; Certyfikacja energetyczna budynku

   

  IV. Obrót nieruchomościami

  1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
  Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami: Zakres czynności pośrednika, Wymogi kwalifikacyjne, Kształcenie teoretyczne i praktyczne, System nadawania licencji zawodowych, Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami, Odpowiedzialność zawodowa i pojęcie szczególnej staranności; Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami: organizowanie się środowiska pośredników w obrocie nieruchomościami, cele i zadania organizacji zawodowych i ich federacji; Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośredników w obrocie nieruchomościami

  2. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
  Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji: oględziny i inspekcje, identyfikacja stanu prawnego i użytkowego wg ustawy, weryfikacja ceny ofertowej, reklama i prezentacja nieruchomości, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży; Pozyskiwanie osób zainteresowanych transakcją: analizowanie potrzeb klientów, kontakty z klientami, kojarzenie stron transakcji, negocjowanie warunków transakcji, mediacje pomiędzy stronami transakcji; Czynności związane z zawarciem transakcji: kompletowanie dokumentów, sporządzenie umowy przedwstępnej, ustalenie terminów związanych z zawarciem transakcji, dokumentowanie przebiegu transakcji; Tworzenie baz danych o nieruchomościach; Komputerowy system wielokrotnego oferowania (np. system MLS)

  3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  Forma i treść umowy; Prawa i obowiązki stron umowy

  4. Źródła informacji o nieruchomościach
  Źródła prawa miejscowego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste: postępowanie wieczystoksięgowe, treść ksiąg wieczystych, zasady wieczystoksięgowe, wpisy deklaratoryjne i konstytutywne, wypisy z ksiąg wieczystych; Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków); Ewidencja sieci uzbrojenia terenu i mapa zasadnicza; Inne źródła informacji o nieruchomościach

  5. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami
  Nieruchomość jako przedmiot opodatkowania; Rodzaje podatków i opłat

  6. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami
  Zabezpieczanie należności od klientów; Zabezpieczanie transakcji: zabezpieczenia umowne, depozyty, rachunki powiernicze, weksle, hipoteka, egzekucja komornicza

  7. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
  Finansowanie transakcji w obrocie nieruchomościami; Produkty bankowe – kredyty i pożyczki; Fundusz powierniczy; Rachunek powierniczy – rachunek bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami

  8. Notariusz w obrocie nieruchomościami
  Czynności notarialne; Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z notariuszem; Akt notarialny

  9.
  Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  Formy organizacyjno-prawne działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; Czynności związane z uruchomieniem działalności biura: ustalenie celów działalności i zadań biura a także środków niezbędnych do uruchomienia działalności biura, analiza otoczenia rynkowego, rejestracja działalności gospodarczej oraz uruchomienie działalności biura; Organizacja biura – struktura wewnętrzna i podział zadań; Zasady i techniki pracy biurowej; Zarządzanie biurem; Zatrudnianie pracowników, polityka personalna, prawna i obowiązki pracowników; Wykorzystywanie technik komputerowych; Zasady współpracy między biurami – system wymiany ofert; Monitorowanie otoczenia prawnego: ubezpieczenie działalności zawodowej, ochrona danych osobowych, zasady przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

   

  V. Zagadnienia uzupełniające

  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
  Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości; Przegląd rynków nieruchomości

  2. Doradztwo na rynku nieruchomości
  Obszar i zakres działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami jako doradcy na rynku nieruchomości; Metody i narzędzia pracy pośrednika jako doradcy; Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa; Przykłady ekspertyz i doradztwa

   

  VI. Umiejętności interdyscyplinarne

  1. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
  Rodzaje wartości nieruchomości; Wartość a cena nieruchomości; Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości; Operat szacunkowy, wyciąg z operatu szacunkowego; Czynniki decydujące o wartości nieruchomości; Weryfikacja cen nieruchomości zgłaszanych przez klientów (przykłady obliczeniowe weryfikacji)

  2. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia
  Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa; Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości; Przejmowanie nieruchomości do zarządzania, umowa o zarządzanie; Organizacja zarządzania nieruchomościami

  3. Sztuka argumentacji
  Skuteczne porozumiewanie się: aspekt werbalny i niewerbalny, umiejętność słuchania i mówienia; Zachowania asertywne; Umiejętność przekonywania

Inne informacje związane z zarządzanie nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |