Studia Podyplomowe - Zarządzanie produkcją - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie produkcją - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych związanych z doskonaleniem produkcji (Lean Manufacturing) oraz powiązaniach produkcji z jakością, logistyką, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz softwarem.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia kierowane są do osób zarządzających firmami, pracowników organizujących produkcję oraz zatrudnionych w działach jakości, planowania, rozwoju, continous improvement i developement, controlling, w służbach utrzymania ruchu itp., bez względu na rodzaj ukończonych studiów, a także osób przygotowujących się do pracy w firmach produkcyjnych.
 • Szczegółowe informacje
  Atuty kierunku:
  • Studia przygotowane we współpracy z Polskim Centrum Produktywności , Rånna Academy (Szwecja) - w skład wchodzą: MVV International AB, Wyższa Szkoła Techniczna ze Skovde, Uniwersytet z Goeteborga, TUV Nord.
  • 2 sesje praktyczne prowadzone w zakładach produkcyjnych (Pilot Study – diagnoza i warsztaty SMED)
  • zajęcia prowadzone w przeważającej większości przez praktyków w tym przez doświadczonych szefów produkcji polskich zakładów międzynarodowych koncernów (Volkswagen Polska, Unilever Polska). Moduły Lean Manufacturing prowadzą konsultanci Polskiego Centrum Produktywności Sp. z o.o. Wiedzę teoretyczną z podstaw zarządzania produkcją oraz logistyki uzupełnią moduły prowadzone przez wykładowców z Politechniki Krakowskiej i Politechniki Śląskiej ((32 godziny), 
  • absolwenci studiów otrzymają: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
   certyfikat potwierdzający praktyczną umiejętność wykorzystywania metody MTM, Certyfikat Lean Manufacturing Basic wystawiony przez Polskie Centrum Produktywności, Certyfikat odbycia szkolenia z zakresu przeprowadzania badań migawkowych w ramach projektu PILOT STUDY wystawiany przez MVV International AB ze Szwecji, 
  • za dodatkową opłatą i po zdaniu egzaminów będzie można uzyskać certyfikaty Audytor wewnętrzny jakości, Audytor wewnętrzny środowiskowy oraz Audytor wewnętrzny systemów BHP wystawione przez TŰV Nord.
  Program studiów:

  I. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania produkcją
  Podstawy praktyki produkcyjnej
  • Produkcja i jej rodzaje
  • Proces produkcji i jego struktura
  • Cykl produkcyjny i jego obliczanie
  • Typy produkcji
  • Normowanie czynników produkcji
  • Przygotowanie produkcji
  • Doskonalenie procesu produkcji
  Gra symulacyjna Lean Play®
  Lean Play to gra udziałem z ok. 10 osób, które wcielają się w rolę organizatorów i uczestników procesu produkcyjnego. W zbudowanej z klocków lego fabryce samodzielnie wdrażają i stosują metody optymalizacji i organizacji procesu na „żywym organizmie” obserwując jaki to przynosi skutki w rzeczywistości. Gra pozwala uczyć się poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji wynikających z gry w produkcję. Idea Lean Play powstała w 1983 roku w Instytucie Hewlett-Packard a następnie została rozwinięta przez Johna Bicheno wraz ze studentami Wydziału Inżynierii Przemysłowej na Uniwersytecie Witwatersrand. Grę rozszerzyli i dokończyli naukowcy z Uniwersytetu Bakingham. Obecna dostępna na rynku wersja została dopracowana przez firmę Revere AB ze Szwecji i jest dostępna na prawach licencyjnych na rynku edukacyjnym. Polskie Centrum Produktywności Sp. z o.o. jako jedyne w Polsce jest oficjalnie uprawnione do wykorzystywania Lean Play w czasie zajęć.

  II. Analiza systemu produkcyjnego
  Diagnoza sytemu produkcyjnego
  • Etapy wdrażania Lean, PDCA, C.I., TOC
  • Narzędzia diagnostyczne, przekrój
  • PPI (Production Productivity Index)
  • R.P.A. Rapid Plant Assassement
  • Metody pomiaru produktywności (wskaźnikowe, porównawcze eksperckie)
  • Założenia TOC
  Analiza i mierzenie czasu pracy, dostępności maszyn, przepływu materiałów
  • Analiza Migawkowa
  • OEE
  • VSM
  III. Praktyka produkcji
  Zarządzanie strategiczne firmą produkcyjną
  • Analiza strategiczna - jak do niej podejść?
  • Co decyduje o strategii firmy produkcyjnej?
  • Wybrane narzędzia analizy (SWOT, Analiza Portera)
  • W jaki sposób dokonać wyboru strategii?
  Utrzymanie ruchu
  • Cele Utrzymania Ruchu
  • Podstawy Analizy Danych
  • Cele Wdrożenia
  • Algorytmy Procesów UR
  • Ocena Rozbieżności
  • Efekty Wdrożenia
  • Techniki Wspomagające
  • Praktyczne zastosowanie systemu CMMS na przykładzie programu wspomagającego utrzymanie ruchu
  Problem Solving
  • Metody PS (8 kroków i PDCA; DMAIC)
  • Narzędzia rozwiązywania problemów: 5 x Dlaczego, 5W+1H; Wykres Ishikawy; Drzewo czynników; Burza mózgów
  • Pobudzanie kreatywności pracowników, moderowanie zespołów problemowych
  • Ćwiczenia w zakresie moderowania zespołów problemowych
  • Przydzielenie studentom problemów do samodzielnego przepracowania w trakcie roku akademickiego
  Zintegrowane systemy zarządzania - moduły zarządzania produkcją
  • RP-MRP a zarządzanie produkcją,
  • Prezentacja możliwości (przykładowa prezentacja systemu zintegrowanego m.in. modelu modułu zarządzania produkcją)
  • Analiza przykładowego programu wspomagającego harmonogramowanie produkcji (Preactor)
  Controling produkcyjny
  • Mapowanie ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych.
  • Wyznaczanie gniazd w poszczególnych fazach procesów produkcyjnych zgodnie z realizowanymi czynnościami według zasady rachunku kosztów działań ABC.
  • Wyznaczanie wskaźników efektywności dla poszczególnych gniazd produkcyjnych: 
  • Planowanie ilościowe produkcji metodą wykresów Gantta
  • Planowanie wartościowe kosztów produkcji
  • Planowanie wartościowe kosztów produkcji
  • Zasady konstrukcji budżetów kosztów w sferze produkcji
  • Narzędzia optymalizacji procesów produkcyjnych
  Zarządzanie projektami
  • Wprowadzenie do zarządzania projektami.
  • Projekt i zarządzanie projektami w środowisku produkcyjnym.
  • Geneza ZP (PM). Przykłady projektów.
  • Przyczyny niepowodzeń projektów i kryteria sukcesu.
  • Kontekst i uwarunkowania pracy projektowej.
  • Wpływ struktury organizacyjnej firmy. Organizacja (hierarchia) projektu. Grupy interesów (stakeholders) projektu. 
  • Typowe fazy projektu.
  • Definiowanie i wstępne planowanie projektu. Podstawowe założenia projektu. Specyfikacja wymagań.
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym.
  • Szczegółowe planowanie projektu.
  • Struktura podziału prac.
  • Harmonogramowanie projektu.
  • Zarządzanie finansami przedsięwzięcia. Budżet firmy a budżetowanie przedsięwzięć.
  • Monitorowanie postępu prac w projekcie. Analiza odchyleń i analiza trendów. Metoda wartości uzyskanej (EV).
  • Podsumowanie warsztatów.
  • Organizacje PM. Systemy certyfikacji.
  Logistyka produkcji
  • Logistyka w kreowaniu wartości dla klienta.
  • Logistyka jako narzędzie walki konkurencyjnej, system logistyczny w przedsiębiorstwie przemysłowym.
  • Koszty łączne w koncepcji logistycznej.
  • Uwarunkowania logistyczne przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie logistyczne przepływami fizycznymi: organizacja systemu zamówień - podstawowe decyzje strategiczne i operacyjne, poziom obsługi  klienta w kształtowaniu przepływów fizycznych; systemy i sterowanie zapasami; logistyka zaopatrzenia - wybór strategii zakupu, systemy sterowania gospodarką zaopatrzeniową, zarządzanie logistyczne w transporcie.
  • Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w przedsiębiorstwie – pojęcie i perspektywy zarządzania łańcuchami dostaw (SCM), logistyczny system informacji, charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie przepływami fizycznymi. 
  Zarządzanie jakością
  • Co to jest jakość
  • Normy systemów zarządzania jakością
  • Dokumentacja jakości
  • SPC
  • FMEA
  • Procesy w zarządzaniu jakością
  • Audyt jakości
  IV. Improvement i implementacja
  Lean Manufacturing
  • Organizacja Lean Manufacturing
  • Podstawy i filozofia LM
  • Klasyfikacja i definiowanie strat
  • Filozofia, techniki i narzędzia JIT
  • Korzyści z wdrożenia Lean Manufacturing
  • Analiza przepływu (VSM)
  • Mapa stanu obecnego (MSO)
  • Narzędzia usprawnień procesu
  • 5S
  • Kaizen
  • SMED
  • Kanban
  • TPM
  • Zarządzanie wzrokowe
  • Poka Yoke
  Dokumentacja czasu pracy i ergonomia (MTM)
  • Wprowadzenie do problematyki pomiaru i badania pracy
  • Rodzina metod MTM - od chronometrażu do MTM II
  • Praktyczne podstawy MTM II
  • Podstawowe, uzupełniające i powtarzające się rodzaje aktywności.
  • Jednostki czasu MTM II
  • Kody i arkusze MTM II
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Programy komputerowe wspomagające dokumentację czasu
  • Ergonomia (rodzaje ergonomii)
  • Przykłady kart oceny ergonomicznej stanowiska (operacja, cykl pracy, biomechanika)
  • Softwarowe moduły wspomagające określanie ergonomicznego poziomu stanowiska pracy
  Six-Sigma
  • Six Sigma jako Filozofia Zarządzania
  • Miara Jakości Procesu
  • Proces Ciągłego Usprawniania
  • Katalizator Zmian w Kulturze Pracy
  • Metodologia DMAIC
  • Metodologia DFSS
  • Metodologia BPMS
  Warsztaty w zakładach produkcyjnych
  Kilka zagadnień o charakterze praktycznym (Analiza Migawkowa, RPA, MTM II mierzenie przepływu materiałów i dostępności maszyn) zostanie pogłębionych na specjalnych warsztatach, które odbędą się w „żywych” zakładach produkcyjnych.
  Warsztaty pozwolą studentom na przekształcenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności. 
  Z drugiej strony tego typu praktyki pomagają firmom rozwiązać konkretne problemy produkcyjne. Możliwe jest (po uprzednim zaplanowaniu i uzgodnieniu) przeprowadzenie warsztatów w macierzystej firmie studenta lub przeprowadzenie ich przez kolejny rocznik w zakładzie absolwenta kierunku Zarządzenie Produkcją WSE.

  Kurs na Audytora Wewnętrznego ISO
  Program fakultatywnych (4 dniowych) zajęć prowadzonych przez  Auditora Wiodącego TÜV NORD, pozwalających zdobyć certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO (Jakość, BHP, Środowisko).
  • Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000 z punktu widzenia auditora.
  • Interpretacja wymagań normy ISO 14001:2004 i PN-N-18001 z punktu widzenia auditora.
  • Niezgodności. Odniesienie. Klasyfikacja.
  • Ćwiczenia a: „Odniesienie i klasyfikacja niezgodności.
  • Formułowanie niezgodności. Przykład
   • Audit jakości wg ISO 19011. Typowe działania auditowe.
   • Proces auditu systemu jakości
   • Kompetencje i cechy osobowe auditorów. 
   • Planowanie i prowadzenie auditów – program auditów i plan auditu.
   • Lista pytań auditowych..
   • Ćwiczenie „Opracowanie planu auditu i listy pytań auditowych”
   • Działania auditowe na miejscu.  „Przygotowanie i przeprowadzenie auditu – symulacja wywiadu auditowego”
   • Opracowanie ustaleń z auditu. Przygotowanie wniosków z auditu.
   • Dokumentowanie i przedstawienie ustaleń i wniosków z auditu  oraz przeprowadzenie spotkania zamykającego
   • Raport z auditu
   • Zakończenie auditu. Przeprowadzenie działań poauditowych.
  Czas trwania studiów, organizacja i forma zajęć:
  Studia trwają dwa semestry i obejmują 232 godzin zajęć.
  Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

  Sposób sprawdzania efektów nauczania:
  Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach,  przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.

Inne informacje związane z zarządzanie produkcją

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |