Studia I Stopnia - Zarządznie Marketingowe w Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządznie Marketingowe w Unii Europejskiej - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia na kierunku zarządzanie trwają 3 lata tj. 6 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela. Podczas studiów na specjalności Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej student zdobywa wiedzę z zakresu organizacji Unii Europejskiej, zagadnień konsumenckich oraz promocji i reklamy. Dodatkowo wiedza z zarządzania pomoże studentom pewnie poruszać się na wymagających elastyczności rynkach europejskich. Specjalność Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej uczy orientacji w unijnych przepisach oraz zarządzania projektami europejskimi.
 • Praktyki
  Praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie. Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kwalifikacje absolwentów
  Absolwent kierunku Zarządzanie powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem, gospodarowaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent kierunku Zarządzanie powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem.
  Studia kierunek Zarządzanie
  wymagania ogólne

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180.

  Studia kierunek Zarządzanie
  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Zarządzanie
  sylwetka absolwenta


  Absolwenci kierunku zarządzanie (otrzymują tytuł licencjata) przyswajają sobie niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych, oraz uzyskują umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Kluczową umiejętnością absolwentów kierunku zarządzanie jest przygotowanie do opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa. Absolwenci kierunku zarządzanie znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i agencjach konsultingowych.

   
  Studia kierunek Zarządzanie
  standardy nauczania
  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO    240
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     555
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     390
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     360
  Razem:     1.545

  Studia kierunek Zarządzanie
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     240
  1.     Języki obce     120
  2.     Przedmioty ogólnospołeczne (2-3) do wyboru spośród następujących: filozofia, socjologia,             logika, historia gospodarcza, geografia ekonomiczna, psychologia     60
  3.     Wychowanie fizyczne     60

  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     555

  1.     Mikroekonomia     60
  2.     Makroekonomia     60
  3.     Matematyka     90
  4.     Statystyka (opisowa)     60
  5.     Podstawy ekonometrii     15
  6.     Informatyka     60
  7.     Podstawy zarządzania     45
  8.     Podstawy marketingu     30
  9.     Finanse     45
  10.     Prawo     90

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     390

  1.     Zachowania organizacyjne     30
  2.     Zarządzanie strategiczne     45
  3.     Badania rynkowe i marketingowe     45
  4.     Zarządzanie i planowanie marketingowe     45
  5.     Rachunkowość     75
  6.     Zarządzanie produkcją     30
  7.     Zarządzanie kadrami     30
  8.     Zarządzanie logistyką     30
  9.     Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     30
  10.     Marketing w handlu i usługach     30

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     360
       (odpowiednie dla danej specjalizacji i specjalności)     
  Razem:     1.545

  Studia Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej

  Specjalizacja zaznajamia studentów z funkcjonowaniem unijnej gospodarki oraz wyposaża ich w wiedzę niezbędną do skutecznego posługiwania się marketingiem w obszarze Unii Europejskiej.
  Studenci poznają strukturę i instytucje Unii oraz obowiązujące w jej gospodarce uregulowania prawne. Opanowują podstawową wiedzę o mechanizmach rządzących specyficznym unijnym rynkiem oraz o badaniach tego rynku. Poznają rynek zarówno od strony podaży i produkcji jak i handlu oraz wzorców konsumpcji.

  Słuchacze otrzymują również potrzebne informacje o procesach zarządzania i konstruowania strategii marketingowych na unijnym rynku. Zdobywają praktyczną wiedzę o promocji i reklamie w Unii.

  Dysponując tak rozległymi wiadomościami, studenci Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza są wprowadzani w tajniki zarządzania projektami europejskimi i pozyskiwania unijnych funduszy rozwojowych.
  Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej

  Dzięki specjalności Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej student dowie się co decyduje o konkurencyjności przesiebiorstw działających na rynkach europejskich oraz jakie techniki marketingowe przydatne są w warunkach rynku globalnego. Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej  umożliwia studentom poszukiwanie źródeł i nowych możliwości kreatywnego zarządzania przedsiębiorstwemw srodowisku międzynarodowym.
  Moduł specjalnościowy - Semestr III

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Gospodarka Unii Eurpejskiej     40     40     -
  2     Organizacje i Instytucje Unii Europejskiej     40     25     15
  3     Metody i techniki zarządzania     40     25     15
        Razem     120     90     30

  Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej
  Moduł specjalnościowy - Semestr IV


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Badanie rynków zagranicznych     40     20     20
  2     Euromarketing     60     30     30
  3     Europejskie wzorce konsumpcji i ochrona konsumenta w UE     40     20     20
        Razem     140     70     70

  Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej
  Moduł specjalnościowy - Semestr V

      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Produkt i dystrybucja na rynku europejskim     40     20     20
  2     Marketing globalny     40     20     20
        Razem     80     40     40

  Zarządzanie Marketingowe w Unii Europejskiej
  Moduł specjalnościowy - Semestr VI


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Promocja i reklama na eurorynku     30     15     15
  2     Zarządzanie projektami europejskimi     65     -     65
        Razem     95     15     80

Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |