Información

Misja Wyższej Szkoły Handlowej

Kształcimy na wysokim poziomie, blisko praktyki, zgodnie z europejskimi standardami. Prowadzimy badania naukowe - głównie w obszarach ekonomii i zarządzania, dbając o jakość i efektywność naszej pracy, a także utrzymując akademicką klasę.

Kształcimy na wysokim poziomie, realizując system zapewniania jakości dydaktyki, oparty na pięciu procedurach:

* tworzenia i realizowania treści nauczania,
* doboru kadry i obsady zajęć,
* nadzoru nad zapleczem dydaktyki,
* motywowania do dobrej nauki i pracy,
* kontrolowania i rozwijania jakości dydaktyki.

Kształcimy studentów blisko praktyki, przez co rozumiemy:

* treści nauczania nasycone aktualną problematyką społeczno-gospodarczą,
* metody pracy ze studentami zawierające elementy symulacji, treningów, gier, analiz przypadków,
* stwarzanie możliwości praktyk zawodowych,
* udział wybitnych menedżerów w procesie dydaktycznym.

Kształcimy zgodnie z europejskimi standardami, co oznacza:

* studia dwustopniowe,
* pełne stosowanie systemu ECTS,
* możliwości studiów i praktyk za granicą,
* stworzenie specjalnych warunków do nauki języków obcych,
* organizowanie zajęć z wykładowcami zagranicznymi,
* przyjmowanie studentów innych krajów na studia w WSH,
* prowadzenie zajęć w języku angielskim w grupach międzynarodowych.

Główne obszary naszej aktywności naukowo-badawczej to ekonomia i zarządzanie. Obok tego, w miarę kompetencji i doświadczeń naszej kadry, prowadzimy badania w innych obszarach, w szczególności związanych z takimi dziedzinami jak: politologia, socjologia, prawo, geografia, nauki o kulturze fizycznej. W pracach naukowo-badawczych kierujemy się zasadami:

* rzetelności metodycznej,
* aktualności tematycznej,
* powiązania badań z awansami naukowymi.

W naszej działalności naukowej i dydaktycznej dbamy o jakość i efektywność. Przez jakość rozumiemy indywidualne podejście każdego pracownika, oparte na dążeniu do doskonałości warsztatowej, a także działania kompleksowe w ramach stosowanego w Uczelni systemu zapewniania jakości. Przez efektywność rozumiemy taką skuteczność dokonań, która respektuje potrzeby naszych studentów i partnerów naukowo-badawczych oraz zasady racjonalnego gospodarowania.

W całej naszej pracy nadrzędną wartością jest utrzymywanie akademickiej klasy – tak w dydaktyce, w nauce, jak i w całym naszym postępowaniu wobec otoczenia. W postępowaniu każdego pracownika oznacza to respektowanie zasad etycznych i reguł środowiskowych, w dążeniu do poszukiwania prawdy naukowej i w kształceniu studentów. W działalności całej naszej Uczelni oznacza to dążenie do pełnej zdolności samorozwoju naukowego przez uprawnienia do nadawania stopni naukowych, a także przywiązanie do tradycji akademickich.

 

Profil Wyższej Szkoły Handlowej

Ze Statutu Wyższej Szkoły Handlowej:
1. Uczelnia prowadzi studia wyższe w ramach kierunków studiów, a także studia podyplomowe i kursy dokształcające.

2. Uczelnia prowadzi badania naukowe dla odkrywania i przekazywania prawdy oraz w celu rozwoju naukowego kadry, a ponadto wykonuje prace naukowo – badawcze i projektowe na rzecz podmiotów gospodarczych, organizacji i osób fizycznych.


W zakresie kształcenia Wyższa Szkoła Handlowa jest uczelnią o profilu ekonomiczno – menedżerskim. W działalności dydaktycznej skupia się na kształceniu skutecznych menedżerów dla wielu różnych dziedzin. Oferta edukacyjna WSH opiera się na pięciu filarach - kierunkach studiów:

1. Zarządzanie – Uczelnia kształci wszechstronnych menedżerów znających się na ekonomii i nowoczesnym zarządzaniu;
2. Turystyka i rekreacja – Uczelnia kształci organizatorów przedsięwzięć turystycznych, menedżerów, opiekunów i doradców w zakresie różnorodnych form wypoczynku.
3. Europeistyka – Uczelnia kształci euromenedżerów, znających historię, kulturę, politykę, gospodarkę, prawo i społeczeństwo zjednoczonej Europy.
4. Informatyka i ekonometria – Uczelnia przygotowuje informatyków zdolnych wspomagać menedżerów.
5. Ekonomia – to kształcenie przyszłych biznesmenów rosnących na mądrym rachunku ekonomicznym.


W zakresie działalności naukowej Wyższa Szkoła Handlowa skupia się na badaniach w dziedzinach ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Te dziedziny zajmują najwięcej miejsca w naukowych poszukiwaniach prowadzonych przez pracowników Uczelni. Obszarem naukowym, który w przyszłości będzie szybko rozwijany, jest problematyka turystyki, badana w aspektach geograficznych, ekonomicznych oraz problemów kultury fizycznej.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Zobacz historia kursy
Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |