Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Wód

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Ochrona Wód - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.
  Dla wszystkich specjalności pierwsze dwa semestry są wspólne. Plany i programy semestrów III-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.
 • Szczegółowe informacje
  Ochrona wód

  Specjalność ochrona wód prowadzona jest pod kątem zapotrzebowania na specjalistów w zakresie: technologii oczyszczania ścieków, technologii uzdatniania wody do celów spożywczych i przemysłowych, małej retencji wodnej oraz ochrony przed powodzią. Absolwenci znajdują zatrudnienie w oczyszczalniach ścieków, zakładach uzdatniania wody, instytucjach samorządowych i państwowych instytucjach zajmujących się gospodarką wodną, w kąpieliskach, jak i laboratoriach kontrolujących jakość wody pitnej czy wykorzystywanej do kąpieli. Niektórzy podejmują działalność gospodarczą dotyczącą najczęściej usług związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności ochrona wód wzbogacona o umiejętności rozpoznawania zasobów ilościowych i jakościowych wód powierzchniowych i podziemnych oraz czynników naturalnych i antropogenicznych kształtujących te wody. W szczególności absolwent nabywa umiejętności wszechstronnego zastosowania hydrologii do charakterystyki zasobów wodnych jako proces poprzedzający inwestycje drogowe, ochrony przed odpadami, zaopatrzenia w wodę ludności, rolnictwa i gospodarki, a także inwestycje liniowe, budowle na wodach oraz urządzenia do oczyszczania ścieków. Absolwent nabywa również umiejętności gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę w zakresie ujmowania wody, uzdatniani i jej przesyłu, ochrony przed powodzią oraz regulacji stosunków wodnych.
  Ponadto, absolwent umie identyfikować zagrożenia stwarzane dla hydrosfery ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekowej w zakresie charakterystyki ścieków komunalnych i przemysłowych, technologii ich oczyszczania oraz określania wpływu na odbiornik ścieków. Absolwent umie także przeciwdziałać zagrożeniom i chronić hydrosferę przed zanieczyszczeniami z powietrza, odpadami, z działalności rolniczej i przed ściekami oraz nadmierną eksploatacją. Absolwent umie również realizować ochronę wód z wykorzystaniem systemów informacji środowiskowej.

  Program kształcenia na kierunku ochrona środowiska gwarantuje w szczególności nabycie takich umiejętności jak:
  • pomiar stanu zanieczyszczenia różnych elementów środowiska naturalnego,
  • wykonywanie wybranych oznaczeń analitycznych,
  • prowadzenie badań chemicznych,
  • postępowanie w przypadku awarii, w tym również i nadzwyczajnych zagrożeń natury żywiołowej (pożary, powodzie, itp.),
  • obsługa urządzeń i aparatury używanej w ochronie środowiska,
  • praca z mediami szkodliwymi i niebezpiecznymi.
  Poza wiedzą techniczno-technologiczną studenci zdobywają wiadomości i umiejętności z innych niezbędnych w sprawowaniu funkcji kierowniczych dziedzin, a mianowicie:
  • zarządzania zespołami ludzkimi,
  • wyceny strat powodowanych w środowisku naturalnym przez działalność człowieka,
  • znajomości aktów prawnych i umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania,
  • sporządzania programów działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem nakładów i efektów,
  • opanowania języków obcych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się i studiowania,
  • literatury zagranicznej (Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języka: angielskiego,
  • francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania).

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |