Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo wewnętrzne - Zaoczne - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

 • Cele
  Studia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Nowy kierunek kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej należy ocenić jako cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób traktuje i odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom. Adresowana jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych. Kierunek z jednej strony może określać wybór własnej kariery zawodowej (indywidualna rola społeczna jednostki), a z drugiej - stanowić wewnętrzne wyzwanie stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej. Studiowanie przewidywanych na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” treści kształcenia zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Najogólniej ujmując - istota kierunku określa się jako kompleksowa umiejętność i kompetencja zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Absolwent studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Pozna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także nabędzie wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie. Będzie potrafił identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osobniczymi i społecznymi, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Będzie umiał też rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać. Absolwent opanuje nowożytny język obcy, co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), będzie umiał posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności, a także rozwinie sprawność fizyczną z elementami taktyki i technik interwencji oraz samoobrony. Absolwent będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straże Miejskie). Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym bądź pokrewnych kierunkach studiów (np. administracja).
 • Praktyki
  PRAKTYKI ZAWODOWE (5 tygodni) I praktyka - 3 tygodnie - po I roku studiów - w Firmach ochroniarskich; Firmach detektewistycznych; w Instytucjach ubezpieczeniowych z wewnętrznymi komórkami ujawniania przypadków oszustw ubezpieczeniowych. II praktyka - 2 tygodnie - po II roku studiów - w Biurach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzedu m.st. Warszawy; Jednostki organizacyjne stołecznej i mazowieckiej policji (KWP, KSP, KRP, KPP); Warszawska Straż Miejska. Szczegółowe zasady przebiegu praktyk zawodowych określa Regulamin odbywania praktyk zawodowych studentów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: a. Świadectwo dojrzałości w oryginale b. Świadectwo ukończenia szkoły średniej c. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki d. 4 zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5 cm e. Ksero dowodu osobistego (na miejscu) f. Formularz zgłoszeniowy, zawierający podanie o przyjęcie na studia na określony kierunek. Możesz go wypełnić na miejscu lub pobrać go z naszej strony internetowej g. Dowód wpłaty wpisowego, opłaty rekrytacyjnej i opłaty za pierwszy miesiąc (można wpłacić na miejscu)
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.
 • Szczegółowe informacje
  Studia wyższe pierwszego stopnia realizowane w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” trwają sześć semestrów i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaoczne).


  Łączny wymiar planowanych do realizacji treści nauczania przewiduje;  
  - 2050 godzin zajęć na studiach stacjonarnych,
  - 1557 godziny w przypadku studiów niestacjonarnych (zaocznych),
  - co stanowi 75,95 % wymiaru godzin studiów stacjonarnych.
  - program studiów zakłada uzyskiwanie przez studentów punktów w ramach systemu European Credit Transfer System (ECTS). Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przewiduje uzyskanie 184 punktów ECTS Opracowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej system umożliwia i ułatwia międzyuczelnianą wymianę studentów, a także ustalania zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej krajowej uczelni. Punkty kredytowe przyporządkowane poszczególnym przedmiotom określają nakład pracy studenta jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Szczegółowe zasady uznawania punktacji określi Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

  Istotnym elementem wspierającym proces kształcenia będzie korzystanie z zalecanych podręczników akademickich, a także sukcesywnie przygotowywanych na potrzeby studiów opracowań zawodowych (skrypty, materiały dydaktyczne). Przewiduje się wyprzedzające poszerzanie oferty w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej co będzie następować sukcesywnie, stosownie do realizacji przedmiotów w kolejnych semestrach. Pobytom słuchaczy w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej  towarzyszyć będzie system konsultacji z pracownikami naukowo–dydaktycznymi i dydaktycznymi Uczelni. Wykaz dyżurów zostanie udostępniony studentom na początku każdego roku akademickiego.
  Realizację przedmiotów w układzie semestralnym określa opracowany na podstawie programu Plan studiów.Terminy pobytu w Uczelni dla formy niestacjonarnej określa Harmonogram zjazdów opracowywany na każdy semestr studiów. Zajęcia w obydwu formach studiów odbywają się w oparciu o Rozkłady zajęć.
  Zasady organizacji i przebiegu studiów (w tym odbywania praktyk zawodowych) określa przyjęty przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Regulamin Studiów WSGE.

  Plan studiów
  BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

   A. Przedmioty kształcenia ogólnego

  1 Język nowożytny
  2 Wychowanie fizyczne
  3 Technologie informatyczne
  4 Wybrane zagadnienia Unii Europejskiej
  5 Statystyka
  6 Prawa człowieka
                                         
  B. Przedmioty podstawowe
  7 Historia organów bezpieczeństwa wewnętrznego
  8 Podstawy nauk społecznych
  9 Podstawy organizacji i zarządzania
  10 Nauka o państwie i prawie
  11 Bezpieczeństwa państwa
  12 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
   
  C. Przedmioty kierunkowe
  13 Kryminalistyka
  14 Kryminologia
  15 Przestępczość kryminalna
  16 Przestępczość gospodarcza
  17 Przestępczość zorganizowana
  18 Aspekty zwalczania terroryzmu
  19 Bezpieczeństwo społeczne
  20 Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
  21 Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
  22 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
  23 System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  24 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
  25 Bezpieczeństwo społeczności lokalnej i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
   
  D. Przedmioty specjalizacyjne

  26 Nowoczesne systemy łączności
  27 Ratownictwo przedmedyczne
  28 Wybrane zagadnienia logistyki i finansów publicznych
  29 Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie
  30 Prawo karne materialne
  31 Prawo karne procesowe
  32 Prawo wykroczeń
  33 Prawo administracyjne
  34 Postępowanie administracyjne
  35 Taktyka i techniki interwencji i samoobrony
  36 Analiza kryminalna
  37 Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni
  38 Seminarium dyplomowe
                                    

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |