Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo - Katowice - Śląskie - Agrobiznes pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe - Studia śląsk - Us pielegniarstwo - I1147

Home>Studia I Stopnia>Pielęgniarstwo>Inne>Katowice>Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo - Katowice - Śląskie
 
Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo - Inne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo - Katowice - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
 • Agrobiznes pielęgniarstwo studia niestacjonarne pomostowe
 • Pielęgniarstwo katowice
 • Studia pielęgniarskie katowice
 • Studia pielęgniarskie śląsk
 • Studia pielegniarstwo śląsk
 • Studia pomostowe tychy
 • Studia śląsk
 • Us pielegniarstwo
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia - Pielęgniarstwo - Katowice - Śląskie Szczegóły
Cel:
Studia pierwszego stopnia na tym kierunku trwają 6 semestrów i są realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Planowane jest również uruchomienie niestacjonarnych studiów ”pomostowych” uzupełniających dotychczasowe wykształcenie absolwentów liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki. W trakcie studiów studenci będą uczyć się rozpoznawać potrzeby jednostki czy grupy ludzi i określać środki niezbędne i dostępne dla ich zaspokojenia. Będą także uczyć się planowania i realizacji opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem metody procesu pielęgniarstwa i priorytetów opieki poprzez wykonywanie czynności zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W programie studiów znajdują się zajęcia z języka obcego poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zajęcia z języka specjalistycznego z zakresu kierunku studiów.
Profil słuchacza / Wymogi:
O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Warunkiem przyjęcia na kierunek osób legitymujących się starą maturą jest średnia ocen co najmniej 3,5 Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
Tutuł uzyskany:
Tytuł Zawodowy Licencjata
Szczegółowe informacje:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo uzyska tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów studenci opanują zarówno umiejętność współpracy z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie, jak i samodzielnego kierowania projektami, zespołami i zmianami. Absolwent otrzyma wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia przypisanymi zawodowemu pielęgniarstwu. Studia na tym kierunku wyposażą absolwenta w wiedzę teoretyczną z zakresu medycznych podstaw pielęgniarstwa oraz praktyczne umiejętności w obszarze: 

 • prowadzenia profesjonalnej opieki pielęgniarskiej tak indywidualnej jak i jako uczestnik zespołu opieki zdrowotnej, 
 • planowania, wdrażania i oceny postępowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej, 
 • nauczania i zarządzania w zakresie wykonywania zawodu, 
 • rozwoju praktyki pielęgniarskiej, poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych oraz prawnych regulacji zawodu i opieki zdrowotnej, 
 • uczestniczenia w badaniach naukowych w celu poszerzenia wiedzy pielęgniarskiej i wdrażania uznanych wyników badań naukowych do opieki pielęgniarskiej.

Ważną umiejętnością, którą posiądzie absolwent będzie też dokumentowanie wszystkich etapów procesu pielęgniarstwa i wykorzystywanie tych informacji do oceny świadczonej opieki.
Studia na tym kierunku powinny rozwijać predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, a także z dziećmi i ich rodzinami.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i zakładach opiekuńczych,
- instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
- szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwenci powinni też być przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą
w obszarze usług pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Pielęgniarstwo: