Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PWSBiA-Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Nasza oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich lub równoważnych).
 • Szczegółowe informacje
  Tematyka wykładów - grupy tematyczne      liczba godzin

  Zarządzanie nieruchomościami - wprowadzenie 6

      * Istota i cele zarządzania nieruchomościami
      * Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości - w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych.

      

  Sylwetka zarządcy nieruchomości 5

      * Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości
      * Etyka zawodowa i standardy zawodowe

      

  Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami 42

      * Podstawy prawa cywilnego
      * Wybrane elementy prawa administracyjnego
      * Wybrane elementy prawa finansowego
      * Gospodarowanie nieruchomościami
      * Źródła informacji o nieruchomościach
      * Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych
      * Zamówienia publiczne

      

  Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami 44

      * Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami
      * Wybrane elementy finansów i bankowości
      * Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość
      * Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej
      * Podstawy planowania i kalkulacji kosztów
      * Plan zarządzania nieruchomością

      

  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami 26

      * Przegląd technologii w budownictwie
      * Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
      * Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości
      * Proces inwestycyjno-remontowy
      * Przeglądy techniczne budynków i urządzeń
      * Bezpieczeństwo nieruchomości

      

  Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  8

      * Przejmowanie nieruchomości do zarządzania
      * Procedury zarządzania operacyjnego
      * Umowa o zarządzanie nieruchomością

      

  Zarządzanie nieruchomościami
  68

      * Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych
      * Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi
      * Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
      * Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

      

  Zagadnienia uzupełniające 13

      * Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej
      * Doradztwo na rynku nieruchomości.
      * Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania

      

  Umiejętności interdyscyplinarne 16

      * Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
      * Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - wybrane zagadnienia
      * Sztuka argumentacji

      
  Seminaria dyplomowe i egzamin     25
        

  TEMATYKA ZAJĘĆ

  Zarządzanie nieruchomościami – wprowadzenie

      * Istota i cele zarządzania nieruchomościami (Zarządzanie nieruchomościami w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, procesowym; Ujecie biznesowe zarządzania nieruchomościami; Pozycja właściciela nieruchomości w zarządzaniu nieruchomością; Uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami)
      * Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych.

  Sylwetka zarządcy nieruchomości

      * Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości (Sylwetka i praca menedżera – zarządcy nieruchomości; Pożądane umiejętności i cechy charakteru zarządcy nieruchomości; Zarządzanie czasem; Budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
      * Etyka zawodowa i standardy zawodowe (Etyka jako miara sukcesu zawodowego zarządcy nieruchomości; Standardy zawodowe zarządców nieruchomości; Korporacje zawodowe zarządców nieruchomości; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

  Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami

      * Podstawy prawa cywilnego (Przepisy prawne i ich klasyfikacja; Osoby fizyczne, osoby prawne; Czynności prawne; Przedstawicielstwo; Prawo rzeczowe, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości; Przedmiot praw rzeczowych; Wybrane elementy prawa zobowiązaniowego; Prawo spadkowe i rodzinne)
      * Wybrane elementy prawa administracyjnego (Znaczenie zasad ogólnych; Zasada praworządności; Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego; Zasada uwzględniania z urzędu interesu państwowego i społecznego oraz słusznego interesu obywateli; Zasada trwałości decyzji ostatecznych)
      * Wybrane elementy prawa finansowego (Pojecie finansów publicznych; Gospodarka finansowa sektora publicznego; Formy funkcjonowania jednostek sektora publicznego; Rodzaje podatków – ogólna charakterystyka i zasady stosowania; Zobowiązania podatkowe)
      * Gospodarowanie nieruchomościami (Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami; Zasoby nieruchomości; Cele publiczne; Wywłaszczanie nieruchomości; Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości; Zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; Uwłaszczenie osób prawnych)
      * Źródła informacji o nieruchomościach (Źródła prawa miejscowego; Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste; Kataster nieruchomości; Ewidencja sieci uzbrojenia terenu; Rejestry: gruntów, budynków, lokali
      * Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (Podstawowe pojęcia związane z ochrona danych osobowych; Organ ochrony danych osobowych: tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zadania GIODO; Zasady przetwarzania danych osobowych: przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne, obowiązki administratora danych osobowych; Prawa osoby, której dane dotyczą; Rejestracja zbiorów danych osobowych)
      * Zamówienia publiczne (Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych; Zasady udzielania zamówień; Tryby udzielania zamówień; Wybór najkorzystniejszej oferty)

  Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami

      * Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami (Nieruchomość jako przedmiot inwestowania; Inwestycje w zarządzaniu nieruchomościami; Pojecie inwestycji i projektu inwestycyjnego; Rodzaje inwestorów i projektów inwestycyjnych; Techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych)
      * Wybrane elementy finansów i bankowości
      * Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość (Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości; Rodzaje wartości nieruchomości – pojęcia i klasyfikacja; Czynniki wpływające na wartość; Wartość indywidualna a zarządzanie nieruchomością)
      * Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej (Elementy matematyki finansowej; Metody analizy finansowo-ekonomicznej; Analiza rentowności zarządzania nieruchomościami; Bilans, rachunek wyników i przepływy finansowe – zasady sporządzania i analizy danych; Płynność finansowa w zarządzaniu nieruchomościami)
      * Podstawy planowania i kalkulacji kosztów (Planowanie strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami; Planowanie operacyjne w zarządzaniu nieruchomościami; Budżetowanie; Sprawozdawczość i kontrola; Zarządzanie kosztami)
      * Plan zarządzania nieruchomością (Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością; Metodyka sporządzania planów zarządzania; Przykłady praktyczne wykorzystania planów zarządzania)

  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

      * Przegląd technologii w budownictwie (Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane; Instalacje wewnętrzne w budynkach, przegląd technologii; Technologie wykończenia budynków; Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania)
      * Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (Przyczyny powstawania szkód budowlanych w budynkach; Miejsca w budynkach narażone na powstawanie szkód budowlanych; Zapobieganie szkodom w budownictwie; Ocena stopnia zabezpieczenia konstrukcji przed szkodami w długim okresie eksploatacji)
      * Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości (Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych: warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych; Obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z przepisów prawa i norm zawodowych: zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem; Stosowanie norm polskich; Książka obiektu budowlanego; Odpowiedzialność karna zarządcy nieruchomości)
      * Proces inwestycyjno-remontowy (Decyzje administracyjne w procesie inwestycyjno-remontowym; Obowiązki związane z prowadzeniem prac budowlanych; Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Sposoby określania potrzeb remontowych)
      * Przeglądy techniczne budynków i urządzeń (Okresowe przeglądy techniczne budynków; Okresowe przeglądy urządzeń; Określanie stopnia zużycia obiektu budowlanego; Uprawnienia w zakresie przeprowadzanych przeglądów; Forma i zakres protokołów kontroli)
      * Bezpieczeństwo nieruchomości

  Procedury w zarządzaniu nieruchomościami

      * Przejmowanie nieruchomości do zarządzania (Zakres przejęcia nieruchomości; Zakres i forma protokołu przejęcia nieruchomości; Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości)
      * Procedury zarządzania operacyjnego (Zawieranie umów najmu i dzierżawy; Zawieranie umów o dostawę mediów; Zawieranie umów na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne; Obsługa rachunkowo – księgowa; Czynności administrowania nieruchomością; Regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego; Sporządzanie raportów)
      * Umowa o zarządzaniu nieruchomością (Obowiązkowe elementy umowy wymagane przez Kodeks cywilny i ustawę o gospodarce nieruchomościami; Formułowanie zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości; Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości; Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości)

  Zarządzanie nieruchomościami

      * Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych (Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego; Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi spółdzielni mieszkaniowych i TBS; Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi stanowiących własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych; Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi z wyodrębnionymi nieruchomościami lokalowymi stanowiących własność i współwłasność osób fizycznych i prawnych)
      * Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi (Rola zarządcy nieruchomości; Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych; Nieruchomości usługowe; Nieruchomości handlowe; Nieruchomości magazynowe; Nieruchomości mieszkalne; Zarządzanie aktywami)
      * Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi
      * Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi

  Zagadnienia uzupełniające

      * Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości; Przegląd rynków nieruchomości)
      * Doradztwo na rynku nieruchomości (Obszar i zakres działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami jako doradcy na rynku nieruchomości; Metody i narzędzia pracy pośrednika jako doradcy; Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa; Przykłady ekspertyz i doradztwa)
      * Badanie i analizy rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania

  Umiejętności interdyscyplinarne

      * Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia (Rodzaje wartości nieruchomości; Wartość a cena nieruchomości; Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości; Operat szacunkowy, wyciąg z operatu szacunkowego; Czynniki decydujące o wartości nieruchomości)
      * Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia (Istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami; Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami; Organizacje zawodowe pośredników i zarządców)
      * Sztuka argumentacji (Skuteczne porozumiewanie się: aspekt werbalny i niewerbalny, umiejętność słuchania i mówienia; Zachowania asertywne; Umiejętność przekonywania)

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |