Studia II Stopnia (uzupełniające) - Pedagogika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia (uzupełniające) - Pedagogika - Zaoczne - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

 • Cele
  Absolwent studiów magisterskich w WSGE w Józefowie - kontynuujący naukę po studiach licencjackich po kierunkach społecznych, humanistycznych i pokrewnych (np. administracja, politologia, filozofia, stosunki międzynarodowe, zdrowie publiczne, kulturoznawstwo, filologia itp.) uczelni publicznych i niepublicznych zostanie przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia ( doktoranckich). Absolwent może również pracować na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach samorządowych, stowarzyszeniach oraz fundacjach.Jest przygotowany także do podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych. Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika na WSGE im. Alcide De Gaspari w Józefowie dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym zorientowanym na specjalność ogólną. Studia drugiego stopnia w tej specjalności dają absolwentowi możliwość widzenia problemów edukacyjnych w szerokim spektrum. Sprzyjają poszerzeniu jego wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Rozwijają jego osobowość jako pedagoga, mającego wiedzę z różnych subdyscyplin. Absolwent ten posiada również umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu nauk społecznych. Absolwent studiów licencjackich w WSGE w Józefowie będzie miał możliwość dalszego kształcenia się w zakresie e-learningu, ponieważ na studiach drugiego stopnia część zajęć będzie poświęcona zagadnieniom kształcenia na odległość. Studenci będą mogli więc rozwijać swoje umiejętności i prowadzić badania efektywności kształcenia na odległość i publikować swoje prace w czasopiśmie E-mentor oraz w Jurnal of Modern Science.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wdrażając założenia Procesu Bolońskiego uczelnia przyjmuje na studia drugiego stopnia absolwentów nie tylko pedagogiki lecz również innych kierunków społecznych, humanistycznych i pokrewnych (socjologia, politologia, filozofia, administracja, stosunki międzynarodowe, zdrowie publiczne, kulturoznawstwo, filologia itp.) bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia w ramach określonego limitu miejsc przyjęć na rok akademicki 2008/2009 oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Absolwenci kierunków innych niż pedagogika, będą zobowiązani do zaliczenia dodatkowych przedmiotów z zakresu pedagogiki (bez dodatkowych opłat). Podania oraz pozostałe dokumenty można przesyłać listem poleconym (decyduje data doręczenia do dziekanatu WSGE), lub składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18, w sobotę w godzinach 8-14 - w Dziekanacie uczelni.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia (magisterskie uzupełniające): Pedagogika

  Informacje ogólne

  Wyższe studia drugiego stopnia (magisterskie) prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia trwają 4 semestry (dwa lata). Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

  Magisterskie studia uzupełniające (studia drugiego stopnia) mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub drugiego stopnia.

  Absolwent studiów magisterskich w WSGE w Józefowie  -  po studiach licencjackich pedagogicznych
  będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym zorientowanym na specjalność ogólną w zakresie pedagogiki.
  Studia drugiego stopnia w tej specjalności dają absolwentowi możliwość widzenia problemów edukacyjnych w szerokim spektrum. Sprzyjają poszerzeniu jego wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Rozwijają jego osobowość jako pedagoga, mającego wiedzę z różnych subdyscyplin pedagogicznych. Absolwent posiądzie również umiejętności prowadzenia badań pedagogicznych, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu pedagogiki ogólnej. Absolwent studiów licencjackich w WSGE w Józefowie będzie miał możliwość dalszego kształcenia się w zakresie e-learningu, ponieważ na studiach drugiego stopnia część zajęć z andragogiki będzie poświęcona zagadnieniom kształcenia na odległość. Studenci będą mogli więc rozwijać swoje umiejętności i prowadzić badania efektywności kształcenia na odległość i publikować swoje prace w czasopiśmie E-mentor oraz w Jurnal of Modern Science.  Jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia ( doktoranckich).
  Ponadto absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Pedagogika  o specjalności ogólnej jest dobrze przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w szkolnictwie jako nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) lub pedagog szkolny, zatrudniony w różnych typach placówkach oświatowych. Może również pracować na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach samorządowych, stowarzyszeniach oraz fundacjach.
  Jest przygotowany także do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych

  Plan studiów magisterskich

  A GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH   

  1 Statystyka   
  2 Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia   
  3 Język angielski   

  B GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH   
  4 Antropologia kulturowa   
  5 Logika    
  6 Metodologia badań społecznych   
  7 Współczesne koncepcje filozofii i etyki   
  8 Współczesne problemy socjologii   
  9 Współczesne problemy psychologii   

  C GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH   
  10 Andragogika   
  11 Pedagogika ogólna   
  12 Pedagogika porównawcza   
  13 Pedeutologia   

  D GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH
  14 Integracja sztuk w edukacji muzycznej   
  15 Teksty kultury w edukacji   
  16 Środowiskowa animacja kulturalna   
  17 Edukacja międzykulturowa   
  18 Media w edukacji   
  19 Psychologia społeczna   
  20 Psychologia zdrowia i rehabilitacji   
  21 Polski system opieki nad dzieckiem    
  22 Polityka oświatowa we Współnocie Europejskiej   
  23 Kultura języka polskiego   
  24 Innowatyka pedagogiczna   
  25 Seminarium    

  E Praca magisterska   
  F Praktyka zawodowa  - 2 tygodnie

Inne informacje związane z Pedagogika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |