Home > Podyplomowe > Zarządzanie Nieruchomościami > Zaoczne > Katowice > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Katowice - Śląskie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Nieruchomościami - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Wiedza i umiejętności zdobyte w toku studiów podyplomowych pomogą absolwentom poznać rynek nieruchomości, a jednocześnie stwarzają możliwość ubiegania się o nadanie licencji w zakresie zarządzania nieruchomościami. Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych o różnym profilu, zainteresowanych rozpoczęciem działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Absolwenci po ukończeniu powyższych studiów podyplomowych oraz po ukończeniu praktyki zawodowej organizowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami mogą ubiegać się o nadanie licencji państwowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 • Szczegółowe informacje
   Zarządzanie Nierychomościami

  WYKŁADOWCY
  Kadrę stanowią doświadczeni praktycy – zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, specjaliści Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Program studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI jest zgodny z minimum programowym zatwierdzonym przez Ministra Budownictwa.

  PROGRAM STUDIÓW - SZCZEGÓŁY
  I. Zarządzanie nieruchomościami – wprowadzenie (6 godz.)
  1. Istota i cele zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  1.1. Zarządzanie nieruchomościami w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym, procesowym
  1.2. Ujecie biznesowe zarządzania nieruchomościami
  1.3. Pozycja właściciela nieruchomości w zarządzaniu nieruchomością
  1.4. Uczestnicy procesu zarządzania nieruchomościami
  2. Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości – w Polsce i Unii
  Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji zawodowych. (2 godz.)

  II. Sylwetka zarządcy nieruchomości (5 godz.)
  1. Pożądane cechy charakteru, wymagane umiejętności interpersonalne zarządcy nieruchomości (2 godz.)
  1.1. Sylwetka i praca menedżera – zarządcy nieruchomości
  1.2. Pożądane umiejętności i cechy charakteru zarządcy nieruchomości
  1.3. Zarządzanie czasem
  1.4. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
  2. Etyka zawodowa i standardy zawodowe (3 godz.)
  2.1. Etyka jako miara sukcesu zawodowego zarządcy nieruchomości
  2.2. Standardy zawodowe zarządców nieruchomości
  2.3. Korporacje zawodowe zarządców nieruchomości
  2.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

  III. Otoczenie prawne zarządzania nieruchomościami (42 godz.)
  1. Podstawy prawa cywilnego (7 godz.)
  1.1. Przepisy prawne i ich klasyfikacja
  1.2. Osoby fizyczne, osoby prawne
  1.3. Czynności prawne
  1.4. Przedstawicielstwo
  1.5. Prawo rzeczowe, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości
  1.6. Przedmiot praw rzeczowych
  1.7. Wybrane elementy prawa zobowiązaniowego
  1.8. Prawo spadkowe i rodzinne
  2. Wybrane elementy prawa administracyjnego (8 godz.)
  2.1. Znaczenie zasad ogólnych
  2.2. Zasada praworządności
  2.3. Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
  2.4. Zasada uwzględniania z urzędu interesu państwowego i społecznego oraz słusznego interesu obywateli
  2.5. Zasada trwałości decyzji ostatecznych
  3. Wybrane elementy prawa finansowego (7 godz.)
  3.1. Pojecie finansów publicznych
  3.2. Gospodarka finansowa sektora publicznego
  3.3. Formy funkcjonowania jednostek sektora publicznego
  3.4. Rodzaje podatków – ogólna charakterystyka i zasady stosowania
  3.5. Zobowiązania podatkowe
  4. Gospodarowanie nieruchomościami (8 godz.)
  4.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
  4.2. Zasoby nieruchomości
  4.3. Cele publiczne
  4.4. Wywłaszczanie nieruchomości
  4.5. Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  4.6. Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości
  4.7. Zasady zbywania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  4.8. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
  4.9. Uwłaszczenie osób prawnych
  5. Źródła informacji o nieruchomościach (6 godz.)
  5.1. Źródła prawa miejscowego
  5.2. Sądy wieczystoksiegowe, księgi wieczyste
  5.3. Kataster nieruchomości
  5.4. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu
  5.5. Rejestry: gruntów, budynków, lokali
  6. Podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych (2 godz.)
  6.1. Podstawowe pojęcia związane z ochrona danych osobowych
  6.2. Organ ochrony danych osobowych
  6.2.1. Tryb powoływania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  6.2.2. Zadania GIODO
  6.3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  6.3.1. Przypadki, w których przetwarzanie danych jest dopuszczalne
  6.3.2. Obowiązki administratora danych osobowych
  6.4. Prawa osoby, której dane dotyczą
  6.5. Rejestracja zbiorów danych osobowych
  7. Zamówienia publiczne (4 godz.)
  7.1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
  7.2. Zasady udzielania zamówień
  7.3. Tryby udzielania zamówień
  7.4. Wybór najkorzystniejszej oferty

  IV. Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami (44 godz.)
  1. Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami (4 godz.)
  1.1. Nieruchomość jako przedmiot inwestowania
  1.2. Inwestycje w zarządzaniu nieruchomościami
  1.3. Pojecie inwestycji i projektu inwestycyjnego
  1.4. Rodzaje inwestorów i projektów inwestycyjnych
  1.5. Techniki oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
  2. Wybrane elementy finansów i bankowości (4 godz.)
  3. Zarządzanie nieruchomością poprzez wartość ( 4 godz.)
  3.1. Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości
  3.2. Rodzaje wartości nieruchomości – pojęcia i klasyfikacja
  3.3. Czynniki wpływające na wartość
  3.4. Wartość indywidualna a zarządzanie nieruchomością
  4. Podstawy analizy finansowo-ekonomicznej (8 godz.)
  4.1. Elementy matematyki finansowej
  4.2. Metody analizy finansowo-ekonomicznej
  4.3. Analiza rentowności zarządzania nieruchomościami
  4.4. Bilans, rachunek wyników i przepływy finansowe – zasady sporządzania i analizy danych
  4.5. Płynność finansowa w zarządzaniu nieruchomościami
  5. Podstawy planowania i kalkulacji kosztów (4 godz.)
  5.1. Planowanie strategiczne w zarządzaniu nieruchomościami
  5.2. Planowanie operacyjne w zarządzaniu nieruchomościami
  5.3. Budżetowanie
  5.4. Sprawozdawczość i kontrola
  5.5. Zarządzanie kosztami
  6. Plan zarządzania nieruchomością (20 godz.)
  6.1. Cel i funkcje planu zarządzania nieruchomością
  6.2. Metodyka sporządzania planów zarządzania
  6.3. Przykłady praktyczne wykorzystania planów zarządzania

  V. Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami ( 26 godz.)
  1. Przegląd technologii w budownictwie ( 3 godz.)
  1.1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane
  1.2. Instalacje wewnętrzne w budynkach, przegląd technologii
  1.3. Technologie wykończenia budynków
  1.4. Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania
  2. Słabe miejsca w budynkach, bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji (3 godz.)
  2.1. Przyczyny powstawania szkód budowlanych w budynkach
  2.2. Miejsca w budynkach narażone na powstawanie szkód budowlanych
  2.3. Zapobieganie szkodom w budownictwie
  2.4. Ocena stopnia zabezpieczenia konstrukcji przed szkodami w długim okresie eksploatacji
  3. Przegląd podstawowych regulacji prawnych, obowiązki zarządcy nieruchomości (4 godz.)
  3.1. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
  3.1.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  3.1.2. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
  3.2. Obowiązki zarządcy nieruchomości wynikające z przepisów prawa i norm zawodowych
  3.2.1. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji
  nieruchomości
  3.2.2. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  3.2.3. Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem
  3.3. Stosowanie norm polskich
  3.4. Książka obiektu budowlanego
  3.5. Odpowiedzialność karna zarządcy nieruchomości
  4. Proces inwestycyjno-remontowy (4 godz.)
  4.1. Decyzje administracyjne w procesie inwestycyjno-remontowym
  4.2. Obowiązki związane z prowadzeniem prac budowlanych
  4.3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  4.4. Sposoby określania potrzeb remontowych
  5. Przeglądy techniczne budynków i urządzeń (6 godz.)
  5.1. Okresowe przeglądy techniczne budynków
  5.2. Okresowe przeglądy urządzeń
  5.3. Określanie stopnia zużycia obiektu budowlanego
  5.4. Uprawnienia w zakresie przeprowadzanych przeglądów
  5.5. Forma i zakres protokołów kontroli
  6. Bezpieczeństwo nieruchomości (6 godz.)

  VI. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami (8 godz.)
  1. Przejmowanie nieruchomości do zarządzania (2 godz.)
  1.1. Zakres przejęcia nieruchomości
  1.2. Zakres i forma protokołu przejęcia nieruchomości
  1.3. Cele właściciela wobec nieruchomości jako wytyczne działań zarządcy nieruchomości
  2. Procedury zarządzania operacyjnego (2 godz.)
  2.1. Zawieranie umów najmu i dzierżawy
  2.2. Zawieranie umów o dostawę mediów
  2.3. Zawieranie umów na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne
  2.4. Obsługa rachunkowo - księgowa
  2.5. Czynności administrowania nieruchomością
  2.6. Regulaminy rozliczeń mediów, funkcjonowania nieruchomości, porządku domowego
  2.7. Sporządzanie raportów
  3. Umowa o zarządzanie nieruchomością ( 4 godz.)
  3.1. Obowiązkowe elementy umowy wymagane przez Kodeks cywilny i ustawę o gospodarce nieruchomościami
  3.2. Formułowanie zakresu obowiązków zarządcy nieruchomości
  3.3. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości
  3.4. Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości

  VII. Zarządzanie nieruchomościami (68 godz.)
  1. Zarządzanie nieruchomościami o funkcjach mieszkaniowych (28 godz.)
  1.1. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu
  terytorialnego
  1.2. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi spółdzielni mieszkaniowych i TBS
  1.3. Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi stanowiących własność
  i współwłasność osób fizycznych i prawnych
  1.4. Specyfika zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi z wyodrębnionymi
  nieruchomościami lokalowymi stanowiących własność i współwłasność osób
  fizycznych i prawnych
  2. Zarządzanie nieruchomościami inwestycyjnymi (24 godz.)
  2.1. Rola zarządcy nieruchomości
  2.2. Instytucja najmu na obszarze nieruchomości komercyjnych
  2.3. Nieruchomości usługowe
  2.4. Nieruchomości handlowe
  2.5. Nieruchomości magazynowe
  2.6. Nieruchomości mieszkalne
  2.7. Zarządzanie aktywami
  3. Zarządzanie nieruchomościami instytucjonalnymi (6 godz.)
  4. Zarządzanie zasobami nieruchomościowymi (10 godz.)

  VIII. Zagadnienia uzupełniające (13 godz.)
  1. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w wybranych państwach członkowskich
  Unii Europejskiej ( 3 godz.)
  1.1. Uwarunkowania rozwoju rynków nieruchomości
  1.2. Przegląd rynków nieruchomości
  2. Doradztwo na rynku nieruchomości (6 godz.)
  2.1. Obszar i zakres działalności pośrednika w obrocie nieruchomościami jako doradcy
  na rynku nieruchomości
  2.2. Metody i narzędzia pracy pośrednika jako doradcy
  2.3. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa
  2.4. Przykłady ekspertyz i doradztwa
  3. Badanie i analizy rynku nieruchomości dla potrzeb zarządzania (4 godz.)

  IX. Umiejętności interdyscyplinarne
  1. Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia (6 godz.)
  1.1. Rodzaje wartości nieruchomości
  1.2. Wartość a cena nieruchomości
  1.3. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości
  1.4. Operat szacunkowy, wyciąg z operatu szacunkowego
  1.5. Czynniki decydujące o wartości nieruchomości
  2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – wybrane zagadnienia (6 godz.)
  2.1. Istota zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
  2.2. Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami
  2.3. Organizacje zawodowe pośredników i zarządców
  3. Sztuka argumentacji ( 4 godz.)
  3.1. Skuteczne porozumiewanie się
  3.1.1. Aspekt werbalny i niewerbalny
  3.1.2. Umiejętność słuchania i mówienia
  3.2. Zachowania asertywnej
  3.3. Umiejętność przekonywania

  X. Seminaria dyplomowe i egzamin (25 godz.)

Inne informacje związane z Zarządzanie Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |