Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo Narodowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo Narodowe - Zaoczne - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

 • Cele
  Po zakończeniu NPSBN absolwenci powinni: a) znać: - istotę, pojęcia i zakres bezpieczeństwa narodowego; - strukturę państwową w zakresie bezpieczeństwa narodowego we wszystkich jej aspektach; - podstawy i zakres bezpieczeństwa międzynarodowego; - strukturę systemu bezpieczeństwa wewnętrznego RP; - podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego; - wybrane podstawy prawne bezpieczeństwa międzynarodowego. b) rozumieć: - interdyscyplinarny charakter i złożoność organizacji państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego; - zasady i procedury współdziałania różnych organizacji i organów oraz organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego; - współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i implikacje dla RP. c) umieć: - dokonywania ocen zachodzących zjawisk na arenie międzynarodowej i ich wpływu na bezpieczeństwo globalne i regionalne; - prowadzenie analizy i oceny zagrożeń i formułowanie wniosków i propozycji dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego; - prognozować i budować wizje zagrożeń w różnych dziedzinach życia społecznego w makro i mikro skali; - sporządzania planów przeciwdziałania w stosunku do przewidywanych zagrożeń.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Wstęp na uczelnię jest wolny. O przyjęciu kandydatów decyduje rozmowa kwalifikacyjna (motywacja do podjęcia studiów podyplomowych z bezpieczeństwa narodowego). Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia - kierunek studiów dowolny.
 • Szczegółowe informacje
   
  OGÓLNE ZASADY I WYMOGI DYDAKTYCZNE STUDIÓW


  Niestacjonarne Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (NPSBN) trwają dwa semestry. Czas rozpoczęcia i zakończenia studiów określa program nauczania. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się ukończeniem studiów wyższych (I i II stopnia) o różnych kierunkach.O przyjęciu na studia decyduje pozytywna rozmowa kwalifikacyjna (komisyjna)Zasadniczy wysiłek kształcenia skupia się na analizie i formułowaniu współczesnych i perspektywistycznych problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w aspekcie światowych procesów cywilizacyjnych.Wysoki poziom kształcenia zapewniają różne formy dydaktyczne(wykłady problemowe, seminaria, konwersatoria, dyskusje, opracowania indywidualne) oraz nauczyciele i eksperci głównie z WSGE, AON, MSWiA, MON, PAN, BBN. Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności z zakresu planowania i organizowania przedsięwzięć w obszarze bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi, w administracji publicznej na różnych poziomach i organizacjach pozarządowych.
  Nabyta wiedza i umiejętności dają podstawę studentom studiów podyplomowych zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru dziedziny bezpieczeństwa narodowego, prowadzenie szerokich analiz zagadnień bezpieczeństwa i budowanie wariantów przeciwdziałania.

   ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Niestacjonarne Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Narodowego (NPSBN) w Wyższej Szkole         Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie funkcjonują na ogólnych zasadach studiów                        podyplomowych, określonych w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z roku 2005.
  2. Studia trwają dwa semestry i odbywają się w formie zjazdów, raz w miesiącu, trwające przez         trzy dni (poniedziałek, wtorek, środa) po osiem godzin dziennie dla jednej grupy.
  3. Ważne miejsce w toku studiów zajmuje samokształcenie z inspiracji i pod kierunkiem nauczycieli     na podstawie zadań i podanej literatury przedmiotu.
  4. Każdy blok tematyczny kończy się zaliczeniem w formie kolokwium i wstawieniem oceny do i            indeksu.
  5. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną,                     wyznaczoną przez Rektora WSGE, na oceną pozytywną.
  6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest: zaliczenie przedmiotów zgodnie z             programem studiów, wykazaniem się obecnością na zajęciach i uiszczeniem opłat za rugi                 semestr.

  PLAN I PROGRAM KSZTAŁCENIA

  1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

  1. Bezpieczeństwo-istota, treść, ewolucja znaczeniowa
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa u progu XXI wieku
  3. Zagrożenia wywołane przez naturę i człowieka
  4. Terroryzm światowy w XXI wieku
  5. Bioterroryzm- skutki i przeciwdziałania
  6. Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego         
  7. Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego
  8. Globalny system bezpieczeństwa zbiorowego
  9. Geopolityka bezpieczeństwa w aspekcie globalnym
  10. Modele bezpieczeństwa w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych
  11. Świat XXI wieku- wizje i programy przyszłości
  12. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  13. Polityka bezpieczeństwa głównych akutorów świata
  14. Rola wielkich mocarstw w kształtowaniu bezpieczeństwa
  15. Architektura bezpieczeństwa europejskiego
   
  2. Bezpieczeństwo narodowe
  1. Bezpieczeństwo narodowe- istota, treść, zakres badań
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego u progu XXI wieku
  3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
  4. Położenie geograficzne Polski w jednoczącej się europie w aspekcie bezpieczeństwa
  5. Bezpieczeństwo narodowe RP po 1990 roku
  6. System bezpieczeństwa narodowego RP
  7. Elementy systemu bezpieczeństwa na poziomie centralnym i terytorialnym
  8. Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP
  9. Polityka zagraniczna Polski a bezpieczeństwo narodowe
  10. Rola dyplomacji w kształtowaniu bezpieczeństwa RP na arenie międzynarodowej
  11. Organa RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo narodowe i ich działalność
  12. Obrona Narodowa i jej rola w polityce bezpieczeństwa narodowego RP
  13. Bezpieczeństwo wewnętrzne- pojęcie, struktura, zakres przedmiotowy w systemie
  14. Główne organa bezpieczeństwa wewnętrznego RP i ich zadania konstytucyjne i ustawowe           MSWiA w tworzeniu i realizacji bezpieczeństwa wewnętrznego RP w świetle Traktatu UE z               2007 roku
  15. Bezpieczeństwo publiczne RP
  16. Bezpieczeństwo energetyczne
  17. Bezpieczeństwo ekologiczne
  18. Bezpieczeństwo społeczne
  19. Bezpieczeństwo informacyjne i telekomunikacyjne
  20. System bezpieczeństwa narodowego
  21. System kierowania bezpieczeństwem narodowym
  22. Podsystemy wykonawcze bezpieczeństwa narodowego
  23. Policja- zadania i funkcje w państwie demokratycznym
  24. Struktura i zadania Straży Miejskiej ( Gminnej ) w systemie bezpieczeństwa publicznego
  25. Państwowa Straż Pożarna- struktura i zadania KSRG
  26. Straż Graniczna- zadania w świetle Traktatu z Schangen od 21.12.2007 roku
  27. Zadania Służb Specjalnych ( AL i ABW )
  28. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego
  29. Metoda scenariuszowa i intuicyjno- logiczna w badaniach bezpieczeństwa
   
  3. Strategia bezpieczeństwa

  1. Geneza i rozwój strategii jako nauki, sztuki i praktyki w ujęciu prakseologicznym
  2. Priorytety i środki strategii bezpieczeństwa narodowego
  3. Strategia- jej znaczenie w budowie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  4. Strategia NATO- dziś i w perspektywie
  5. Geostrategiczne położenie Polski w aspekcie bezpieczeństwa
  6. Cele strategiczne RP w dziedzinie bezpieczeństwa w świetle strategii bezpieczeństwa RP z             2007 roku
  7. Strategiczne kierunki transformacji bezpieczeństwa narodowego RP
  8. Cele strategiczne a interesy narodowe
  9. Proliferacja broni masowego rażenia a bezpieczeństwo RP
  10. Siły Zbrojne RP- gwarantem bezpieczeństwa
  11. Strategia bezpieczeństwa USA po 11.09.2001 roku
  12. Strategia bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii
  13. Strategia bezpieczeństwa Francji
  14. Strategia bezpieczeństwa FR ( Rosji )
  15. Strategia bezpieczeństwa CHRL ( Chin )
   
  4. Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem
  1.Megatrendy i wyzwania przyszłości- bezpieczeństwo państwa XXI wieku
  2. Bezpieczeństwo  przedmiot i dziedzina zarządzania   strategicznego- problemy, cele, środki,         metody
  3. Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem w teorii i praktyce innych państw
  4. Podstawowe kategorie zarządzania strategicznego- wybory i decyzje strategiczne
  5. Planowanie strategii bezpieczeństwa państwa i strategii dziedzin
  6. Analiza strategiczna na poziomie państwa
  7. Techniki i urządzenia analizy strategicznej
  8. Formułowanie misji, wizji i zamiarów państwa
  9. Kultura i potencjał strategiczny organizacji (państwa)
  10. Projektowanie i wybór strategii bezpieczeństwa państwa
  11. Specyfika zarządzania bezpieczeństwem w warunkach kryzysu
  12. Projektowanie i wybór strategii bezpieczeństwa
  13. Logika działań antykryzysowych
  14. Metoda formułowania koncepcji wyjścia z kryzysu
  15. Podstawy teorii zmiany, zmiana strategiczna
  16. Strategiczne problemy i decyzje w dziedzinie bezpieczeństwa RP
  17. Podsumowanie przedmiotu
  18. Zaliczenie przedmiotu
   
  5. Prawne podstawy bezpieczeństwa
  1. Istota, pojęcie i zakres prawa
  2. Legislacja i źródła prawa międzynarodowego
  3. Związki prawa z państwem
  4. Akty normatywno- legislacyjne bezpieczeństwa
  5. Konstytucyjna klasyfikacja źródła prawa
  6. Umowy międzynarodowe bezpieczeństwa
  7. Traktaty UE dotyczące bezpieczeństwa
  8. Regulacja prawna bezpieczeństwa RP
  9. Międzynarodowe prawo o interwencjach militarnych w XXI wieku- rola ONZ
  10. Podsumowanie przedmiotu- zaliczenie
   
  6. Ekonomika bezpieczeństwa

  1. Ekonomika bezpieczeństwa- dziedzina wiedzy z obszaru  bezpieczeństwa
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  3. Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w praktyce gospodarczej
  4. Bezpieczeństwo energetyczne- zarys problemu
  5. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw UE
  6. Bezpieczny światowy przemysł obronny
  7. Wydatki obronne we współczesnym świecie
  8. Diagnoza gospodarczych podstaw bezpieczeństwa RP
  9. Potencjał gospodarczo- obronny, praktyka pomiaru
  10. Kondycja gospodarczo- obronna, metody oceny

  7. Egzamin końcowy - ustny- kończący studia podyplomowe
   
   ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1.Podstawę do prowadzenia studiów stanowią:
  Ustawa ,,Prawo o szkolnictwie wyższym” z roku 2005, Standardy Kształcenia, Regulamin Studiów Podyplomowych oraz Program Niestacjonarnych Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Narodowego.
  2.Kształcenie na Niestacjonarnych Podyplomowych Studiach Bezpieczeństwa Narodowego realizuje Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
  3. Nadzór  merytoryczny  nad studiami sprawuje Rektor WSGE  przy pomocy Prorektora ds. dydaktycznych  i  Dyrektora Studium.
  4. Studia trwają dwa semestry i zajęcia odbywają się w formie zjazdów, raz w miesiącu  przez dziewięć miesięcy po trzy dni w każdym, 8 godzin dziennie, dla jednej grupy.
  5.Zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu roku następnego egzaminem końcowym.
  6. Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy WSGE oraz nauczyciele i eksperci AON, MSW i A, MON, PAN i BBN.
  7. Kandydaci na NPSBN muszą legitymować się dyplomem studiów wyższych I lub II stopnia, których kierunki nie muszą być zbieżne z profilem tych studiów.
  8. Kandydaci składają wnioski o przyjęcie do Rektora wg. ustalonego wzoru w wyznaczonym terminie.
  9. Przyjęcie na studia poprzedza rozmowa kwalifikacyjna przed komisją powołaną przez Rektora WSGE.
  10. Wysokość czesnego jest ustalana każdego roku według odrębnych procedur, uwzględniając możliwości studenta, uczelni i wysoki poziom kształcenia.
  11. Ważną rolę w realizacji programu spełnia samokształcenie z inspiracji nauczycieli na podstawie zadań i podanej literatury przedmiotu, odbywane w czasie nieobjętym programem studiów.
  12. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, wyznaczoną przez Rektora WSGE, na ocenę pozytywną.
  13. Dopuszczenie do egzaminu końcowego następuje wówczas gdy: zaliczone przedmioty przewidziane programem studiów, wykazaniem się obecnością na zajęciach, ujszczone opłaty za drugi semestr.
  14. Uczestnicy ( studenci ) NPSBN, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymują ,,Państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”.
  15. Szczególne przepisy dotyczące: praw i obowiązków uczestnika studiów, trybu i zasad zaliczania semestru ( roku ) studiów, organizacji studiów, trybu odwoławczego i zasad zdawania egzaminu komisyjnego, skreślenia z listy uczestników studiów określa Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, przyjęty uchwałą  nr. 1/2008r. Senatu WSGE z dnia 18 marca 2008r.

Inne informacje związane z bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |