Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia Rzeczoznawstwa Majątkowego - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia Rzeczoznawstwa Majątkowego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Rzeczoznawstwa Majątkowego - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.
 • Tutuł uzyskany
  Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
 • Szczegółowe informacje
  Wykładowwcami są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

  Kierunek rzeczoznawstwo majątkowe (wycena nieruchomości)


  Podstawy wiedzy z zakresu prawa 42 godz.

  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości 6 godz.
  2. Stosunki cywilno – prawne 10 godz.
  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomościami 6 godz.
  4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 6 godz.
  5. Gospodarka nieruchomościami 10 godz.
  6. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 8 godz.
  7. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2 godz.
  8. Zamówienia publiczne 4 godz.
  9. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 2 godz.

  Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości 37 godz.
  1. Podstawy ekonomii 8 godz.
  2. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne 5 godz.
  3. Rynek nieruchomości 6 godz.
  4. Wartość jako kategoria obiektywna i subiektywna 4 godz.
  5. Elementy finansów i bankowości 4 godz.
  6. Elementy rachunkowości 4 godz.
  7. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 6 godz.

  Podstawy wiedzy technicznej 23 godz.

  1. Podstawy budownictwa 16 godz.
  2. Podstawy kosztorysowania 7 godz.

  Podstawy wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej 11 godz
  .
  1. Gospodarka przestrzenna 5 godz.
  2. Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej 6 godz.

  Podstawy wiedzy z zakresu matematyki, statystyki i ekonometrii 17 godz.

  1. Podstawy matematyki finansowej 6 godz.
  2. Podstawy statystyki i ekonometrii 6 godz.
  3. Metody masowej wyceny 5 godz.

  Rzeczoznawstwo jako zawód – Podstawowe wiadomości z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego 6 godz.

  Teoria i praktyka wyceny nieruchomości 96 godz.

  1. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 32 godz.
  2. Źródła informacji o nieruchomościach 10 godz.
  3. Wycena nieruchomości zurbanizowanych – przykłady 10 godz.
  4. Wycena ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych – przykłady 8 godz.
  5. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych i roślin ozdobnych oraz gruntów pod wodami 8 godz.
  6. Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych 6 godz.
  7. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 12 godz.
  8. Wycena maszyn i urządzeń 4 godz.
  9. Wycena nieruchomości w wybranych krajach 4 godz.
  10. Zasady sporządzania operatu szacunkowego 4 godz.

  Zagadnienia uzupełniające 15 godz.

  1. Wycena podmiotów gospodarczych 8 godz.
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości 4 godz.
  3. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 6 godz.

  Umiejętności interdyscyplinarne 8 godz.
  1. Sztuka argumentacji 4 godz.
  2. Wybrane zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami 4 godz.

  Seminaria dyplomowe i egzamin 25 godz.

  Ogółem: 297 godz.


  Kierunek pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  Podstawy wiedzy z zakresu prawa 60 godz.

  1. Pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości 6 godz.
  2. Stosunki cywilno – prawne 10 godz.
  3. Własność i inne prawa rzeczowe. Formy władania nieruchomością 6 godz.
  4. Gospodarka nieruchomościami 10 godz.
  5. Gospodarka mieszkaniowa 4 godz.
  6. Prawo spółdzielcze 4 godz.
  7. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 6 godz.
  8. Postępowanie upadłościowe i postępowanie egzekucyjne 4 godz.
  9. Podstawy prawa spółek 4 godz.
  10. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2 godz.
  11. Zamówienia publiczne 4 godz.
  12. Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców 4 godz.

  Podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i finansów 34 godz.

  1. Podstawy finansów publicznych 4 godz.
  2. Rynek nieruchomości 16 godz.
  3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 6 godz.
  4. Podstawy marketingu i psychologii 8 godz.

  Podstawy wiedzy technicznej. Podstawy budownictwa 16 godz
  .


  Obrót nieruchomościami 68 godz.
  1. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa 8godz.
  2. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami 16 godz.
  3. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 6 godz.
  4. Źródła informacji o nieruchomościach 10 godz.
  5. Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami 6 godz.
  6. Zabezpieczenia finansowe i prawne stosowane w obrocie nieruchomościami 4 godz.
  7. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami 6 godz.
  8. Notariusz w obrocie nieruchomościami 6 godz.
  9. Zarządzanie biurem pośrednika w obrocie nieruchomościami 6 godz.

  Zagadnienia uzupełniające 12 godz.
  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 8 godz.
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości 6 godz.

  Umiejętności interdyscyplinarne 14 godz.
  1. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia 6 godz.
  2. Zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia 4 godz.
  3. Sztuka argumentacji 4 godz.

  Seminarium dyplomowe i egzamin 15 godz.

  Ogółem 225 godz.

  Kierunek zarządzanie nieruchomościami

  Zarządzanie nieruchomościami – wprowadzenie 6 godz.

  1. Istota i cele zarządzania nieruchomościami 4 godz.
  2. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych. 2 godz.

  Sylwetka zarządcy nieruchomościami 5 godz.

  1. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości 2 godz.
  2. Etyka zawodowa i standardy zawodowe 3 godz.

  Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami 42 godz.
  1. Podstawy prawa cywilnego 10 godz.
  2. Wybrane elementy prawa administracyjnego 8 godz.
  3. Wybrane elementy prawa finansowego 7 godz.
  4. Gospodarowanie nieruchomościami 10 godz.
  5. Źródła informacji o nieruchomościach 10 godz.
  6. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2 godz.
  7. Zamówienia publiczne 4 godz.

  Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami 44 godz.
  1. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami 4 godz.
  2. Wybrane elementy finansów i bankowości 4 godz.
  3. Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość 4 godz.
  4. Podstawy analizy finansowo – ekonomicznej 8 godz.
  5. Podstawy planowania i kalkulacji kosztów 4 godz.
  6. Plan zarządzania nieruchomością 20 godz.

  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami 26 godz.
  1. Przegląd technologii w budownictwie 3 godz.
  2. Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji 3 godz.
  3. Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości 4 godz.
  4. Proces inwestycyjno – remontowy 4 godz.
  5. Przeglądy techniczne budynków i urządzeń 6 godz.
  6. Bezpieczeństwo nieruchomości 6 godz.

  Procedury w zarządzaniu nieruchomościami 8 godz.

  1. Przejmowanie nieruchomości do zarządzani 2 godz.
  2. Procedury zarządzania operacyjnego 2 godz.
  3. Umowa o zarządzanie nieruchomością 4 godz.

  Zarządzanie nieruchomościami 68 godz.

  1. Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych 28 godz.
  2. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi 24 godz.
  3. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi 6 godz.
  4. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi10 godz.

  Zagadnienia uzupełniające 13 godz.

  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej 6 godz.
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości 6 godz.
  3. Badanie i analiza rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania 4 godz.

  Umiejętności interdyscyplinarne 16 godz.
  1. Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia 6 godz.
  2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia 6 godz.
  3. Sztuka argumentacji 4 godz.

  Seminarium dyplomowe i egzamin 25 godz.

  Ogółem 265 godz.

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |