Home > Studia I Stopnia > Pielęgniarstwo > Dzienne > Częstochowa > PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Ścieżka B - Częstochowa - Śląskie

PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Ścieżka B - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Polonijna w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły PIELĘGNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Ścieżka B - Dzienne - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Program studiów
  Ścieżka B


  STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW  

  PIELĘGNIARSTWO – B

   

  Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż   w roku szkolnym 1980/81

   

  WYMAGANIA OGÓLNE

   

  Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo trwają co najmniej pięć semestrów.

   

  Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3000 W standardach określono 3000, z których 2000 godzin przeznaczono na kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne i praktyki).

   

    SYLWETKA ABSOLWENTA

   

  Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia zadań pielęgniarskich ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących:

   

  1. Świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią:

   

  -          ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu,

  -          rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia,

  -          organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,

  -          wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  -          ocena wydolności psychofizycznej chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki,

  -          organizacja czasu wolnego osobom zdrowym lub chorym w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,

  -          podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,

  -          dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki,

  -          przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

   

  2. Promocję i edukację zdrowotną:

  -          prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,

  -            nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością,

  -          organizowanie i uczestniczenie w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym,

  -          ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

   

  3. Działanie w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej:

  -          współpraca z uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym,

  -          prowadzenie edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, w tym szkołapacjentów z astmą oskrzelową, padaczką, cukrzycą, stomią,

  -          organizowanie bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej,

  -          współpraca z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

   

  4. Rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych:

  -          wdrażanie do praktyki pielęgniarskiej wiedzy potwierdzonej naukowo,

  -          poprawa jakości opieki pielęgniarskiej przez wdrażanie nowych metod, technik opieki oraz rozwiązań organizacyjnych,

  -            wyznaczanie obszarów do podejmowania badań naukowych i podejmowanie badań naukowych,

  -          podejmowanie działań związanych z rozwojem zawodowym własnym i innychpielęgniarek,

  -          organizowanie i uczestniczenie w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek.

Inne informacje związane z Pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |