Home > Kursy i Szkolenia > Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych > Warszawa > Ekspert ds. Kadr i Płac - Kurs - Warszawa - Mazowieckie

Ekspert ds. Kadr i Płac - Kurs

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Instytut Szkoleniowy A&D

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekspert ds. Kadr i Płac - Kurs - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs Ekspert ds. kadr i płac jest skierowany do osób, które chcą zacząć lub zaczynają pracę w tym zawodzie i chcą nabyć odpowiednią i fachową wiedzę w tym zakresie, umożliwiającą samodzielną pracę na stanowisku Specjalisty ds. kadr i płac. Jest to również kurs skierowanych do osób, które pracują w tym zawodzie i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, chcą znaleźć odpowiedzi na często spotykane problemy związane z tematyką kadr i płac. Kurs także skierowany jest dla osób, które nie mają nic wspólnego w pracy zawodowej z kadrami i płacami, ale chcą poznać te zagadnienia, aby wiedzieć jakie prawa i obowiązki mamy w związku z zatrudnieniem. Wiedza zdobyta na kursie pozwoli na zrozumienie zagadnień, nad którymi na co dzień się nie zastanawiamy, a tak naprawdę dotyczą prawie każdego.
  Zaletą kursu jest to, że zajęcia są prowadzone przez doświadczonego praktyka i teoretyka. Wiedza prezentowana na kursie poparta jest przykładami z życia wziętymi. Na zajęciach omawiane są zagadnienia z uwzględnieniem najróżniejszych przypadków, z którymi można się spotkać w pracy na stanowisku Specjalisty ds. kadr i płac.
  Innowacją w szkoleniu jest to, że zajęcia prowadzone są w taki sposób, że uczestnicy mają możliwość zapoznania się z problematyką kadrowo – płacową od strony pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalisty ds. kadr i płac. Uczestnicy przychodząc na zajęcia będą mieli możliwość zobaczyć jak wygląda praca Specjalisty ds. kadr i płac. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, tj. do wszystkich zagadnień podchodzimy od strony praktycznej. Na zajęciach będzie założona fikcyjna firma, a uczestnicy będą zdobywać lub pogłębiać widzę związaną z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika oraz przebiegiem jego zatrudnienia. Na zajęciach uczestnicy będą wykorzystywać przygotowaną przez wykładowcę dokumentację zarówno w wersji papierowej, jak i otrzymają gotowe formularze stworzone w Wordzie i Excelu do późniejszego wykorzystania.
  Zajęcia prowadzone są formie bezstresowej. Wykładowca jest nastawiony na to aby uczestnicy jak najwięcej wiedzy wynieśli z zajęć. Jest otwarty na pytania i sugestie uczestników. Zajęcia prowadzone są po uczestników.
  W trakcie szkolenia oraz po jego ukończeniu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać z pomocy i porad wykładowcy.
 • Szczegółowe informacje
  Program MODUŁ KADROWY - 40 godz. lekcyjnych Część I Ogólne wiadomości o prawie pracy
  1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy
   • Definicja prawa pracy
   • Praca w znaczeniu prawnym
   • Przedmiot prawa pracy
   • Systematyka prawa pracy
  2. Podstawowe zasady prawa pracy
   • Pojęcie i znaczenie zasad prawa pracy
   • Konstytucyjne zasady prawa pracy
   • Kodeksowe zasady prawa pracy
  3. Źródła prawa pracy
   • Pojęcie i katalog źródeł prawa pracy
   • Konstytucja RP
   • Kodeks pracy
   • Akty wykonawcze
   • Pragmatyki służbowe
   • Akty wewnątrzzakładowe
    • Regulamin pracy
    • Regulamin wynagradzania za pracę
    • Statuty
   • Kodeks cywilny
   • Układy zborowe pracy
   • Orzecznictwo sądowe
   • Inne źródła prawa pracy
  4. Stosunek pracy
   • Pojęcie i cechy stosunku pracy
   • Podmioty stosunku pracy
    • Pracodawca
    • Pracownik
    • Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy
  Część II Powstanie stosunku pracy
  1. Czynności poprzedzające nawiązanie stosunku pracy
   Rekrutacja (treść ogłoszeń o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, ochrona danych osobowych kandydata na pracę)
  2. Zawarcie umowy o pracę
   • Pojęcie umowy o pracę
   • Funkcje umowy o pracę
   • Sposób zawarcia umowy pracę
   • Treść umowy o pracę
   • Informacje dodatkowe do umowy o pracę
  3. Rodzaje umowy o pracę
   • Umowa na okres próbny
   • Umowa na czas określony w przepisach Kodeksu pracy i ustawy antykryzysowej
   • Umowa w celu zastąpienia nieobecnego pracownika
   • Umowa na czas wykonania określonej pracy
   • Umowa na czas nieokreślony
  4. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę
   • Charakterystyka umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej i kontraktu menedżerskiego
   • Wady i zalety umowy o pracę
   • Wady i zalety umowy zlecenia
   • Wady i zalety umowy o dzieło
   • Umowa zlecenia dotycząca tych samych czynności co umowa o pracę
  5. Umowa o pracę a tzw. samozatrudnienie
  6. Szczególne podstawy nawiązania stosunku pracy
   • Spółdzielcza umowa o pracę
   • Powołanie
   • Mianowanie
   • Wybór
  7. Telepraca
   • Pojęcie telepracy i telepracownika
   • Podstawa stosowania telepracy
   • Obowiązki pracodawcy zatrudniającego telepracownika
   • Czas pracy telepracownika
  Część III Dokumentacja pracownicza
  1. Przepisy prawa dotyczące dokumentacji pracowniczej
   • Przepisy Kodeksu pracy
   • Przepisy rozporządzenia wykonawczego
  2. Rodzaje dokumentacji pracowniczej
   • Akta osobowe
    • Zasady prowadzenia akt osobowych
    • Części akt osobowych
   • Ewidencja czasu pracy
   • Ewidencja wynagrodzenia za pracę
   • Ewidencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  3. Forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  4. Wgląd do dokumentacji pracowniczej
  5. Zakres danych udostępnianych związkom zawodowym
  6. Nie prowadzenie dokumentacji pracowniczej
  7. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
  8. Archiwizowanie dokumentacji pracowniczej
  Część IV Prawa i obowiązki stron w stosunku pracy
  1. Wzajemne prawa i obowiązki stron z art. 22 KP
  2. Podstawowe obowiązki pracownika
  3. Podstawowe obowiązki pracodawcy
  Część V Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy
  1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności stron w stosunkach pracy
  2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
   • Przesłanki odpowiedzialności
   • Rodzaje kar porządkowych
   • Procedura wymierzania kar
   • Sprzeciw pracownika
   • Zatarcie kary porządkowej
  3. Odpowiedzialność materialna pracownika
   • Podstawy i przesłanki odpowiedzialności
   • Naprawienie szkody
   • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
   • Odpowiedzialność za szkodę kilku pracowników
   • Odpowiedzialność regresowa
  4. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie praw pracownika
   • Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy
   • Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
   • Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracownika
  5. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Odpowiedzialność za przestępstwa
   • Odpowiedzialność za wykroczenia
   • Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Część VI Miejsce pracy
  1. Pojęcie miejsca pracy
  2. Miejsce wykonywania czynności pracowniczych
  3. Sposób określenia miejsca pracy
  Część VII Czas pracy
  1. Pojęcie czasu pracy
  2. Wymiar i rozkład czasu pracy
  3. Podstawowe systemy czasu pracy
  4. Czas pracy w ruchu ciągłym
  5. Praca w godzinach nadliczbowych
  6. Praca w nocy, niedziele i święta
  7. Przerwy w pracy
  8. Okresy nie wliczane do czasu pracy
  9. Czas pracy w regulaminie pracy
  10. Naruszenie przepisów o czasie pracy
  Część VIII Urlopy pracownicze
  1. Urlop wypoczynkowy
   • Pojęcie i cechy urlopu wypoczynkowego
   • Nabycie prawa i wymiar do urlopu wypoczynkowego
   • Zasady udzielania i korzystania z urlopu
   • Przesunięcie terminu urlopu
   • Odwołanie z urlopu
   • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  2. Urlop bezpłatny
   • Urlop obligatoryjny
   • Urlop fakultatywny
  3. Urlop szkoleniowy
   • Nowe zasady udzielania urlopów szkoleniowych
   • Wymiar urlopu szkoleniowego
   • Umowa szkoleniowa
  4. Urlop okolicznościowy
  5. Inne przerwy w świadczeniu pracy
  Część IX Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
  1. Ochrona kobiet w okresie ciąży
  2. Urlop macierzyński
   • Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego
   • Wymiar urlopu macierzyńskiego
   • Osoby, którym przysługuje urlop macierzyński w nowym wymiarze
   • Dodatkowy urlop macierzyński od 101 2010 r.
   • Urlop ojcowski od 1012010 r.
  3. Urlop wychowawczy
   • Nabycie i wymiar urlopu wychowawczego
   • Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
   • Urlop wychowawczy a praca u tego samego pracodawcy
   • Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
  4. Inne uprawnienia pracownika-rodzica
  Część X Ustanie stosunku pracy
  1. Zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy
   • Przyczyny powodujące rozwiązanie umowy o pracę
   • Przyczyny powodujące wygaśnięcie umowy o pracę
  2. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
  3. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
   • Pojęcie i forma wypowiedzenia umowy
   • Okresy i terminy wypowiedzenia
   • Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia umowy
    • Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem
    • Związkowa kontrola wypowiadania umowy o pracę
   • Roszczenia pracownika w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
  4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
   • Pojęcie i forma niezwłocznego rozwiązania umowy
   • Przyczyny niezwłocznego rozwiązania umowy przez pracodawcę
   • Przyczyny niezwłocznego rozwiązania umowy przez pracownika
   • Związkowa kontrola rozwiązania umów bez wypowiedzenia
   • Roszczenia pracownika i pracodawcy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  5. Zmiana treści stosunku pracy
   • Porozumienie zmieniające
   • Wypowiedzenie zmieniające
   • Przeniesienie pracownika do innej pracy
   • Powierzenie pracownikowi innej pracy na okres przejściowy
  6. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy
  7. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
   • Przyczyny zwolnień
   • Tryb zwolnień
   • Ograniczenie ochrony szczególnej
   • Prawo do odprawy
   • Ponowne zatrudnienie
  8. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie stosunku pracy
  9. Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy
   • Udzielenie dni na poszukiwanie pracy
   • Wydanie świadectwa pracy
    • Treść świadectwa pracy
    • Termin wydania świadectwa pracy
    • Sprostowanie świadectwa pracy
    • Doręczenie świadectwa pracy
    • Duplikat świadectwa pracy
    • Typowe błędy w świadectwie pracy
  Część XI Zakaz konkurencji w stosunkach pracy
  1. Zakaz konkurencji w trakcie trwania umowy o pracę
  2. Ustanie zatrudnienia a zakaz konkurencji
  Część XII Zatrudnianie pracowników tymczasowych
  1. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych
  2. Kierowanie do pracy tymczasowej osób niebędących pracownikami agencji
  Część XIII Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy
  1. Komisje pojednawcze,
  2. Postępowanie sądowe w sprawach ze stosunku pracy
  3. Wykonywanie orzeczeń i ugód
  4. Przedawnienie roszczeń pracowniczych
  MODUŁ PŁACOWY - 80 godz. lekcyjnych (w tym 40 godz. zajęć z wykorzystaniem komputerów) Część I Wynagrodzenia i zasiłki
  1. Pojęcie i podstawowe składniki wynagrodzenia za pracę
  2. Systemy prawne regulacji wynagrodzenia za pracę
   • Zasady ustalania, wypłacania i naliczania wynagrodzeń
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę
   • Terminy wypłaty wynagrodzeń
   •  
   • Dokumentacja płacowa
   • Systemy wynagrodzeń
   • Zasady zaokrągleń
   • Ustalenie wynagrodzenia do wypłaty
  3. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia
   • Wynagrodzenie za pracę
   • Wynagrodzenie za czas choroby
   • Zasiłek chorobowy
    • Ustalenie płatnika zasiłku chorobowego
    • Okres wyczekiwania
    • Choroba na przełomie roku kalendarzowego
    • Okres zasiłkowy
    • Wysokość zasiłku
    • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
    • Składniki stałe i zmienne w podstawie zasiłku
    • Wynagrodzenie za czas przestoju w podstawie wymiaru zasiłku
    • Uzupełnianie podstaw zasiłkowych
    • Minimalna podstawa zasiłku chorobowego
    • Zasady wliczania składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
    • Ponowne ustalenie prawa do zasiłku chorobowego
    • Wpływ zmiany wymiaru etatu na wysokość zasiłku chorobowego
    • Konsekwencje nieterminowego dostarczenia zwolnień lekarskich
   • Zasiłek macierzyński
   • Zasiłek opiekuńczy
   • Świadczenie rehabilitacyjne
   • Zasiłek wyrównawczy
   • Wynagrodzenie za urlop
    • Ustalenia podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego
    • Urlop na przełomie miesięcy
   • Ekwiwalent za urlop
   • Urlop okolicznościowy i inne nieobecności usprawiedliwione
   • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
   • Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta
   • Dodatek za pracę w porze nocnej
   • Wynagrodzenie za dyżur
   • Wynagrodzenie za czas przestoju
   • Wynagrodzenie za pracę wykonaną wadliwie
   • Dodatek wyrównawczy
   • Odprawa emerytalno – rentowa
   • Odprawa pośmiertna
   • Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy
   • Odszkodowania
  4. Fakultatywne składniki wynagrodzenia Premia a nagroda
  5. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika
   • Potrącenia obligatoryjne
   • Maksymalna wysokość potrąceń
   • Kwoty wolne od potrąceń
   • Potrącenia fakultatywne
   • Potrącenia z zasiłków
   • Potrącenia z ZFŚS
   • Potrącenia z umów cywilno – prawnych
  6. Zawarcie dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem – konsekwencja dla naliczenia płac i wypełnienia dokumentacji do ZUS
  7. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy
  8. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
   • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
   • Przychody zwolnione od składek ZUS
   • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
   • Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
   • Skutki korekty składek ZUS – nadpłaty i niedopłaty
   • Fundusz Pracy
   • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych
   • Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP
   • Zaliczka na podatek dochodowy
    • Obowiązki płatnika
    • Przedmiot opodatkowania, dochód, źródła przychodów
    • Skala podatkowa
    • Ulga podatkowa
    • Koszty uzyskania przychodu
    • Autorskie koszty uzyskania przychodów
    • Świadczenia na rzecz pracownika
    • Sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy
    • Przychody zwolnione od podatku
  9. Świadczenia na rzecz pracowników – zasady opodatkowania i oskładkowania ZUS
  10. Świadczenia z ZFŚS
  Część II Naliczanie płac - ćwiczenia - warsztaty praktyczne
  1. Obliczanie wynagrodzenia:
   • z tytułu umowy o pracę
   • za godziny nadliczbowe i w porze nocnej
  2. Istota i sposób naliczania elementów list płac
  3. Ustalenie wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe
  4. Zasady wypłacania ekwiwalentu za urlop
  5. Naliczanie wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy
  6. Zasiłki chorobowe finansowane przez ZUS
  7. Naliczanie wynagrodzenia za czas przepracowany
  8. Zasady rozliczenia wynagrodzeń z urzędem skarbowym i ZUS
  9. Sporządzanie umów cywilnoprawnych
  10. Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie umowy zlecenie i o dzieło
  11. Sporządzanie dokumentacji podatkowej : PIT4 R, PIT 2, PIT 11
  12. Ustalenie kosztów ryczałtów, delegacji służbowych i rozliczanie zaliczek pracowniczych
  13. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników
  14. Dokumentacja wynagrodzeń
  15. Błędy popełniane w naliczaniu i inne problemy
  Część III Zajęcia komputerowe

  Wykorzystanie programów kadrowo-płacowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Płatnik, Symfonia + wybrany przez wykładowcę – 24 godz.

  1. Wprowadzenie danych osobowych pracowników do programu
  2. Sporządzenie i wydruk umowy o pracę
  3. Karta pracy – naliczenie wynagrodzenia za czas urlopu i choroby
  4. Wygenerowanie list płac
  5. Sporządzenie umów cywilno prawnych
  6. Wydruk rachunków do umowy zlecenie i o dzieło
  7. Deklaracje podatkowe
  8. Import danych do programu Płatnik
  9. Założenie kartotek ubezpieczeniowych
  10. Sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych do ZUS: ZPA, ZFA, ZUA, ZZA, ZWUA
  11. Deklaracje rozliczeniowe: RCA, RSA, RZA, DRA
  12. Przekaz elektroniczny zestawów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |