Home > Podyplomowe > Socjologia > Zaoczne > Poznań > Studia Podyplomowe - Socjoterapia Pedagogiczna - Poznań - Wielkopolskie

Studia Podyplomowe - Socjoterapia Pedagogiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Socjoterapia Pedagogiczna - Zaoczne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Przemiany w Polsce, szczególnie duże bezrobocie, presja społeczna na odnoszenie sukcesów, stawia przed szkolnictwem nowe zadanie przygotowania młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach stresowych w sposób konstruktywny, bez uciekania się do agresji, manipulacji, uzależnień. Celem studiów podyplomowych Socjoterapia pedagogiczna jest przygotowanie wychowawców, pedagogów, nauczycieli do sprostania nowym wymaganiom stawianym polskiej szkole. Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym mają przede wszystkim przygotować uczniów, wychowanków do aktywnego, twórczego, akceptowanego społecznie sposobu funkcjonowania w grupie społecznej, zawodowej W ostatnim czasie w polskich szkołach pojawiają się duże problemy z mobilizacją uczniów do nauki, utrzymaniem ładu na zajęciach, kulturą zachowania uczniów, agresją, uzależnieniami. W związku z tym nauczyciel staje przed nowym wyzwaniem. Umiejętności dydaktyczne okazują się niewystarczające do rozwiązywania coraz trudniejszych problemów. Zmiana nacisku z uczenia podawczego na aktywnego stawia nauczyciela również w nowej sytuacji. Zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami podawczymi, wykładowymi nie wymagają aż tak dużych umiejętności pracy z grupą i kierowania grupą jak ma to miejsce w zajęciach aktywnych. Celem tych studiów jest wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi i kierowaniem grupą oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze socjoterapeutycznym, profilaktycznym.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia kierowane są przede wszystkim do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli świetlic szkolnych i terapeutycznych, pracowników ośrodków terapeutycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, burs i internatów szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników pogotowia opiekuńczego, wychowawców w domu dziecka oraz do wszystkich nauczycieli wychowawców i nauczycieli wychowania do życia w rodzinie pragnących poszerzyć swoje kompetencje wychowawcze i dydaktyczne.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Socjoterapia Pedagogiczna

  KADRA DYDAKTYCZNA:

  Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu psychologii społecznej, socjoterapii, socjologii, pedagogiki, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni trenerzy, terapeuci, profilaktycy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.
  KORZYŚCI ZE STUDIÓW:
  Studia przygotowują nauczycieli, wychowawców do twórczego kierowania klasą, grupą jako zespołem. Wyposażą studentów w praktyczne umiejętności społeczne, dostarczą rzetelnej wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. Zajęcia są nastawione w dużej części na praktyczne ćwiczenie umiejętności i rozwijanie własnej świadomości zawodowej. Nauczyciele wzbogacą swoje umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą im w sposób twórczy pracować z klasą i rozwiązywać konkretne problemy wychowawcze, jak również przygotowują do konstruowania programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielom, pedagogom na opracowywania własnych programów wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycz-nych.
  DODATKOWE CERTYFIKATY:
  •    negocjacje w szkole,
  •    warsztaty postępowań twórczych.


  SZCZEGÓŁOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA:
  Psychologia społeczna jako podstawa socjoterapii – 20 godzin:

  Podstawowe pojęcia. Rola grupy w rozwoju osobowości. Wpływ grupy na podejmowane decyzje i zachowania. Konformizm i nonkonformizm. Potencjał grupy w modelowaniu zachowań prospołecznych. Prawidłowości funkcjonowania grupy, jej dynamika.

  Psychologia spostrzegania społecznego – 20 godzin:
  Podstawowe pojęcia. Teorie: atrybucji i UTO. Procesy spostrzegania swojego „ja”, innych i spostrzegania relacji interpersonalnych. Podejmowanie decyzji i zachowań w oparciu o procesy spostrzegania. Zaburzenia spostrzegania w wyniku nacisku społecznego.

  Trening asertywności – 40 godzin:
  Podstawowe pojęcia. Diagnoza swoich mocnych i słabych stron w obszarach zachowań asertywnych. Modele zachowań interpersonalnych. Terytorium psychologiczne – jego obrona i poszanowanie terytorium innych osób. Podstawowe prawa i prawa uniwersalne. Zasady asertywnej odmowy. Funkcje emocji. Wyrażanie uczuć pozytywnych i tzw. negatywnych. Czterostopniowa skala wyrażania gniewu. Przekazywanie faktów i opinii – konstrukcja budowy i konsekwencje wynikające z zamiany opinii na fakt. Wyrażanie konstruktywnej krytyki i radzenie sobie z niekonstruktywną krytyką. Praca z monologiem wewnętrznym, wykorzystanie siły konstruktywnego monologu w kształtowaniu adekwatnej samooceny. Zachowania w relacjach z autorytetem. Wystąpienie publiczne. Komunikacja werbalna i niewerbalna w wystąpieniach publicznych. Specyfika nauki zachowań asertywnych młodych ludzi w różnych grupach wiekowych oraz osób z uzależnieniami i zachowaniami aspołecznymi.

  Trening otwarcia – 20 godzin:
  Zajęcia integracyjne. Różne formy zadań i ćwiczeń integracyjnych. Techniki socjoterapeutyczne w budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych. Modele kształtowania otwartości w relacjach społecznych i interpersonalnych.

  Techniki radzenia sobie z agresją – 20 godzin:
  Klasyfikacja zachowań agresywnych. Przyczyny i źródła agresji. Agresja jako wyuczony model zachowań – nauka technik zamiany zachowań agresywnych na asertywne. Agresja jako konsekwencja zaburzeń neurofizjologicznych i sposoby radzenia sobie z deficytem rozwojowym. Agresja jako wynik zaburzeń systemu – systemowe techniki radzenia sobie z agresją.

  Dynamika procesu grupowego – 30 godzin:
  Podstawowe pojęcia. Fazy procesu grupowego. Rozpoznawanie procesu grupowego. Rola prowadzącego w różnych fazach pracy z grupą. Umiejętności niezbędne do wspierania procesu grupowego, konstruktywne radzenie sobie z konfliktem i oporem grupy. Poznawanie własnego systemu obranego w kontaktach z innymi członkami grupy. Role grupowe. Diagnozowanie potrzeb grupy. Współpraca w grupie, jej diagnozowanie i budowanie. Praca w oparciu o potencjał grupy. Modelowanie pracy grupowej. Dobór metod adekwatnie do fazy pracy grupy. Grupa socjoterapeutyczna jako bezpieczny teren do modelowania, kształtowania i korygowania zachowań prospołecznych.

  Ekspresja i sztuka jako forma pracy z grupą – 20 godzin:
  Rola sztuki w zaspakajaniu potrzeby samorealizacji. Sztuka jako czynnik integrujący grupę na pożądanej aktywności. Dziennikarstwo i reżyseria jako formy sztuki. Rozwijanie własnego potencjału. Arteterapia.

  Elementy terapii systemowej w pracy z grupą – 10 godzin:
  Założenia podejścia systemowego w diagnozie, terapii i pracy. Ujmowanie grupy i procesów grupowych w aspekcie systemowym. Zmiana elementów systemu jako sposób zmiany zachowań jednostki. Komunikacja grupowa w ujęciu systemowym. Metafory w pracy z dzieckiem i młodzieżą.

  Funkcjonowanie w sytuacjach stresowych – 10 godzin:
  Podstawowe pojęcia i teorie. Fizjologiczne aspekty stresu. Psychosomatyka a stres. Mobilizujące i demobilizujące czynniki stresu. Diagnozowanie indywidualnych czynników stresogennych. Subiektywne postrzeganie i doświadczanie stresu. Techniki radzenia sobie ze stresem w oparciu o NLP. Bajkoterapia jako forma rozładowywania sytuacji stresogennych u dzieci. Sposoby zmiany postrzegania czynników stresogennych: techniki dystansu emocjonalnego, wykorzystanie poczucia humoru i wizualizacji w budowaniu dystansu psychicznego.

  Komunikacja interpersonalna – 20 godzin:

  Cele i znaczenie komunikacji w budowaniu relacji. Informacyjny i relacyjny poziom komunikacji. Nieświadome i świadome akty komunikacji. Przebieg procesu komunikacji. Zaburzenia procesu komunikacji na poszczególnych etapach procesu komunikacji. Różne sposoby komunikacji w zależności od płci, dominującej modalności, osobowości. Komunikacja zamknięta i otwarta. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje jako techniki skutecznej komunikacji.

  Techniki relaksacji – 20 godzin:
  Czynniki sprzyjające relaksacji. Typy relaksacji. Relaksacja aktywna – praca z ciałem, ćwiczenia ruchowe. Ćwiczenia W. Sherborne w relaksacji. Nauka prawidłowego oddychania i ćwiczenia oddechowe. Wizualizacje. Muzykoterapia. Aromatoterapia. Znaczenie higieny psychicznej w relaksacji. Typy osobowości a dobór technik relaksacji. Umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych.

  Typy osobowości – 10 godzin:
  Różne koncepcje osobowości, typy osobowości. Diagnozowanie typów osobowości. Potencjał osób z określonymi typami osobowości. Dostosowanie metod pracy do typów osobowości. Potencjał grupy reprezentujących wielorakie typy osobowości.

  Aktywne metody pracy z grupą – metodologia socjoterapeutycznych zajęć warsztatowych – 10 godzin:
  Główne typy celów pracy grupowej. Hierarchizacja celów. Przegląd metod aktywnych, które wspierają rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny, moralny dzieci i młodzieży. Zasady budowania planu w odniesieniu do treści, procesu i konkretnej grupy. Diagnozowanie potrzeb grupy. Zasady pracy grupowej. Wzbudzanie pozytywnej motywacji „do...” . Budowanie klimatu sprzyjającego realizacji celów zajęć. Konstruowanie zajęć: przygotowanie ćwiczeń, prezentacja i omówienie. Potrzeba i metody ewaluacji zajęć.

  Analiza gier psychologicznych – 14 godzin:
  Teoretyczne podstawy analizy transakcyjnej. Rozpoznawanie różnych typów gier psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem gier uczniowskich, które powodują zaburzenie relacji uczeń – nauczyciel oraz dezintegrują pracę grupową. Ćwiczenie sposobów konstruktywnego radzenia sobie nauczycieli – wychowawców z grami uczniowskimi.

  Budowanie psychoedukacyjnych programów profilaktycznych – 16 godzin:
  Diagnoza grupy, do której adresowany jest program. Rodzaje programów. Kompetencje autora programu. Koncepcja programu. Formułowanie celów, treści programów. Warunki wdrażania programu. Ewaluacja programu. Opracowanie programu.

  Seminarium dyplomowe – 10 godzin:
  Przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

  Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – 20 godzin:
  Podstawowe pojęcia, rodzaje zaburzeń zachowania. Diagnostyka zaburzeń. Prezentacja metod pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Indywidualne i grupowe programy pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania.

  Techniki skutecznego uczenia się – zajęcia psychoedukacyjne – 20 godzin:
  Prezentacja różnych typów uczenia się. Związek typów modalności polisensorycznej z modelem uczenia się. Metoda P. Dennisona jako technika wspierająca proces skutecznego uczenia się. Neurofizjologiczne podstawy zapamiętywania. Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i pamięć. Tworzenie prawidłowych nawyków uczenia się. Organizacja procesu uczenia się. Higiena pracy umysłowej. Techniki NLP we wspieraniu procesów uczenia się.

  Techniki wspierające rozwój kreatywności – 10 godzin:
  Rozwój kreatywności u dzieci i młodzieży. Czynniki szkole, rodzinne, społeczne wspierające i blokujące rozwój kreatywności. Osobowościowe czynniki wspierające i hamujące zachowania kreatywne. Konformizm a kreatywność w szkole. Budowanie środowiska dydaktyczno – wychowawczego wspierającego kreatywność. Techniki i metody sprzyjające rozwojowi kreatywności.

  Trening umiejętności społecznych – 20 godzin:
  Rozpoznawanie swoich stylów funkcjonowania w grupie i kierowania grupą. Mocne strony osobowości w relacji „ja – inni”. Identyfikacja obszarów aktywności w pracy zawodowej. Przyjmowanie i świadomość ról społecznych. Aktywne słuchanie jako narzędzie kierowania i budowania relacji w grupie. Zachowania przestrzenne w pracy z grupą.

  WARUNKI PRZYJĘCIA:
  1.    O przyjęcie na studia podyplomowe „Socjoterapia pedagogiczna” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe.
  2.    Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
  3.    Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  4.    Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:
  •    oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  •    wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy – możliwość pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.wsb.net.pl/postgraduate-recruitment.php (formularz dostępny także w sekretariacie studiów podyplomowych),
  •    podanie do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe – możliwość pobrania w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.wsb.net.pl/postgraduate-recruitment.php (formularz dostępny także w sekretariacie studiów podyplomowych),
  •    2 fotografie o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
  •    2 koperty ze znaczkami zaadresowane do siebie

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |