Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość - ogólne > Dzienne > Warszawa > Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - Warszawa - Mazowieckie

Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skonsolidowane sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  1. Wymogi formalno-prawne w zakresie sporządzania, badania, zatwierdzania i publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według MSSF na tle wymogów ustawowych i prawnego otoczenia polskich przedsiębiorstw.
  2. Skonsolidowane sprawozdania finansowe i inne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych według wymogów MSSF – układ i treść – podobieństwa i różnice do wymogów polskich.
  3. Istota i podstawowe zasady stosowania metod konsolidacji sprawozdań finansowych według MSSF: metoda pełna, metoda proporcjonalna i metoda praw własności.
  4. Procedury konsolidacji sprawozdań finansowych: rachunków zysków i strat, bilansów, rachunków przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach własnych według MSSF, w tym między innymi:
  a) określenie jednostek powiązanych, grupy kapitałowej i powstanie obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych i im podobnych,
  b) kryteria wyłączeń podmiotowych z konsolidacji i ich praktyczny wymiar,
  c) kryteria doboru i istota metod konsolidacji: metoda konsolidacji pełnej, metoda konsolidacji proporcjonalnej, metoda praw własności według MSSF,
  d) ustalanie kosztu przejęcia jednostki podporządkowanej i jego rozliczanie,
  e) wycena w wartościach godziwych aktywów netto jednostek podporządkowanych,
  f) ujęcie wartości firmy i „ujemnej wartości” firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
  g) szcowanie i ujmowanie strat z tytułu utraty wartości przez wartość firmy,
  h) zapewnienie jednolitości polityki rachunkowości w grupie kapitałowej,
  i) korekty konsolidacyjne z tytułu transakcji wewnątrzgrupowych,
  j) zmiany w strukturze własności oraz ujmowanie jednostek przeznaczonych do sprzedaży.
  5. Identyfikacja i analiza różnic w zasadach sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSSF i regulacji polskich.
  6. Zapewnienie ciągłości bilansowej sprawozdań skonsolidowanych według MSSF – możliwości wykorzystania sprawozdań skonsolidowanych sporządzonych według zasad i regulacji polskich dla przeliczeń sprawozdań na MSSF.
  7. Stosowanie metody praw własności i jej przełożenie na metody konsolidowania sprawozdań finansowych w kontekście wymogów MSR 27 i pozostałych.
  8. Zakres ujawnień dodatkowych informacji w sprawozdaniach skonsolidowanych.
  9. Zakres i prowadzenie dokumentacji konsolidacyjnej.
  10. Praktyczne ilustracje problematyki sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSSF.
  11. Istota zmian wprowadzonych w MSSF (głównie nowy MSR 27 i MSSF 3) w 2008 r.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |