Información


Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2002 r. Tą samą decyzją wpisano WSGE do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 115. Od początku istnienia Uczelnia kształci na kierunku Administracja. Od października 2003 r. uruchomione zostały dwa kolejne kierunki: Pedagogika oraz Politologia. W czerwcu 2004 roku otworzyliśmy kolejny kierunek Zarządzanie a w roku 2005 Ochronę środowiska. W 2008r uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie i prowadzenie studów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika.

27 września 2004 roku Uczelnia ma patrona - wybitnego włoskiego i europejskiego męża stanu - Alcide De Gasperi. Tym samym nazwa Uczelni zmieni się na Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. Zobacz więcej o Patronie Uczelni.

W Roku Akademickim 2004/05 zainaugurowano cykliczny projket pt. Wykłady Otwarte. Była to seria wystąpień osób publicznych, które omawiały wybrane przez siebie zagadnienie, po czym następowała dyskusja z mieskzańcami regionu oraz zaproszonymi gośćmi. W ramach Wykłądów Otwartych gościliśmy m.in. Senatora RP Andrzeja Wielowieyskiego, prof. Longina Pastusiaka, bp Tadeusza Płoskiego oraz Wojciecha Wierzejskiego.

Uczelnia stała się członkiem miedzynarodowego stowarzyszenia uczelni wyższych z Europy Środkowej i Wschodniej C.I.R.C.E.O.S.

1 marca 2005 roku Uczelnia uzyskała Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter). Tym samym stała się członkiem elitarnej grupy szkół wyższych współpracujących ze sobą w ramach Programu Socrates Erasmus.

W maju 2005 roku, rozpoczeta została w WSGE realizacja tzw. Isola Didactica. Tym samym studenci, wykładowcy oraz osoby zainteresowane, maja możliwość komunikowania się poprzez internet z Uniwersytetem w Bari. Kontakt ten polega w głównej mierze na oferowaniu możliwości wysłuchania wykładów profesorów włoskich oraz brania udziału w konferencjach i sympozjach naukowych, bez opuszczania Polski.

W Roku Akademickim 2004/05 uczelnia wygrała konkurs na realizacje dwóch projektów europejaksich w ramach Programu Leonardo da Vinci. Projekty umożliwiają naszym studentom odbycie staży we Włoszech, a w przyszłości studiowanie na kilku europejskich uczelniach i uzyskanie wspólnego dyplomu tych uczelni.

W chwili obecnej Uczelnia przygotowuj się do rozbudowy swojej bazy dydaktycznej, tak aby łączna powierzchnia wyniosła 4,000 m. kw.

Misja uczelni
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie jest głęboko osadzona w realiach zadań stojących przed szkolnictwem wyższym oraz wymaganiami współczesnego rynku pracy, stąd kluczowym zadaniem uczelni jest prowadzenie dydaktyki na wysokim poziomie. To zadanie realizowane jest przez odpowiednio dobraną kadrę, cenioną w kraju i za granicą. Studenci zdobywają wiedzę na kierunkach: administracji, zarządzania i marketingu, pedagogiki i politologii, a p[o otrzymaniu kolejnych kierunków będą studiować ochronę środowiska, turystykę i rekreację. Celem uczelni jest również stworzenie studentom warunków do studiowania  w uczelniach zagranicznych, w tym we Włoszech, Turcji, Litwie, Ukrainie, rozwijając nieustannie międzyuczelniane kontakty zagraniczne. W tym celu uczelnia korzysta z programów europejskich, zwłaszcza z Programu Socrates. Studenci oprócz wiedzy specjalistycznej i praktycznej otrzymują również wykształcenie ogólne, pozwalające rozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie oraz ugruntować ich wartości ich wartości moralne i ludzkie. Nauczanie programowych treści przedmiotowych na poszczególnych kierunkach idzie w parze z realizacją celów wychowawczych. Uczelnia kształtuje osobowość studentów i ich działania w poczuciu identyfikacji, przywiązania i sympatii do własnego narodu, praworządności, obowiązkowości i odpowiedzialności, a także poszanowania ludzi o odmiennej kulturze, poglądach politycznych i religii. Wiedzę specjalistyczną otrzymują w ramach specjalności, które są dostosowywane do aktualnych trendów rynku pracy. Uczelnia przywiązuje dużą wagę do praktyk zawodowych studentów, gdzie zdobytą wiedzę teoretyczną weryfikują w praktyce; w ramach praktyk krajowych i zagranicznych. Programy specjalności wzbogacane są treściami związanymi z problematyką gospodarczą i administrowania między regionami w Unii Europejskiej, organami UE zajmującymi się współpracą regionalną. Uwarunkowania te dyktują potrzebę przygotowania studentów pod względem lingwistycznym oraz zasad współpracy międzyregionalnej w UE. Na ten aspekt uczelnia kładzie duży nacisk, bowiem stanowi on o dobrym przygotowaniu do poszukiwania pracy i jej wykorzystywaniem na rynkach europejskich. W tym celu uczelnia rozwija współpracę z instytucjami unijnymi w Polsce i za granicą. Wychodząc naprzeciw wymaganiom społeczeństwa informacyjnego, student na każdej specjalności zdobywa solidną wiedzę informatyczną, staje się ekspertem programów komputerowych właściwych dla swojej specjalności, doskonali umiejętności operacyjne niezbędne w przyszłej pracy. Uczelnia przywiązuje także należytą uwagę do kształcenia i rozwoju młodych kadr naukowych, decydujących o poziomie nauczania i jej perspektywie. Kadra naukowo – dydaktyczna doskonali swoje kwalifikacje w drodze uzyskiwania stopni i tytułów naukowych, udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, praktykach w uczelniach zagranicznych, pomnażania dorobku naukowego w ramach prac badawczych.
Model studiów przyjęty w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie zapewnia uzyskanie wysokiej sprawności i efektywności kształcenia oraz przygotowanie światłych i wykształconych ludzi, co jest celem uczelni.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |