Home > Podyplomowe > Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych > Zaoczne > Radom > Studia Podyplomowe- Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Radom - Mazowieckie

Studia Podyplomowe- Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe- Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Studia przekazują najnowszą wiedzę dotyczącą prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kształtują umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowych: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, wchodzenia w spory przed sądem pracy, rozliczania pracowników, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów pracowniczych, rozwiązywania problemów powstających na styku pracownik − pracodawca oraz problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową, działaczy związków zawodowych, pracowników działów księgowości i BHP, kadry kierowniczej każdego szczebla, osób pracujących w agencjach doradztwa HR, a także do osób chcących uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty/menedżera do spraw zarządzania kadrami. Jest to także oferta dla firm, urzędów administracji państwowej i samorządowej, zakładów budżetowych i instytucji, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników oraz pogłębić i zaktualizować ich wiedzę w zakresie stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Szczegółowe informacje
  Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Studia trwają 2 semestry, 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych i prowadzone są metodami w formie: wykładów specjalistycznych, ćwiczeń, projektów, konwersatoriów oraz warsztatów.
  Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo−dydaktyczni uczelni oraz specjaliści−praktycy: sędziowie, inspektorzy pracy, specjaliści HR, Powiatowego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

  1. Źródła i zasady prawa pracy – 5h


  •    źródła prawa pracy w postaci Kodeksu pracy, aktywów wykonawczych i dyrektyw UE
  •    wewnętrzne źródła prawa pracy w postaci układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy       i wynagrodzeń
  •    zasady prawa pracy
  •    ochrona informacji niejawnych i danych osobowych tendencje rozwojowe prawa pracy

  2. Prawo pracy w Unii Europejskiej – 20h

  •    swoboda przepływu pracowników oraz objęcie ubezpieczeniami społecznymi pracowników migrujących i ich rodzin,
  •    równe traktowanie pracowników, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, równe traktowanie bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek albo orientację seksualną,
  •    obowiązek informowania pracowników przez pracodawców o warunkach umowy lub stosunku pracy,
  •    zasady świadczenia pracy na czas określony,
  •    ochrona praw pracowników przy przejęciu przedsiębiorstwa, zakładu pracy lub jego części,
  •    odszkodowania i osłony przy zwolnieniach grupowych,
  •    ochrona pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy,
  •    wyznaczenie maksymalnego czasu pracy,
  •    urlopy wypoczynkowe,
  •    ochrona macierzyńska,
  •    urlopy rodzicielskie,
  •    ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
  •    stworzenie zasad delegowania pracowników do pracy w innym państwie członkowskim w ramach świadczenia usług.

  3. Instytucja prawa cywilnego w prawie pracy – 15h
  •    Część ogólna prawa cywilnego
               (Charakterystyka i miejsce prawa cywilnego w systemie prawa, Systematyka i źródła prawa
               cywilnego, kierunki zmian i zasady prawa cywilnego, zasady współżycia społecznego i
               klauzule generalne, stosunek cywilnoprawny, osoby fizyczne, osoby prawne, skarb Państwa
               jako osoba prawna, przedsiębiorcy i ich oznaczenia, przedsiębiorstwa państwowe,
               spółdzielnia, przedmioty stosunków cywilnoprawnych, czynności prawne, forma i treść
               czynności prawnych, przesłanki ważności prawnej, przedstawicielstwo i pełnomocnictwo,
               prokura, przedawnienie)
  •    Prawo rzeczowe
  (Pojęcie prawa rzeczowego, własność, nabycie i utrata własności, współwłasność, posiadanie i dzierżenie, ochrona własności, posiadania i dzierżenia, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe)
  •    Zobowiązania – część ogólna
  (Przedmiot i zakres części ogólnej, istota zobowiązania, odszkodowanie, odpowiedzialność cywilna i jej rodzaje, wielość dłużników albo wierzycieli, zobowiązania solidarne, powstanie zobowiązań, czyny niedozwolone, inne przyczyny powstania zobowiązań, wykonanie zobowiązań umownych, skutki niewykonania zobowiązań umownych i sposoby zabezpieczenia ich wykonania, zmiana wierzyciela lub dłużnika, przelew wierzytelności, przejęcie długu)
  •    Zobowiązania – część szczegółowa
               (Umowa sprzedaży, rękojmia za wady fizyczne i prawne według kodeksu cywilnego,
               gwarancja według kodeksu cywilnego, sprzedaż na raty, sprzedaż akwizycyjna, sprzedaż w
               handlu międzynarodowym, umowa dostawy według kodeksu cywilnego, umowa kontraktacji,   
               umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa
               leasingu, umowa użyczenia, umowa zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa
               przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, umowa przechowania, depozyt
               nieprawidłowy,  odpowiedzialność osób utrzymujących hotele i podobne zakłady, umowa
               składu, umowa pożyczki, umowa rachunku bankowego)
   
  4. Dochodzenie roszczeń; pracodawca i pracownik przed sądem pracy – 20h
  •    Strony sporu
  •    Pełnomocnicy stron
  •    Sprawy rozpatrywane przez sądy pracy
  •    Właściwość sądu
  •    Ograniczenia czasowe
  •    Przedawnienia roszczenia
  •    Opłaty sądowe
  •    Zainicjowanie sprawy sądowej
  5. Stosunek pracy i dokumentacja kadrowa – 50h
  •    pojęcie i charakter prawny stosunku pracy
  •    strony stosunku pracy
  •    podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy
  •    sposoby nawiązywania stosunku pracy
  •    umowa przedwstępna
  •    umowa o pracę – charakter prawny, obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy
  •    rodzaje umów o pracę
  •    administracyjno-prawne elementy w stosunku pracy powstającym na podstawie mianowania,
  •    szczególny tryb powoływania i odwoływania osób zatrudnionych na podstawie powołania,
  •    powiązanie stosunku pracy ze stosunkiem członkostwa w spółdzielczym stosunku pracy,
  •    stosunek pracy z wyboru,
  •    telepraca – zasady zatrudniania i obowiązki stron
  •    agencja pracy tymczasowej
  •    obowiązki stron związane z nawiązaniem stosunku pracy
  •    umowa zlecenie
  •    umowa o dzieło w tym o dzieło z prawami autorskimi
  •    umowa agencyjna
  •    kontrakt menadżerski
  •    zasady zatrudnienia pracownika młodocianego
  •    umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
  •    dokształcanie
  •    prace lekkie
  •    szczególna ochrona pracowników młodocianych
  •    podstawowe obowiązki pracodawcy (przeciwdziałanie mobbingowi, informowanie, ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nagrody i wyróżnienia, współpraca z organizacjami związkowymi)
  •    świadectwo pracy jako obowiązek pracodawcy (treść, sposób i tryb wydawania)
  •    podstawowe obowiązki pracownika
  •    zakaz konkurencji
  •    kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o prace
  •    podstawowa dokumentacja pracownicza – Teczka Akt Osobowych – elementy ją tworzące
  •    ochrona danych osobowych pracowników i zasady przechowywania i zabezpieczania danych
  •    porozumienie zmieniające
  •    wypowiedzenie warunków pracy i płacy
  •    czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
  •    porozumienie stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy
  •    rozwiązanie stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia
  •    rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
  •    rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy
  •    wygaśnięcie stosunku pracy
  •    rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  •    zwolnienia grupowe (pojęcie, tryb konsultacji, porozumienie lub regulamin)
  •    zwolnienia indywidualne
  •    wyłączenie lub ograniczenie ochrony szczególnej
  •    odprawa

  6. Czas pracy i urlopy – 30h

  •    zasady rozliczania czasu pracy – praca i okresy odpoczynku
  •    systemy i rozkłady czasu pracy
  •    praca w godzinach nadliczbowych
  •    praca w porze nocnej
  •    praca w niedziele święta
  •    ewidencja czasu pracy
  •    sytuacja osób zarządzających w imieniu pracodawcy
  •    rodzaje urlopów
  •    zasady ustalania wymiaru urlopowego
  •    plany urlopów i zasady ewidencjonowania urlopów – karta urlopowa
  •    wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny
  •    zwolnienia od pracy – zasady udzielania
  •    sposoby usprawiedliwiania nieobecności w pracy
  •    mechanizmy szczególnej ochrony pracy kobiet, ochrona pracownicy w ciąży
  •    uprawnienia związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  •    urlop macierzyński
  •    urlop wychowawczy  7. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia – 30h

  •    obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzenia
  •    systemy wynagradzania
  •    składniki wynagrodzenia
  •    dokumentacja wynagrodzeń (karty pracy, wynagrodzeń, przychodów pracownika, listy płac)
  •    zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  •    wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (urlop, przestój, dyżur, choroba)
  •    wynagrodzenie za prace w porze nocnej
  •    wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  •    odszkodowania, odprawy i rekompensaty
  •    potrącenia z wynagrodzenia
  •    wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
  •    wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło
  •    wynagrodzenie z tytułu umowy agencyjnej
  •    wynagrodzenie z tytułu kontraktu menadżerskiego
  •    wynagrodzenie wypłacane osobom zasiadającym w organach stanowiących osób prawnych (zarząd, rada nadzorcza, umowa o zarządzanie)
  •    zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
  •    krajowe i zagraniczne podróże służbowe
  •    ryczałty i ekwiwalenty z tytułu używania prywatnego samochodu
  •    wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  •    inne świadczenia pozapłacowe


  8. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych – 8h

  •    Informacja w działalności organizacji - firmy. Klasyfikacje, podziały.
  •    Podstawowe pojęcia dotyczące informacji - dane osobowe, informacje niejawne, tajemnica przedsiębiorstwa.
  •    Ochrona informacji w wybranych przepisach prawnych (ustawa Kodeks Karny, Ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, rozporządzenia dotyczące ww. przepisów)
  •    Wywiad gospodarczy - zapobieganie oraz ochrona informacji w organizacji.
  •    Procedury i dokumentacja związana z rejestracją zbioru danych osobowych.
  9. Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy – 15h
  •    związki zawodowe i ich uprawnienia
  •    zakładowa organizacja związkowa
  •    samorząd pracowniczy – organy, kompetencje
  •    samorząd zawodowy
  •    konsultacja społeczna i obowiązek informowania
  •    spór zbiorowy i prawo do strajku
  •    europejska rada zakładowa

  10. Konflikty i ich rozwiązywanie – 10h
  •    Konflikt
        ( Natura, rozwój , dynamika konfliktów; Rodzaje konfliktów; Rozpoznawanie przyczyny
        konfliktów;  Konsekwencje konfliktów; Komunikowanie się w konflikcie – dynamika, metody
        doprowadzania do zmiany , zniekształcenia komunikacji, rozwiązywanie sporu; Rozróżnienie
        pomiędzy zachowaniem a wartościami stron)
  •    Metody zarządzania konfliktem
  (stymulowanie, ograniczenie, rozwiązywanie, negocjacje, mediacja)
  •    Zastosowanie Analizy Transakcyjnej dla radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi
  (sterowanie relacją poprzez tworzenie komunikatów typu dorosły – dorosły, budowanie komplementarnych relacji między stronami w konflikcie, rozpoznawanie i demaskowanie gier oraz manipulacji)
  •    Identyfikacja i przełamywanie barier w sprawnym komunikowaniu się
  (diagnoza impasów w pracy zespołu nastawionego na realizację zadania, strategie w pokonywaniu impasów i prowadzenia zespołu do celu, wykorzystanie pozytywnej siły konfliktów, bariery w komunikacji interpersonalnej (przekonania, nawyki, oczekiwania, dostosowanie do powszechnych norm), identyfikacja barier jako pierwszy krok na drodze ich pozytywnego wykorzystywania, formułowanie nowych strategii komunikowania się)
  •    Komunikacja asertywna  
  (prowadzenie rozmowy dyscyplinującej (zbieranie informacji, opiniowanie, poszukiwanie optymalnych rozwiązań, wyrażanie konstruktywnej krytyki, formułowanie rozwiązań na przyszłość), prowadzenie rozmowy motywującej (zbieranie informacji, kryteria formułowania ocen, wyrażanie konstruktywnych pochwał i krytyki, budowanie planów na przyszłość)
  •    Błędy w zarządzaniu konfliktem
  ( eskalacja zaangażowania, mityczność ograniczonego tortu, zakotwiczenie, przyjmowanie perspektywy, dostępność informacji, przekleństwo zwycięzcy, nadmierna pewność swego)
  •    Konflikty w organizacjach
  (Metody pogodzenia wielości interesów stron, Koordynacja negocjacji i ustalanie reguł decyzyjnych, Nadawanie struktury negocjacjom grupowym, Budowa koalicji negocjacyjnych)
  •    Radzenie sobie z konfliktem w organizacji z użyciem pośredników
  (Mediacje, Arbitraż, Agenci, Menadżerowie)
  •    Rozwiązywanie poprzez działanie czyli jak nie stać się niewolnikiem dylematów decyzyjnych
  11. Ochrona pracy. Państwowa Inspekcja Pracy – 5h
  •    PIP
  •    PIS
  •    kontrole w zakładzie pracy

  12. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy – 5h
  •    prawa i obowiązki pracownika
  •    obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
  •    szkolenia BHP
  •    profilaktyka zdrowotna
  •    wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  •    służba bezpieczeństwa i higieny pracy

  13.System ubezpieczeń społecznych w świetle obecnej regulacji – 15h
  •    Charakter prawny stosunku ubezpieczenia społecznego
  •    Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym
  •    Płatnik składek-charakterystyka
  •    Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
  •    Obowiązki z zakresie opłacania składek
  •    Dokumenty rozliczeniowe
  •    Obowiązki płatnika w zakresie świadczeń krótkoterminowych
  •    Odejście pracownika na świadczenie emerytalne lub rentowe
  •    Odpowiedzialność płatnika składek
  •    Kontrola nad realizacją zadań płatników składek

  14. Prawo ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej – 12h
  •    Podmiotowy zakres europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych
  •    Przedmiotowy zakres europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych
  •    Zasady ogólne ustawodawstwa właściwego
  •    Zasady szczególne ustawodawstwa właściwego
  •    Oddelegowanie pracowników najemnych
  •    Przedłużenie okresu 12 miesięcy
  •    Zmiana pracodawcy
  •    Pracownik najemny prowadzący działalność
  •    Zasada podwójnego ubezpieczenia społecznego

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |