Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Józefów (powiat otwocki) > Studia I Stopnia - Administracja - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

  • Cele
    Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  • Praktyki
    4 tygodnie
  • Profil słuchacza / Wymogi
    Wymagane dokumenty: a. Świadectwo dojrzałości w oryginale b. Świadectwo ukończenia szkoły średniej c. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki d. 4 zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5 cm e. Ksero dowodu osobistego (na miejscu) f. Formularz zgłoszeniowy, zawierający podanie o przyjęcie na studia na określony kierunek. Możesz go wypełnić na miejscu lub pobrać go z naszej strony internetowej g. Dowód wpłaty wpisowego, opłaty rekrytacyjnej i opłaty za pierwszy miesiąc (można wpłacić na miejscu)
  • Tutuł uzyskany
    Licencjat
  • Szczegółowe informacje
    Informacje ogólne
    Kierunek „administracja”
    (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata). 3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata  administracji w zakresie wybranej specjalności (patrz plan studiów niżej D1, D2, D3).

    Program studiów jest realizowany w 6-semestralnym cyklu nauki i składa się z 4 grup przedmiotów - ogólnych, podstawowych, kierunkowych  i specjalnościowych,  oraz 6 tygodniowych praktyk zawodowych.

    Ogólny wymiar godzin w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyższych studiach pierwszego stopnia trwających 6 semestrów wynosi:
     -  1965 godzin na studiach stacjonarnych,
     -  1623 na studiach niestacjonarnych,
     -  203 punktów ECTS.

    Plan studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
    kierunek Administracja

    A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

    1. Podstawy prawoznawstwa
    2. Historia administracji (od XVIII w)
    3. Nauka o administracji
    4.  Konstytucyjny system organów państwowych
    5. Prawo administracyjne
    6. Postępowanie administracyjne
    7. Podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej
    8. Podstawy makro i mikroekonomii
    9. Publiczne prawo gospodarcze

    B GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

    1. Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji
    2. Podstawy prawa pracy i prawo urzędnicze
    3. Finanse publiczne i prawo finansowe
    4.  Podstawy socjologii i metod badań socjologicznych
    5. Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
    6. Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
    7. Statystyka z demografią
    8. Legislacja administracyjna
    9. Techniki negocjacji i mediacji w administracji
    10. Ustrój samorządu terytorialnego
    11 Zamówienia publiczne
    12 Postępowanie egzekucyjne w administracji

    C POZOSTAŁE TREŚCI KSZTAŁCENIA
    1. Technologia informacyjna
    2. Teoria i filozofia prawa
    3. Logika praktyczna
    4. Etyka urzędnicza
    5. Prawo i organizacja ochrony środowiska
    6. Ochrona własności intelektualnej
    7. Podstawy psychologii
    8. Prawo międzynarodowe publiczne
    9. Prawo rzymskie publiczne
    10. Podstawy europejskiego prawa administracyjnego
    11 System podatkowy w Polsce
    12 Prawo konkurencji i ochrony konsumenta
    13 Kontrola administracji
    14 Administracja rządowa
    15 Zarządzanie zasobami ludzkimi
    16 Organy ochrony prawnej  
    17 Polityka społeczna
    18 Język obcy nowożytny
    19 Wychowanie fizyczne
    20 Seminarium dyplomowe

    D1 SPECJALNOŚĆ
    Administracja publiczna
    1. Prawo samorządowe
    2. Prawo samorządowe w Unii Europejskiej  
    3. Organizacje międzynarodowe
    4. Prawo o stowarzyszeniach i fundacjach
    5. Fundusze unijne w samorządach  
    6. Organizacja administracji skarbowej w Polsce
    7. Wykłady monograficzne (15h x 4 semestry)

    D2 SPECJALNOŚĆ

    Administracja systemami bezpieczeństwa
    1. Przestępczość gospodarcza
    2. Organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
    3. Elementy techniki kryminalistycznej
    4. Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Polsce i UE       
    5. Zasady posługiwania się bronią
    6. Ochrona osób i mienia
    7. Wykłady monograficzne (15h x 4 semestry)

    D3 SPECJALNOŚĆ
    Administracja europejska
    1. Wspólnotowe prawo gospodarcze
    2. Organizacja i funkcjonowanie policji w krajach UE
    3. System ochrony socjalnej w Unii Europejskiej
    4. Współczesne stosunki międzynarodowe
    5. Ustrój organizacji UE i fundusze strukturalne
    6. Europejski system ochrony praw człowieka
    7. Wykłady monograficzne (15h x 4 semestry)

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |