Rachunkowość Zarządcza i Controlling - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BDO

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Rachunkowość Zarządcza i Controlling - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie profesjonalnych kadr kierowniczych, posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do stosowania w praktyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zarządczej i controllingu. W toku studiów omawiane zagadnienia teoretyczne przedstawiane są wraz z systemami informatycznymi, umożliwiającymi ich praktyczne zastosowanie oraz z konkretnymi rozwiązaniami przyjętymi przez wiodące światowe i polskie przedsiębiorstwa.Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć (wykłady, warsztaty i treningi, laboratoria), realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych, platformy e-learning i filmów edukacyjnych.W trakcie trwających dwa semestry studiów wykłady prowadzić będą przede wszystkim pracownicy naukowi AGH oraz biegi rewidenci z firmy audytorskiej BDO. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewni słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu lub osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.
  W szczególności zaproponowana oferta programowa skierowana jest do:
  * Dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych;
  * Aktualnych i przyszłych controllerów;
  * Kadry kierowniczej wszystkich szczebli;
  * Właścicieli przedsiębiorstw;
  * Informatyków wdrażających i administrujących systemami controllingowymi;
  * Absolwentów studiów wyższych (lub studentów ostatniego roku) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań controllera.
 • Szczegółowe informacje
  Po zakończeniu studiów słuchacze będą dysponować wiedzą, dotyczącą współczesnego zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu, jak również umiejętnościami stosowania tych systemów w praktyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Program studiów zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji Controllera w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach i instytucjach.

  Nazwa przedmiotu:                                                       

  Semestr I
  • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej                 
  • Zasady rachunkowości finansowej                                 
  • Systemy informatyczne controllingu                              
  • Sprawozdawczość i analizy zarządcze                            
  • Budżetowanie operacyjne                                          
  Semestr II
  • Budżetowanie kapitałowe                                            
  • Procesowa rachunkowość zarządcza                               
  • Strategiczna rachunkowość zarządcza                            
  • Controlling w praktyce                                                
  • Przedmioty obieralne w ramach specjalności                  
  • Seminarium dyplomowe                                                
    Szczegółowy zakres tematyczny przedmiotów obowiązkowych

  1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej    
  • Zadania rachunkowości zarządczej     
  • Zadania i kompetencje controllera    
  • Różnice między rachunkowością finansową i zarządczą    
  • Ewidencja i rozliczanie kosztów
  • Metody kalkulacji
  • Koszty stałe i zmienne
  • Analiza progu rentowności
  • Wskaźniki finansowe
  • Centra odpowiedzialności
  • Pomiar osiągnięć centrów odpowiedzialności
  • Rozliczenia wewnętrzne
  2. Zasady rachunkowości finansowej
  • Rola i znaczenie rachunkowości
  • Zasady rachunkowości finansowej
  • Operacje gospodarcze i ich ujęcie w rachunkowości
  • Ewidencja wybranych operacji gospodarczych
  • Plan kont przedsiębiorstwa
  • Sprawozdawczość finansowa i jej rola
  • Bilans majątkowy i zasady wyceny
  • Rachunek zysków i strat
  • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
  • Pozostałe składniki sprawozdań finansowych
  • Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości
  3. Systemy informatyczne controllingu
  • Rodzaje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
  • Architektura systemów informatycznych
  • Kryteria oceny systemów informatycznych pod kątem potrzeb organizacji 
  • Systemy informatyczne wspomagające pracę controllera
  • Arkusz kalkulacyjny
  • Excel w pracy controllera
  • Wykorzystanie systemów informatycznych controllingu w praktyce
  4. Sprawozdawczość i analizy zarządcze 
  • Zasady przygotowania sprawozdań zarządczych
  • Sprawozdawczość segmentowa
  • Sprawozdawczość decyzyjna
  • Sprawozdawczość odpowiedzialności
  • Zintegrowane systemy sprawozdawczości zarządczej
  • Projektowanie bazy danych zarządczych
  • Pulpity zarządcze i sprawozdania dynamiczne
  5. Budżetowanie operacyjne
  • Istota budżetowania i jego rola
  • Struktura budżetu rocznego przedsiębiorstwa
  • Procedura budżetowania rocznego
  • Tradycyjne metody budżetowania
  • Nowoczesne podejście do budżetowania
  • Opracowanie, wdrażanie i organizacja procesu budżetowania w praktyce
  • Systemy informatyczne wspomagające budżetowanie
  6. Budżetowanie kapitałowe
  • Istota budżetowania kapitałowego
  • Powiązanie decyzji inwestycyjnych i finansowych
  • Metody oceny efektywności inwestycji w procesie budżetowania kapitałowego
  • Budżetowanie kapitałowe w praktyce
  7. Procesowa rachunkowość zarządcza
  • Zarządzanie kosztami we współczesnych organizacjach
  • Rachunek kosztów działań - warsztaty
  • Ocena rentowności produktów na bazie rachunku kosztów działań
  • Ocena rentowności klientów na bazie rachunku kosztów działań
  • Wykorzystanie informacji o kosztach działań w zarządzaniu organizacją
  8. Strategiczna rachunkowość zarządcza
  • Misja, wizja i strategia przedsiębiorstwa
  • Cechy charakteryzujące controlling strategiczny
  • Wycena wartości dla interesariuszy
  • Zbilansowania karta osiągnięć i mapy strategii
  • Strategiczna analiza rentowności
  • Rachunek kosztów docelowych
  • Rachunek kosztów cyklu życia produktu i klienta
  • Rachunkowość otwartych ksiąg

Inne informacje związane z controlling finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |