Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Información

O uczelni

"Wiedza i Umiejętności" to dewiza naszej Szkoły. WSUS przyjęła w swoje mury pierwszych studentów w 1997 roku. Jednak jej geneza sięga roku 1985, kiedy w ramach OŚRODKA BADANIA RYNKU SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ powołano zespół naukowo - badawczy, składający się z pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej i Akademii Sztuk Pięknych.

Dalszym etapem działalności dydaktycznej i naukowej stało się Stowarzyszenie Menedżerów Kultury, pierwsza tego typu organizacja o zasięgu ogólnopolskim. Doświadczenia studiów i szkoleń prowadzonych w okresie kilku lat na terenie całego kraju wskazywały na społeczną potrzebę powołania uczelni wyższej, kształcącej od podstaw menedżerów i specjalistów mogących w sposób kompetentny obsługiwać rynek sztuki. W roku 1997 zainaugurowano działalność WSUS poczynając od trzyletnich studiów zawodowych na kierunku „Zarządzanie i Marketing”. Kolejnym etapem rozwoju Szkoły – we wrześniu 1999r. - okazało się uzyskanie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej na kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna”. Na tym samym kierunku kształcą się – w ramach trzyletnich studiów I stopnia - studenci Wydziału Zamiejscowego naszej Uczelni w Katowicach – stosowną zgodę WSUS uzyskała w grudniu 2000r. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 lipca 2003r przyznała Uczelni prawo do prowadzenia na tym kierunku studiów magisterskich. W roku akademickim 2005/2006 po raz pierwszy absolutorium odbyli policjanci, którzy tytuł magistra zdobyli w ramach dwuletnich studiów przeprowadzonych z uwzględnieniem specyfiki swego zawodu. Obecnie Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków kształcenia w grupach zawodowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego – przede wszystkim funkcjonariuszy policji.

Pierwsze absolutorium grupy policyjnej zbiegło się w czasie z uruchomieniem nowych kierunków nauczania takich jak: „Ochrona dóbr kultury” z unikalną w skali kraju specjalizacją „Ochrona prawna dóbr kultury” i „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo”, obok nowoczesnych treści kształcenia nawiązujący także do tradycji bibliotekoznawstwa wykładanego niegdyś na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Również w roku akademickim 2005/2006 WSUS otrzymał zgodę Ministerstwa na utworzenie Wydziału Artystycznego z trzema nowymi kierunkami: „Malarstwo”’ „Wzornictwo” i „Architektura Wnętrz”. Realizacja programu dydaktycznego i działań artystycznych postawiła przed Szkołą szereg wyzwań, które zwiększyły się jeszcze po otrzymaniu uprawnień do prowadzenia na Wydziale studiów magisterskich na kierunku „Wzornictwo”. Kadrze naukowej i dydaktycznej, a także studentom zapewniono nową siedzibę, w której zapewniono odpowiednie warunki do nauki i działań artystycznych. Począwszy od roku akademickiego 2008/2009 WSUS umożliwia podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku „Prawo”.

Uzupełnienie i rozszerzenie oferty edukacyjnej stało się możliwe także dzięki wydziałom zamiejscowym Uczelni. Aktualnie WSUS posiada Wydziały Zamiejscowe w Katowicach i w Koninie. W Katowicach można studiować na kierunku „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” i po uzyskaniu tytułu licencjata kontynuować naukę w trybie dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Koninie jest z kolei przykładem rozszerzenia oferty edukacyjnej WSUS poprzez możliwość trzyletnich studiów zawodowych na kierunku „Kosmetologia”. Struktura WSUS kształtuje się zatem w sposób następujący: w Poznaniu funkcjonują cztery wydziały: ZARZĄDZANIA, DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, PRAWA i WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Z kolei WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE w KATOWICACH i w KONINIE prowadzą trzyletnie studia I stopnia odpowiednio na kierunkach : „Dziennikarstwo i komunikacja Społeczna” i „Kosmetologia”.

Od początku roku akademickiego 2003/2004 WSUS mieści się w nowej, odpowiadającej standardom XXI wieku siedzibie. Usytuowany na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich budynek oferuje studentom i wykładowcom ponad 3 tys. m² powierzchni użytkowej, wyposażonej we wszelkiego typu udogodnienia. Siedziba Uczelni jest klimatyzowana, wyposażona w kompletną instalację centralnego ogrzewania, sieć telefoniczną, oprzyrządowanie RTV i całkowicie skomputeryzowana. Dodatkową zaletą – zwłaszcza dla studentów dojeżdżających spoza Poznania jest dogodna lokalizacja – naprzeciw Dworca PKP i w pobliżu Dworca PKS (dwa przystanki tramwajowe). Większość zajęć odbywa się w budynku Uczelni, jednak rosnąca wciąż liczba studentów sprawia, że niektóre zajęcia – głównie wykłady – odbywają się zazwyczaj w dużych salach mogących pomieścić kilkaset osób. I w tej dziedzinie nasi studenci znajdują się w położeniu uprzywilejowanym, wszystkie sale wykładowe usytuowane są bowiem w kompleksie MTP a przejście z budynku macierzystego do którejś z sal wykładowych na terenie Targów trwa dosłownie kilka minut.

Wydział Artystyczny WSUS rozpoczął zajęcia w nowej siedzibie wraz z początkiem roku akademickiego 2006/2007. Kompleks pracowni, sal wykładowych i pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania całej struktury Wydziału rozciąga się na blisko 2000 m² przy ulicach Kolejowej i Gąsiorowskich w Poznaniu. Zgodnie z założeniami, i te lokalizacje znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP, a od głównego budynku Uczelni dzieli je niespełna 150 metrów.
Rozszerzanie i pogłębianie oferty kształcenia to podstawa założeń edukacyjnych Uczelni, której absolwent nie tylko posiadać musi określony zasób wiedzy, ale też wyposażony jest w niezbędne umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia zgodnie z preferencjami i wolą kształtowania własnej kariery zawodowej. Warto też dodać, że po zakończeniu studiów absolwenci starają się podtrzymać kontakt z macierzystą uczelnią, chwaląc sobie nie tylko poziom i zasób przyswojonej wiedzy, ale i atmosferę, którą trudno znaleźć gdzie indziej. Ruch integracyjny absolwentów ogniskuje się przede wszystkim wokół poszczególnych kierunków czy grup zawodowych kończących studia, niemniej powstanie jednolitej organizacji skupiającej absolwentów wydaje się kwestią najbliższej przyszłości.

Uczelnia dziś

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych jest nowoczesną szkołą wyższą, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalizacji szczególnie cenionych na rynku pracy stwarza absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu i korzystnych rokowaniach rozwojowych. Nie powinno dziwić, że WSUS zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych, które oceniane są pod kątem skuteczności zatrudnienia absolwentów. Starannie dobrane pod kątem potrzeb pracodawców i trendów na rynku zatrudnienia specjalizacje, kompleksowe, zarówno merytoryczne, jak i w dziedzinie kształtowania własnego wizerunku i autoprezentacji w trakcie rozmów kwalifikacyjnych, znajomość wielu wyspecjalizowanych technik i programów informatycznych, biegła znajomości języków obcych i terminologii szczegółowej dla danej specjalizacji, a także podstawy protokołu dyplomatycznego i etykiety, to tylko niektóre atrybuty, dzięki którym absolwenci WSUS bez trudu znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój WSUS. Liczba studiujących wzrosła dzięki nowym, atrakcyjnym dla słuchaczy kierunkom kształcenia, poszerzeniu i pogłębieniu oferty edukacyjnej. Duże znaczenie ma także rozbudowa bazy Uczelni. WSUS to obecnie nie tylko trzy wydziały w Poznaniu ale także ośrodki zamiejscowe. Najstarszy z nich, w Katowicach, zarówno pod względem poziomu nauczania, jak i liczby studentów stał się ważnym i znaczącym elementem struktury WSUS. Rozwijają się też Wydziały Zamiejscowe w Koninie i w Kutnie oferując podejmującym tam studia pozyskanie wiedzy na wysokim poziomie i atrakcyjne perspektywy zatrudnienia po opuszczeniu murów Uczelni.

Studenci Szkoły to nie tylko Polacy. Atrakcyjność i oryginalność programu kształcenia sprawia, że w gronie studiujących znaleźli się między innymi młodzi ludzie z Chin, Estonii, Bułgarii, Niemiec i USA. W interesie obcokrajowców, którzy postanowili wzbogacać i rozwijać wiedzę w WSUS, przygotowane zostały udogodnienia, takie jak na przykład strona internetowa w języku chińskim. WSUS traktuje takie działania jako jeden z elementów integracji całego środowiska akademickiego, w co Szkoła angażuje się poprzez inicjatywy w rodzaju Centrum Kultury Chińskiej czy młodzieżowy ruch „Pro Estonia”.

WSUS prowadzi również zakrojone na szeroką skalę działania skierowane do środowisk studenckich zainteresowanych funkcjonowaniem mediów, bądź zaangażowanych w pracę w nich. W celu koordynacji i popularyzowania takich poczynań powstał między innymi studencki miesięcznik „Loża”, który na równi ze środowiskiem studenckim stara się zaktywizować i zdynamizować uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie tylko w samym Poznaniu, ale i w całej Wielkopolsce. Zespół „Loży” Kontakt z uczniami tych szkół utrzymywany jest również poprzez regionalne media, środowiskowe organizacje prasy lokalnej i samorządy, wespół z którymi przygotowywane są i prowadzone zajęcia z podstaw dziennikarstwa.

Kształcenie

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych obchodzi jubileusz dziesięciolecia działalności dydaktycznej. Datą oficjalnie przyjmowaną jako moment powstania uczelni wyższej jest 11 września 1997, kiedy to na mocy decyzji ministerstwa, Założyciel Szkoły – Ośrodek Badania Rynku Sp. z o.o. uzyskał zezwolenie na utworzenie uczelni niepaństwowej i prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku „Zarządzanie i Marketing”.

Tym samym zwieńczono działania Ośrodka, który od roku 1985 skupiając pracowników naukowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Ekonomicznej i ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, przez szereg lat prowadził prace naukowo – badawcze, a obok nich – zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne w zakresie marketingu i zarządzania skierowaną do instytucji non-profit.

Realizacji tej misji służyło Studium Menedżerów Kultury, które wypromowało ponad pół setki absolwentów skupionych w pierwszej ówczesnej organizacji środowiskowej – Stowarzyszeniu Menedżerów Kultury. Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 odbyła się 30 września i tym samym nawiązano do tradycji, bowiem rozpoczęcie historycznego pierwszego roku nauki w WSUS odbyło się również 30 września.

Dewiza „Wiedza i Umiejętności” kształtowała oblicze Szkoły poprzez wszystkie lata jej działalności i rozwoju. Zasada ta nadal towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez WSUS. Jej istota sprowadza się do przekazywania wiedzy wspartej doświadczeniem, korespondującej z realnymi umiejętnościami, odpowiadającej na zamówienie społeczne. Realizując standardy ministerialne kształcenia, Szkoła stawia sobie jako cel nadrzędny przygotowanie swoich absolwentów do budowania i rozwijania ich karier zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy i perspektyw jego rozwoju. Zarazem Uczelnia dba o to, aby rozwijać osobowość studentów, zarówno poprzez interesujące wykłady monograficzne, a także przygotowanie do jak najlepszej kariery zawodowej.

Uczelnia jako jedno ze swoich głównych zadań stawia przekazanie i wpojenie studentom umiejętności pozwalających na szeroko pojmowany rozwój osobowościowy a obok tego – rozwijanie kompetencji kulturowej. Wspierają je starannie dobrane wykłady i ćwiczenia, które oprócz wiedzy teoretycznej warunkują właściwe przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu, a także przygotowanie w zakresie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie językami obcymi, twórcze stosowanie w praktyce zawodowej informatyki. Słuchacze WSUS obowiązani są do znajomości zasad etykiety, protokołu dyplomatycznego, prowadzenia konwersacji.

Szkoła dba również o możliwości samorealizacji studentów w ramach licznych kół naukowych i kół zainteresowań, proponując także szeroką gamę zajęć z dziedziny sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin rozwijających osobowość (np. jedną z bardziej popularnych dyscyplin sportowych są szachy reprezentowane przez uczelniany klub biorący udział zarówno w turniejach, jak i w rozgrywkach ligowych). Od lat również prowadzi się rywalizację pomiędzy wykładowcami i studentami w piłce siatkowej, międzywydziałowych, a członkowie klubu AZS – WSUS biorą udział w rozgrywkach międzyuczelnianych w różnych dyscyplinach sportu.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |