Home > Studia II Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Warszawa > Studia II Stopnia - Administracja - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Administracja - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia na kierunku administracja jest przygotowanie absolwenta do pełnienia każdej funkcji w szeroko rozumianej administracji. Nacisk jest położony przede wszystkim na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, pokazanie prawa administracyjnego w działaniu poprzez zaprezentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania. Celem nauczania na kierunku administracja jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Łącznie z uczestnictwem w procesie prawotwórczym wymienione umiejętności pozwalają ogarnąć całość procesów administrowania. Stanowią jeden z trwałych elementów wiedzy współczesnego urzędnika bez względu na miejsce, w którym będzie on zatrudniony. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwenta do pełnienia każdej funkcji w szeroko rozumianej administracji. Nacisk jest położony przede wszystkim na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, pokazanie prawa administracyjnego w działaniu poprzez zaprezentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych, a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy złożyć dokumenty, potwierdzić znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej A2, wnieść opłaty – wpisowe i minimum pierwszą ratę opłaty za studia, potwierdzić podpisem odbiór regulaminu studiów oraz okazać dowód osobisty (mężczyźni również książeczkę wojskową).
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program zajęć
  Kierunek: ADMINISTRACJA

  PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA SPECJALNOŚCI ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  Ustroje państw współczesnych
  Samorząd terytorialny w Polsce i UE
  Zagospodarowanie przestrzenne i proces inwestycyjny
  Zamówienia publiczne – warsztaty
  Systemy administracyjne państw UE
  Postępowanie sądowo-administracyjne
  Historia doktryn ustrojowych i socjologicznych
  Terenowa administracja rządowa
  Zasady tworzenia prawa miejscowego
  Prawo Wspólnot Europejskich
  Teoria prawa

  PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI:
  Samorządy specjalne i organizacje pozarządowe, Finanse samorządu terytorialnego,
  Prawo gospodarki nieruchomościami, Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze.

  PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA SPECJALNOŚCI GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI OBEJMUJE PRZEDMIOTY:

  Ustroje państw współczesnych
  Samorząd terytorialny w Polsce i UE
  Zagospodarowanie przestrzenne i proces inwestycyjny
  Zamówienia publiczne – warsztaty
  Systemy administracyjne państw UE
  Postępowanie sądowo-administracyjne
  Historia doktryn ustrojowych i socjologicznych
  Terenowa administracja rządowa
  Prawo Wspólnot Europejskich

  Teoria prawa
  PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALNOŚCI:

  Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane.

  Nauczanie na kierunku administracja jest skoncentrowane na przekazaniu studentom umiejętności administracyjnych, tzn. działania na podstawie obowiązującego prawa, co jest szczególnie istotne w demokratycznym państwie prawa, gdzie wszelkie działania organów administracji, a również samo ich istnienie musi wynikać z norm prawnych. Studenci studiów uzupełniających magisterskich mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

      * ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA
      * GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

  W obu specjalnościach – z uwagi na coraz szerszy zakres zastosowania przepisów wspólnotowych w pracy organów administracji publicznej – położono nacisk na przygotowanie absolwentów do sprawnego ich stosowania. Ma to szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, że do właściwej interpretacji przepisów implementowanych do prawa krajowego niezbędna jest znajomość dyrektyw, z których wynika obowiązek wprowadzenia określonych instytucji prawnych. Przyszli absolwenci dzięki praktycznym warsztatom odbywanym podczas studiów będą posiadali umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

  Absolwenci kierunku administracja zostaną przygotowani do pracy w sposób zapewniający przestrzeganie i właściwe interpretowanie przepisów prawa, ochronę interesów państwa, praw człowieka i obywatela, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, a ponadto posiądą kwalifikacje związane ze stosowaniem prawa, techniką legislacyjną, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz przygotowaniem i wykonaniem budżetu, zarządzaniem finansami publicznymi, absorpcją funduszy wspólnotowych oraz zdobędą umiejętności dokonywania samodzielnej analizy i syntezy, zarządzania środkami finansowymi, materialnymi i informacjami. Istotnym uzupełnieniem kwalifikacji będą umiejętności posługiwania się instrumentami pozwalającymi właściwie odczytywać istotę oraz konsekwencje zjawisk występujących w sferze polityki, gospodarki i stosunków międzynarodowych, które pozwolą objąć współzależności i mechanizmy współcześnie działające w środowisku, w jakim przyjdzie absolwentom działać po ukończeniu studiów.


  Sylwetka absolwenta
  Program studiów na kierunku administracja pozwala na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji i zarządzania publicznego średniego szczebla dla: administracji rządowej i samorządowej; pozarządowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego współpracujących z administracją publiczną; przedsiębiorstw (państwowych i prywatnych), dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym, stanowiącym ważny element środowiska zewnętrznego; firm doradczych pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej i innych organizacji o charakterze ponadnarodowym, integrujących realizację zadań z zakresu administracji publicznej. Studia przygotowują absolwentów do nowatorskiego rozwiązywania współczesnych problemów administracji państwowej, samorządu terytorialnego Polski i krajów europejskich, a także polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z dostosowywania Polski do członkostwa w NATO i wymogów UE. Zarówno studia pierwszego jak i drugiego stopnia na kierunku administracja są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studentów studiów licencjackich i magisterskich wysyłamy na praktyki do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Program studiów ma charakter uniwersytecki, odpowiada wymogom nowoczesnego szkolnictwa w dobie członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |