Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia - Warszawa - Mazowieckie

Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Standardy US GAAP – praktyczne zagadnienia - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcjami rachunkowości, kluczowymi zagadnieniami regulowanymi US GAAP oraz przedstawienie różnic pomiędzy polskim prawem bilansowym a US GAAP.
 • Szczegółowe informacje
  Ogólna charakterystyka regulacji US GAAP oraz związanych z nimi interpretacji:
  1. Kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP w tym: zakres przedmiotowy i cele rachunkowości, cechy jakościowe informacji finansowej, porównywalność, zasada prawidłowego i rzetelnego obrazu, przewaga treści nad formą, zasada kontynuacji działania, zagadnienia wyceny bilansowej w rachunkowości – koszt historyczny a koszty bieżące oraz inne koncepcje wyceny, zasada współmierności oraz koncepcja zachowania kapitału.
  2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).
  3. Główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między PSR a US GAAP.
  4. Zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca SFAS 1 -150.
  5. Struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego w tym: bilans, raport o wynikach finansowych w danym roku- rachunek operacji (rachunek zysków i strat), rachunek przepływów środków pieniężnych, sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), noty uzupełniające do sprawozdania finansowego.
  6. Korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości – charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

  Charakterystyka kategorii bilansowych. Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym:
  1. Koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań.
  2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności (klasyfikacja, prezentacja, wycena, odpisy) oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie).
  3. Inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające.
  4. Zapasy (definicja, wstępna wycena, alokacja kosztów do produktu, wycena bilansowa, odpisy na zapasach, ustalanie wartości rozchodu, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, regulacje branżowe).
  5. Długoterminowe aktywa trwałe, w tym:
  a) środki trwałe: (definicja i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych, początkowa wycena, aktywa trwałe pozyskane w wyniku transakcji niepieniężnych, ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego oraz dalszych nakładów poniesionych na rzeczowe aktywa trwałe, wycena na dzień bilansowy, zasady amortyzacji, odpisy z tytułu utraty wartości, wycofanie z użytkowania, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień),
  b) wartości niematerialne i prawne oraz inne aktywa o charakterze trwałym (definicja i kategorie, wycena bilansowa, ujmowanie w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym , nabywanie w ramach transakcji połączeniowych, ujęcie prac badawczych i rozwojowych, zagadnienia dotyczące oprogramowania, okres użytkowania, zasady amortyzacji, zasady wycofania z użytkowania).
  6. Instrumenty finansowe - (definicja, kapitałowe i zobowiązaniowe, złożone instrumenty finansowe, klasyfikacja, ujmowanie instrumentów finansowych, początkowa wycena, wycena bilansowa - szacowanie wartości godziwej, skorygowana cena nabycia , utrata wartości ,instrumenty pochodne, rachunkowość zabezpieczeń).
  7. Pozostałe inwestycje długoterminowe.
  8. Zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena).
  9. Zadłużenie o charakterze długoterminowym.
  10. Rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena).
  11. Kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa).
  12. Aktywa przeznaczone do zbycia.
  13. Utrata wartości aktywów.

  Charakterystyka kategorii rachunku zysków i strat
  1. Rozpoznawanie i pomiar przychodów i kosztów (wydatków), zysków i strat, przychodów i kosztów finansowych.
  2. Ujęcie zdarzeń działalności zaniechanej, zmiana polityki rachunkowości.
  3. Forma prezentacji.
  4. Zysk na akcję.

  Podmioty powiązane, grupa kapitałowa
  1. Podmioty powiązane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe – (cel i zakres kontroli, grupa kapitałowa, podmiot dominujący, jednostki zależne, stowarzyszone i współzależne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wycena zaangażowań w podmioty powiązane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, metody konsolidacji, kapitały mniejszości, rozliczanie transakcji w grupie, zakres ujawnień).
  2. Połączenia jednostek – (formy połączenia, metody rozliczania, ewidencja zakupu udziałów, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy).

  Zagadnienia szczególne
  1. Leasing – (rodzaje i formy leasingu, przedmioty leasingu, opłaty leasingowe, możliwość uczestniczenia strony trzeciej w transakcjach, transakcje między jednostkami powiązanymi, subleasing i podobne transakcje, interpretacje FASB , ujęcie transakcji leasingowych w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień).
  2. Ujęcie podatku – podatek stanowiący zobowiązanie podatkowe oraz podatek odroczony (rozpoznawanie, aktywa i rezerwy na podatek ,ujęcie w sprawozdaniu finansowym).
  3. Rachunkowość segmentów (klasyfikacja segmentów, zakres ujawnień).
  4. Pozycje w walutach obcych - charakterystyka.
  5. Kapitalizacja odsetek (koszty finansowania zewnętrznego).
  6. Zasady rozpoznawania przychodów.
  7. Krótka charakterystyka zagadnienia ujęcia specyfiki biznesów.


  Analiza przykładowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg US GAAP na przykładzie wybranej spółki notowanej na rynku amerykańskim.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |