Home > Studia I Stopnia > Pielęgniarstwo > Dzienne > Częstochowa > PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Ścieżka A - Częstochowa - Śląskie

PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Ścieżka A - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Ścieżka A - Dzienne - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW
  PIELĘGNIARSTWO – A

  Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później

  SYLWETKA ABSOLWENTA

  Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań pielęgniarskich w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących:
  1.Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią:
  • ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu,
  • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia,
  • organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,
  • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • ocena wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki,
  • organizacja czasu wolnego osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,
  • podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,
  • dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki,
  • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.
  2. Promocję i edukację zdrowotną:
  • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
  • nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych,
  • uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością,
  • organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym,
  • ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.
  3. Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej:
  • współpraca z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym,
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, w tym szkoła pacjentów z astmą oskrzelową, padaczką, cukrzycą, stomią,
  • organizowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,
  • współpraca z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.
  4. Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych:
  • wdrażanie do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo,
  • poprawa jakości opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych,
  • wyznaczanie obszarów do podejmowania badań naukowych i podejmowanie badań naukowych,
  • podejmowanie działań związanych z rozwojem zawodowym własnym i innych pielęgniarek,
  • organizowanie i uczestniczenie w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek

Inne informacje związane z Pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |