Studia I Stopnia - Euromarketing w Turystyce i Hotelarstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEH-Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Euromarketing w Turystyce i Hotelarstwie - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  CELE KSZTAŁCENIA Trzyletnie studia licencjackie na kierunku zarządzanie zakładają osiągnięcie następujących celów: 1. Udostępnienie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy związanej z zarządzaniem na następujących specjalnościach: - Zarządzanie Finansami, - Marketing międzynarodowy, - Obrót Nieruchomościami, - Euromarketing w turystyce i hotelarstwie, - Zarządzanie firmą w Zjednoczonej Europie, - Zarządzanie logistyką, 2. Umożliwienie studentom zdobycia międzynarodowych certyfikatów i dyplomów FEDE. 3. Przygotowanie absolwentów do kontynuacji nauki na magisterskich studiach uzupełniających. 4. Przygotowanie absolwentów do rozpoczęcia i rozwijania kariery zawodowej w warunkach gospodarki rynkowej
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Ze względu na nierównomierny dostęp do edukacji związany ze społecznymi podziałami WSEH nie przeprowadza egzaminów wstępnych na studia I stopnia (licencjackie). Przy dużej liczbie kandydatów, przekraczającej zaplanowany limit miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. O decyzji w sprawie przyjęcia do Uczelni kandydat dowiaduje się na podstawie pisemnego zawiadomienia wysyłanego na adres podany w kwestionariuszu osobowym. W trakcie pierwszego roku nauki WSEH oferuje pomoc dla tych studentów którzy nie potrafią sprostać wymaganiom WSEH. Uczelnia oferuje program wyrównywania szans, który polega na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć dydaktycznych i indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Wstępna selekcja studentów następuje w trakcie pierwszych sesji egzaminacyjnych, które sprawdzają wiedzę studentów, a także ich umiejętność uczeni się.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I stopnia licencjackie i FEDE
  Kierunek: Zarządzeni; Specjalizacja: Euromarketing w Turystyce i Hotelarstwie

  Specjalizacja Euromarketing w turystyce i hotelarstwie

  Specjalizacja Euromarketing w turystyce i hotelarstwie - specjalizacja, która kształci kadry dla sektora usług turystycznych w kraju i zagranicą (np. hotelarstwo, biura podróży, organizacja imprez turystycznych). Program nauczania uwzględnia wymogi FEDE w dziedzinie kultury i obywatelstwa europejskiego (A), języka nowożytnego (B) i zawodowej (C+D) oraz ECDL w zakresie nauczania informatyki.

  MODEL KSZTAŁCENIA
  Programy nauczania na kierunku zarządzanie opracowane zostały w ten sposób, aby mury Uczelni opuszczali poszukiwani na rynku pracy specjaliści z biegłą znajomością języków obcych, umiejętnością praktycznego zastosowania w życiu zawodowym komputera i internetu oraz dobrą znajomością warsztatu pracy i realiów Unii Europejskiej. Oprócz standardów nauczania MENiS programy nauczania na kierunku politologia uwzględniają wymogi FEDE (www.fede.pl) w dziedzinie kultury i obywatelstwa europejskiego (A), języka nowożytnego (B), informatyki (C), technik zawodowych (D).
  Model kształcenia oparty jest więc na czterech modułach: zawodowym, językowym, informatycznym i europejskim.
  Moduł europejski, czyli kultura i obywatelstwo europejskie (A) - to przygotowanie absolwenta do pracy w warunkach zjednoczonej Europy. Rozbudowany blok zajęć z kultury i obywatelstwa europejskiego umożliwia studentowi poznanie historii, geografii i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.
  Moduł językowy (B) - to nauka języka obcego z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego i branżowego. Obowiązkowym językiem wykładowym w Uczelni jest język angielski. Dodatkowo studenci mogą wybrać naukę języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego.
  Moduł informatyczny (C) - to wyrobienie praktycznej umiejętności obsługi podstawowych systemów informatycznych, które mogą być wykorzystane przez studenta w przyszłej pracy zawodowej. Programy kształcenia informatyki spełniają wymogi tzw. Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL).
  Moduł zawodowy (D) - dotyczy wybranej na kierunku specjalności i obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. Treści programowe obejmują znajomość realiów zawodowych w Polsce i Unii Europejskiej.

  Program Specjalizacji Euromarketing w Turstyce i Hotelarstwie

  Przedmiot    Forma zaliczenia

  Filozofia    Z
  Historia gospodarcza = Tworzenie wspólnej Europy     Z
  Języki obce     Z+E
  Wychowanie fizyczne     Z
  Mikroekonomia     E
  Makroekonomia    E
  Matematyka     E
  Statystyka     E
  Podstawy ekonometrii    E
  Podstawy informatyki    Z
  Podstawy zarządzania    E
  Podstawy marketingu    E
  Finanse    E
  Prawo    E
  Instytucje europejskie i prawo wspólnotowe    Z
  Perspektywy rozwoju integracji europejskiej     Z
  Zachowania organizacyjne     E
  Zarządzanie strategiczne    E
  Badania rynkowe i marketingowe    E
  Zarządzanie i planowanie marketingowe    E
  Podstawy rachunkowości     E
  Zarządzanie produkcją     E
  Zarządzanie kadrami     E
  Zarządzanie logistyką     E
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     E
  Marketing w handlu i usługach    E
  Negocjacje     Z
  Zarządzanie środowiskiem    Z
  Biznes plan    Z
  Autoprezentacja i komunikacja interpersonalna    Z
  Euromarketing i globalizacja rynku    Z
  Informatyka stosowana    Z
  Seminarium licencjackie    E
  Informatyka w specjalności    Z
  Języki obce w specjalności    Z
  Prawo cywilne     Z
  Zarządznie firmą turystyczną     Z
  Geografia turystyczna     E
  Typy i rodzaje turystyki    Z
  Przewodnictwo turystyczne    Z
  Marketing międzynarodowy    Z
  Marketing w turystyce i hotelarstwie     Z
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych    Z
  Prawo w turystyce i hotelarstwie    Z
  Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego     Z
  Trasy turystyczne i ich specyfikacja    Z
  Współpraca transgraniczna i euroregionalna    Z
  Agroturystyka    Z
   
  Wyjaśnienie oznaczeń
  E - egzamin pisemny
  Z - zaliczenie
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia

Inne informacje związane z Turystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |