Systemy Wynagradzania - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Systemy Wynagradzania - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Radom - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  SYSTEMY WYNAGRADZANIA (szkolenie 2-dniowe, 16 godzin)

  CEL I ZAKRES SZKOLENIA:
  Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie:
  - opracowywania i wdrażania motywacyjnych i nowoczesnych systemów wynagradzania i oceniania pracowników;
  - kształtowania polityki płacowej oraz przełożenia strategii firmy na system płacowy;
  - dopasowania systemu ocen do potrzeb firmy oraz zarządzania tym systemem

  PROGRAM:

  - systemy wynagradzania w organizacjach;
  - determinanty skutecznego motywowania przez wynagradzanie;
  - projektowanie systemów wynagradzania sprzedawców;
  - zasady i warunki prowadzenia podwyżek płac;
  - rynkowe przeglądy wynagradzania;
  - zarządzanie wynagrodzeniami;
  - budżetowanie płac w dziale sprzedaży;
  - motywowanie pozapłacowe;
  - kierunki zmian w systemach wynagradzania czyli jak pozyskać i utrzymać sprzedawcę.

  CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKA
  :
  Korzyści szkolenia:
  - nabycie wiedzy o projektowaniu motywacyjnych systemów wynagradzania i tworzeniu indywidualnych systemów wynagradzania powiązanych z osiągnięciami;
  - powiązanie systemów ocen z systemem wynagradzania;
  - nabycie umiejętności przeprowadzania oceny kompetencyjnej i jakości pracy.
   
    Warunki uczestnictwa
  1. Uczestnikiem szkolenia może być osoba zajmująca się sprzedażą, która jest - pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w mikro lub małym przedsiębiorstwie lub należy do kadry zarządzającej tą firmą (w tym właściciele-przedsiębiorcy); Przedsiębiorca musi mieć siedzibę w Polsce (z wyłączeniem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego).
  2. Nie jest osobą samozatrudnioną (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca pracowników na podstawie umowy o pracę);
  3. Z tytułu jej udziału w szkoleniu zostanie za nią wniesiony wkład prywatny w formie wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu w wysokości określonej w umowie szkoleniowej;
  4. Wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia;
  5. Za którą dostarczono podpisaną przez pracodawcę (przed podpisaniem umowy szkoleniowej) informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis;
  6. Za którą dostarczono kserokopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy (dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy przed dniem podpisania umowy szkoleniowej);
  7. Która znalazła się na liście osób delegowanych na szkolenie podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa;
  8. Za którą dostarczono (najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia) podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową;
  9. Podpisała oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  10. Podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia szkolenia.
  11. Zakwalifikowanie osoby do Projektu (udziału w szkoleniu) następuje na podstawie wymaganych dokumentów dostarczonych do biura Organizatora Szkolenia.
  12. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Uczestnik poświadcza własnoręcznym podpisem na liście obecności.
  Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom szkolenia:
  - materiały szkoleniowe,
  - nocleg,
  - poczęstunek w trakcie trwania szkolenia,
  - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Inne informacje związane z Wynagrodzenia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |