Home > Podyplomowe > Finansowanie Projektów > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe- Finanse i Sprawozdawczość w Projektach Dofinansowanych z Unii Europejskiej - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe- Finanse i Sprawozdawczość w Projektach Dofinansowanych z Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe- Finanse i Sprawozdawczość w Projektach Dofinansowanych z Unii Europejskiej - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Celem studium podyplomowego „Finanse i sprawozdawczość w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej” jest zapoznanie się z metodyką, procedurami, przepisami i wytycznymi kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowywanych z UE, jak również zdobycie umiejętności przygotowywania budżetu i rozliczania finansowego projektów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium - służby finansowe, zajmujące się dokumentowaniem, rozliczaniem i sprawozdawczością projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Słuchaczami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu mogą zostać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe- Finanse i sprawozdawczość w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej

  Plan studium
  1. Fundusze i Programy Operacyjne Unii Europejskiej
  Przegląd Funduszy Unii Europejskiej
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
  Regionalne Programy Operacyjne

  2. Krajowe wytyczne kwalifikowania wydatków 2007-2013
  Terminologia
  Podstawy prawne
  Zakres regulacji
  Zasady kwalifikowania projektów i wydatków
  Wydatki niekwalifikowalne

  3. PO Kapitał Ludzki – wytyczne kwalifikowania wydatków
  Terminologia
  Cel i zakres obowiązywania wytycznych
  Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
  Zasady kwalifikowania wydatków
  Lista przykładowych zadań w ramach kosztów bezpośrednich projektów
  Lista sprawdzająca do oceny kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL

  4. PO Infrastruktura i Środowisko – wytyczne kwalifikowania wydatków
  Terminologia
  Cel i zakres obowiązywania wytycznych
  Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL
  Zasady kwalifikowania wydatków
  Lista szczegółowych kategorii wydatków

  5. PO Innowacyjna Gospodarka - wytyczne kwalifikowania wydatków
  Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG
  Terminologia
  Kwalifikowalność wydatków w ramach PO IG
  Zasada elastyczności w PO IG (cross-financing)
  Warunki przejrzystości i dokumentowania wydatków
  Kwalifikowanych
  Wydatki niekwalifikowalne

  6. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości
  Założenia systemu sprawozdawczości i monitorowania w latach 2007-13
  Zasady sprawozdawczości
  System informatyczny
  Modelowy przebieg procesu
  Wzór wniosku beneficjenta o płatność wraz z instrukcją
  Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego wraz z tabelami finansowymi
  Wzór sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego
  Wzór informacji miesięcznej
  Sprawozdawczość w Programach Europejskiej Współpracy Transgranicznej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

  7. Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń
  Zakres wytycznych oraz podstawa prawna
  Zasady finansowania programów operacyjnych
  Zasady przekazywania przez Komisję Europejską środków funduszy strukturalnych
  i Funduszu Spójności
  Ujmowanie wydatków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych w ustawie budżetowej
  Tryb składania oraz zasady weryfikacji wniosków o płatność
  Wykorzystanie i rozliczanie odsetek

  8. Wytyczne w zakresie procesu kontroli
  Podstawy prawne. Zakres regulacji.
  Terminologia
  Ogólne zasady kontroli. Kontrola systemowa
  Zasady przeprowadzenia kontroli. Zalecenia pokontrolne i weryfikacja ich wdrożenia.
  Weryfikacja wydatków i kontrola projektów
  Weryfikacja wniosków beneficjenta o płatność
  Częściowa weryfikacja dokumentów. Kontrola projektów na miejscu.
  Kontrole na zakończenie realizacji projektu
  Roczny plan kontroli. Kontrole doraźne.

  9. Audyt wewnętrzny i ewaluacja finansowa

  10. Prezentacja części finansowej przykładowych projektów
  Budżet i harmonogram finansowo- rzeczowy
  Wniosek aplikacyjny. Umowa o dofinansowanie. Zabezpieczenie umowy.
  Procedury finansowe i kontrolne w projekcie
  Dokumentacja finansowa i sprawozdawczość

  11. Projekcja finansowa projektu

  12. Dokumentacja finansowa i rozliczanie projektu – warsztaty praktyczne
  Przygotowanie projekcji finansowej projektu
  Dokumentacja finansowa projektu
  Rozliczenia i sprawozdawczość

  13. Seminarium dyplomowe

Inne informacje związane z Finansowanie Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |