Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Gospodarka Odpadami

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Ochrona Środowiska - Specjalność Gospodarka Odpadami - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia kończą się nadaniem absolwentowi tytułu inżyniera ochrony środowiska w wybranej specjalności. Dyplomy te są uznawane na równi z dyplomami uczelni państwowych i uprawniają do kontynuacji studiów na poziomie magisterskim w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu i innych uczelniach w całym kraju.
  Dla wszystkich specjalności pierwsze dwa semestry są wspólne. Plany i programy semestrów III-VII są zróżnicowane, w zależności od wybranej specjalności. Szczegółowe programy studiów i treści nauczania przedmiotów są zawarte w obszernych dokumentach zatwierdzonych przez Senat i Ministerstwo.
 • Szczegółowe informacje
  Gospodarka odpadami

  W specjalności gospodarka odpadami
  studenci przygotowywani są do pracy w zakładach utylizacji odpadów, a także w gminnych jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko pojętą gospodarką komunalną. Wielu absolwentów po tej specjalności podejmuje własną działalność gospodarczą, często zostają oni ekspertami w zakresie oceny oddziaływania na środowisko zakładów produkcyjnych i usługowych. Przewiduje się, że zgodnie z wymaganiami UE konieczność takich ekspertyz będzie stawała się coraz bardziej powszechna, a stąd będzie wzrastało zapotrzebowanie na tego typu ekspertów.

  Kwalifikacje absolwenta

  Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska jest w specjalności gospodarka odpadami wzbogacona o kompleksową wiedzę: od źródeł powstawania i właściwości odpadów przemysłowych i komunalnych, poprzez wpływ odpadów na środowisko naturalne, aż do ich utylizacji. Absolwent zna problematykę gromadzenia, transportu, selektywnej zbiórki i segregacji odpadów, recyklingu materiałowego i surowcowego, technologie odzysku energii (spalanie, piroliza czy fermentacja metanowa), a także problematykę wykorzystania biodegradowalnych odpadów do celów, na przykład, rolniczych (kompostowanie czy rekultywacja gruntów).

  Absolwent potrafi wykorzystać
  nowoczesne technologie w budowie i eksploatacji składowisk (systemy ujęcia ścieków i biogazu czy monitoring i rekultywacja składowisk po zakończeniu ich eksploatacji). Absolwent zna również problematykę utylizacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu AGD, wycofanych z eksploatacji samochodów, a także metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających metale ciężkie, azbest, przeterminowane środki ochrony roślin, przepracowane oleje i smary, odpady szpitalne i inne. Absolwent potrafi dostosować gospodarkę odpadami do wymogów Unii Europejskiej.

  Program kształcenia na kierunku ochrona środowiska gwarantuje w szczególności nabycie takich umiejętności jak:
  • pomiar stanu zanieczyszczenia różnych elementów środowiska naturalnego,
  • wykonywanie wybranych oznaczeń analitycznych,
  • prowadzenie badań chemicznych,
  • postępowanie w przypadku awarii, w tym również i nadzwyczajnych zagrożeń natury żywiołowej (pożary, powodzie, itp.),
  • obsługa urządzeń i aparatury używanej w ochronie środowiska,
  • praca z mediami szkodliwymi i niebezpiecznymi.
  Poza wiedzą techniczno-technologiczną studenci zdobywają wiadomości i umiejętności z innych niezbędnych w sprawowaniu funkcji kierowniczych dziedzin, a mianowicie:
  • zarządzania zespołami ludzkimi,
  • wyceny strat powodowanych w środowisku naturalnym przez działalność człowieka,
  • znajomości aktów prawnych i umiejętności ich interpretacji oraz wykorzystania,
  • sporządzania programów działań w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem nakładów i efektów,
  • opanowania języków obcych w zakresie niezbędnym do porozumiewania się i studiowania,
  • literatury zagranicznej (Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języka: angielskiego,
  • francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na różnych poziomach zaawansowania).

Inne informacje związane z ochrona środowiska i ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |