Home > Studia I Stopnia > Ochrona Środowiska i Ekologia > Zaoczne > Józefów (powiat otwocki) > Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Środowiska - Zaoczne - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

 • Cele
  Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.v
 • Praktyki
  8 tygodni
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: a. Świadectwo dojrzałości w oryginale b. Świadectwo ukończenia szkoły średniej c. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki d. 4 zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5 cm e. Ksero dowodu osobistego (na miejscu) f. Formularz zgłoszeniowy, zawierający podanie o przyjęcie na studia na określony kierunek. Możesz go wypełnić na miejscu lub pobrać go z naszej strony internetowej g. Dowód wpłaty wpisowego, opłaty rekrytacyjnej i opłaty za pierwszy miesiąc (można wpłacić na miejscu)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia: Ochrona Środowiska

  Informacje ogólne
  3,5 letnie studia kończą się obroną pracy inżynierskiej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu inżyniera kształtowania  i ochrony środowiska.

  Program studiów jest realizowany w 7-semestralnym cyklu nauki i składa się z 4 grup przedmiotów - ogólnych, podstawowych, kierunkowych  i specjalnościowych,  oraz 8 tygodni praktyk zawodowych.

  Ogólny wymiar godzin w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyższych studiach pierwszego stopnia trwających 7 semestrów wynosi ponad
  -  2650 godzin na studiach stacjonarnych
  -  2041 na studiach niestacjonarnych
  -  231 punktów ECTS

  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej w działach szeroko związanych z ochroną  i monitorowaniem środowiska przyrodniczego, w firmach realizujących inwestycje techniczne oddziaływujące na środowisko lub wykonujących zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem różnych obiektów na wody i gleby, w firmach monitorujących środowisko w instytucjach finansujących inwestycje ekologiczne.
  Celem naszej uczelni jest kształcenie młodzieży w specjalnościach umożliwiających przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju regionu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że lokalny rynek pracy będzie w najbliższym czasie  potrzebował inżynierów w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

  Plan studiów
  Ochrona środowiska

  A GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH
  1. Język obcy
  2. Przedmiot do wyboru (socjologia, logika, psychologia społeczna)
  3 Technologia informacyjna
  4. Grafika inżynierska  
  5. Ochrona własności intelektualnej  
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
  7. Ergonomia
  8. Wychowanie fizyczne

  B GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
  1. Matematyka  
  2. Fizyka
  3. Chemia i biochemia
  4. Biologia i  mikrobiologia

  C GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
  1. Ekologia
  2. Ochrona przyrody
  3. Geologia, geomorfologia
  4. Gleboznawstwo
  5. Hydrologia  
  6. Meteorologia i klimatologia
  7. Technologia bioenergetyczna
  8. Inżynieria procesowa
  9. Prawo ochrony środowiska
  10 Ekonomia w ochronie środowiska
  11 Technologie w ochronie środowiska
  12 Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
  13 Techniki odnowy środowiska
  14 Instrumenty ochrony środowiska

  D1 PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I SPECJALIZACYJNE
  specjalność: Inżynieria kształtowania i ochrony środowiska
  1. Hydrogeologia
  2. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska
  3. Zrównoważone zarządzanie krajobrazem
  4. Podstawy konstrukcji budowli hydrotechnicznych
  5. Regulacja stosunków wodnych i powietrznych w glebie
  6. Technologie oczyszczania ścieków
  7. Inżynieria komunalna
  8. Analiza systemowa w badaniach środowiskowych
  9. Rekultywacja i renaturyzacja terenów zdegradowanych
  10 Hydraulika koryt otwartych
  11 Podstawy geodezji  
  12 GIS i kartografia komputerowa
  13 Technologie stosowane w ochronie atmosfery
  14 Inżynieria środowiska
  15 Monitoring środowiska
  16 Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |