Studai I Stopnia - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studai I Stopnia - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i kompetencjach, zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera coraz większego znaczenia szczególnie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Obecnie kwestie personalne przyjęły wymiar strategiczny i stały się podstawą skutecznego zarządzania. Pozyskiwanie właściwych ludzi, efektywne wykorzystywanie ich wiedzy i umiejętności w osiąganiu celów organizacji stanowi nową jakość zarządzania i wymaga nowych umiejętności menedżerskich.
  Celem kształcenia w ramach specjalności "Zarządzanie zasobami ludzkimi" jest zatem opanowanie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii firmy, jej struktury organizacyjnej oraz czynników zewnętrznych.
 • Praktyki
  Student powinien odbyć przynajmniej dwie profilowane praktyki zawodowe w działach personalnych: firm, przedsiębiorstw państwowych, prywatnych podmiotów gospodarczych, w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, służb mundurowych oraz w firmach zajmujących się doradztwem personalnym lub konsultingiem.
  Ponadto student może uzupełnić wiedzę o praktyczne umiejętności biorąc udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z zakresu: rozwoju osobistego i zawodowego, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów w zespołach, kreatywności, motywowania, negocjowania, oceniania, rekrutacji i selekcji, kadr i płac, organizacji czasu pracy, planowania rozwoju i szkoleń, przewodzenia grupie, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, organizacji i zarządzania.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku
  SOCJOLOGIA
  specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
  - język obcy,
  - język polski,
  - historia lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Sylwetka absolwenta

  Misja

  1.Cele kształcenia
  We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i kompetencjach, zarządzanie zasobami ludzkimi nabiera coraz większego znaczenia szczególnie jako czynnik konkurencyjności współczesnych organizacji. Obecnie kwestie personalne przyjęły wymiar strategiczny i stały się podstawą skutecznego zarządzania. Pozyskiwanie właściwych ludzi, efektywne wykorzystywanie ich wiedzy i umiejętności w osiąganiu celów organizacji stanowi nową jakość zarządzania i wymaga nowych umiejętności menedżerskich.
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest zatem opanowanie przez studentów wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście strategii firmy, jej struktury organizacyjnej oraz czynników zewnętrznych.

  2.Postawy
  Absolwent kierunku socjologia, specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi powinien nie tylko być gotowy do podejmowania zadań zawodowych, ale także świadomy społecznej odpowiedzialności, związanej z pracą z innymi ludźmi, gotowy do jej podejmowania także w ramach aktywności pozazawodowej - obywatelskiej oraz chętny do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji i dzielenia się nimi. Różnorodność działań pozadydaktycznych podejmowanych w Uczelni daje możliwość uświadomienia i ukształtowania tego rodzaju otwartości i odpowiedzialności.

  Kompetencje
  3. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy

     1. Geneza i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi a także jej współczesne ujęcie.
     2. Uwarunkowania specjalności: kontekst, strategiczny wymiar, kultura organizacyjna.
     3. Analiza wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy.
     4. Planowanie zatrudnienia; kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia, rekrutacja i selekcja            personelu.
     5. Profesjonalna organizacja i realizacja funkcji personalnej w firmie.
     6. Kierowanie ludźmi w organizacji: rozpoznanie i rozumienie zachowań ludzi w środowisku                pracy; komunikowanie, motywowanie, przewodzenie, delegowanie, praca zespołowa.
     7. Zarządzanie procesem oceniania pracowników: zasady, kryteria, metody i techniki oceniania.
     8. Rozwój wartości kapitału ludzkiego: strategie, instrumenty, podmioty rozwoju, proces                    szkoleniowy, ścieżki kariery zawodowej.
     9. Tworzenie systemów wynagrodzeń.
    10. Warunki i stosunki pracy.
    11. Teorie organizacji i zarządzania.
    12. Prawo pracy.
    13. Laboratorium treningu kierowniczego.

  4. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Konieczna dobra znajomość języka angielskiego. Przydatna znajomość drugiego języka obcego.
  Nauka języka angielskiego (jako języki  dodatkowe: niemiecki; rosyjski; francuski; hiszpański i inne) przy pomocy nowoczesnych metod nauczania (lab. językowe; konwersatoria itp.) oraz w zakresie słownictwa branżowego (nauk społecznych - głównie socjologicznego) umożliwia absolwentowi praktyczne posługiwanie się nim w pracy; kontaktach i badaniach, przede wszystkim - przy wymianie doświadczeń z praktykami z innych krajów oraz budowaniu zespołów ponadnarodowych.

  5. Umiejętności zawodowe
  Absolwent tej specjalności powinien wykazywać się umiejętnościami:

     1. Teoretycznego diagnozowania rzeczywistości społecznej, organizacyjnej i grup ludzkich.
     2. Pozyskiwania pracowników.
     3. Przeprowadzania adaptacji pracowniczej
     4. Motywowania, wynagradzania i oceniania pracowników a także planowania ich rozwoju oraz        kształtowania karier pracowniczych.
     5. Komunikowania się, rozwiązywania problemów i negocjowania.
     6. Diagnozowania dysfunkcji w systemie społecznym organizacji jak: dyskryminacja, mobbing,            molestowanie.

  Przygotowanie praktyczne
  6. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego.
  Student powinien odbyć przynajmniej dwie profilowane praktyki zawodowe w działach personalnych: firm, przedsiębiorstw państwowych, prywatnych podmiotów gospodarczych, w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, służb mundurowych oraz w firmach zajmujących się doradztwem personalnym lub konsultingiem.

  7. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów.
  Wskazane studia podyplomowe, szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu:

     1. Rozwoju osobistego i zawodowego.
     2. Komunikacji interpersonalnej.
     3. Rozwiązywania konfliktów w zespołach.
     4. Kreatywności.
     5. Motywowania.
     6. Negocjowania.
     7. Oceniania, rekrutacji i selekcji kadr.
     8. Organizacji czasu pracy.
     9. Planowania rozwoju i szkoleń.
    10. Przewodzenia grupie.
    11. Zarządzania projektami.
    12. Zarządzania zmianą.
    13. Organizacji i zarządzania.
    14. Akademia trenera i coacha

  8.Uprawnienia do wykonywania zawodu:
  Absolwent po ukończeniu studiów musi stale pogłębiać swoją wiedzę a także uczestniczyć w szkoleniach i treningach interpersonalnych wskazanych w punkcie 6. Powinien również samodzielnie znaleźć pracę, by aktywnie zdobywać doświadczenie zawodowe, dzięki czemu sprecyzuje swoje zainteresowania zawodowe i wówczas łatwiej mu będzie specjalizować się w określonej dziedzinie ZZL.

  9. Możliwości zatrudnienia - przewidywane stanowiska i miejsca pracy.

     1. Specjalista ds. Zarządzania zasobami ludzkimi w działach personalnych, również działach kadr        i płac, w różnych typach przedsiębiorstw i instytucji,
     2. Menedżer zarządzający pracą zespołów ludzi,
     3. Doradca personalny, odpowiedzialny za rekrutację i derekrutację personelu oraz zarządzanie        wynikami pracy,
     4. Menedżer i Specjalista w firmach doradztwa personalnego,
     5. Doradca zawodowy lub personalny w biurach pracy, doradzający poszukującym pracy i                    poszukującym odpowiednich pracowników,
     6. Konsultant do spraw personalnych w instytucjach publicznych, samorządowych i                            pozarządowych.

  Uzupełnienie wykształcenia
  10. Możliwości i wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach studiów.
  - Studia magisterskie i doktoranckie.
  - Studia podyplomowe.

  11. Możliwości podejmowania studiów za granicą, (na jakim etapie studiów, w jakich krajach i uczelniach).
  W związku z tym, że zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi są zazwyczaj omawiane w ramach specjalizacji na kierunkach tj. socjologia, psychologia czy zarządzanie, podejmowanie studiów za granicą będzie odbywało się na warunkach ustalonych w ramach poszczególnych kierunków, najczęściej po trzech latach, we wszystkich krajach rozwiniętych.

  Program studiów


  Przedmioty podstawowe
  Wstęp do socjologii
  Antropologia kulturowa
  Systemy i struktury społeczne
  Procesy społeczne
  Psychologia społeczna
  Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
  Komunikacja społeczna - warsztaty
  Historia myśli społecznej
  Historia socjologii
  Elementy psychologii

  Przedmioty kierunkowe
  Metody statystyczne w socjologii
  Metody badań socjologicznych
  Demografia społeczna
  Etyczne i praktyczne problemy zawodu socjologa
  Współczesne teorie socjologiczne
  Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Analiza danych z zastosowaniem pakietu SPSS
  Socjologia kultury
  Wykład monograficzny z zakresu kulturoznawstwa
  Rzeczywistość społeczna - perspektywy teoretyczne (konwersatorium)
  Teorie komunikacji społecznej
  Socjologia przedmiotowa (dwa wykłady do wyboru z wymienionych: socjologia miasta i wsi, socjologia reklamy, socjologia organizacji, socjologia turystyki, socjologia obrazu, socjologia turystyki, socjologia czasu wolnego )
  Prawo dla socjologów
  Wykład monograficzny

  Przedmioty specjalnościowe
  Prawo pracy
  Podstawy marketingu
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Selekcja i dobór kadr
  Teorie organizacji i zarządzania
  Komunikacja interpersonalna w organizacji
  Nowoczesne technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  Kultura organizacyjna
  Zarządzanie czasem
  Socjologia pracy
  Wykład do wyboru - ekonomiczny
  Seminarium dyplomoweInne informacje związane z zarządzanie zasobami ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |